Amen­dement inzake verduur­zaming industrie en landbouw


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de propositie voor deelregio Amsterdam voor de nieuwe MRA-agenda 2024 – 2028

Overwegende dat:

- een nieuwe MRA-agenda deels tot stand komt vanuit de inbreng van alle deelregio’s en dat het insturen van de Amsterdamse propositie dus hèt moment is om onmisbare aandachtspunten mee te geven voor een toekomstbestendige regio.

Besluit:

- In beslispunt 2 in het besluit tot vaststellen van de propositie, waarin een aantal belangrijke punten worden opgesomd, het volgend punt.

2.6. Bestrijd de klimaatcrisis en werk samen om in de regio landschap en natuur te behouden en richt de regio klimaatadaptief in;

  te vervangen door de volgende punten:

  “2.6. Bestrijd de klimaatcrisis met bijzondere aandacht voor het realiseren van een klimaatneutraal industriegebied;
  2.7. Werk samen om in de regio de kwaliteit van het landschap en natuur te versterken en richt de regio klimaatadaptief in;
  2.8. Bundel krachten voor de verduurzaming van de landbouw, tegen bodemdaling en veenoxidatie.”

  en de overige punten door te nummeren.

  - Om overeenkomstig de propositie aan te passen:
  Op pagina 2 de tekst onder het kopje doel 1:
  “In de nieuwe MRA-agenda willen we een punt op de horizon zetten. De MRA moet het groensteindustriegebied van Europa worden”.

  te wijzigen in:
  “In de nieuwe MRA-agenda willen we een punt op de horizon zetten. De MRA moet een
  klimaatneutraal en groen industriegebied worden. Kansen voor natuurinclusieve inrichting
  van het industriegebied zullen we optimaal moeten benutten, om de nodige ruimte te geven aan de natuur én te kiezen voor een klimaatadaptieve toekomst.”

  en

  Op pagina 2 de tekst onder het kopje doel 1:
  “Maar om het meest groene industriegebied van Europa te worden zullen we ook genoeg geschoold personeel moeten hebben.”

  te wijzigen in:
  “Maar om een klimaatneutraal en groen industriegebied te worden zullen we ook genoeg
  geschoold personeel moeten hebben.”

  en

  Op pagina 2 aan het volgende stuk tekst onder het kopje doel 1
  “In het verwezenlijken van deze ambitie neemt het Noordzeekanaalgebied, waaronder de havens, een bijzondere plek in. Hier moeten grote, noodzakelijke investeringen voor de energietransitie landen, hier zal ruimte moeten zijn voor de circulaire economie en hier zullen fabrieken in rap tempo moeten verduurzamen."

  Toe te voegen:
  “Daarnaast zullen we ons in MRA verband samen sterk moeten maken voor een transitie in de landbouw. De landbouw voor dierlijke producten moet transformeren naar een landbouw met minder milieubelastende activiteiten. Zo kunnen we ook verdere bodemdaling en veenoxidatie tegengaan.”

  Indiener,

  A.L. Bakker


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Alleanderepartijen

  Tegen

  JA21, CDA, FvD, VVD

  Lees onze andere moties

  Amendement inzake beheersbudgetten Groengebied Amstelland laten meegroeien met de bevolkingstoename

  Lees verder

  Amendement inzake natuurinclusieve bouw

  Lees verder

      Word actief Doneer