Parti­ci­patie


In het coalitieakkoord is terug te lezen dat het college in volle breedte werk wil maken van burgerparticipatie. Toch merkt de Partij voor de Dieren dat participatie nog in veel commissies onderwerp van gesprek is. Klachten over participatie bij het dossier over windturbines, bij de markten, en bij de plaatsing van nieuwe onderstations. Ook de Rekenkamer heeft behoorlijke kritiek gepubliceerd over de participatieparagraaf en of en hoe participatie al dan niet plaatsvindt.

Voor de Partij voor de Dieren betekent participatie écht meedoen, dat betekent dat je plannen maakt met bewoners in plaats van voor bewoners. Partij voor de Dieren snapt dat participatie niet automatisch meebeslissen betekent, en we snappen dat meebeslissen of co-creatie niet altijd kan. Maar we maken ons er wel hard voor om kritisch te kijken naar wat er nodig is om participatie beter in te bedden in het beleid.