Amen­dement inzake verhogen parti­ci­panten bijdrage van het Recre­a­tie­schap Twiske-Waterland


6 april 2023

1De Raad,

Gehoord de discussie over het niet indienen van een zienswijze op de kadernota 2024 van de recreatieschap Twiske-Waterland

Constaterende dat:

 • Een natuurgebied als het Twiske een intrinsieke waarde heeft;
 • het Twiske onder deel is van het Natura2000 gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske;
 • het Twiske een belangrijk broedgebied is voor vogels zoals de roerdomp, kemphaan, rietzanger en grutto;
 • het Twiske momenteel niet voldoet aan haar Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen1, 2;
 • één van de strategische doelen van het recreatieschap Twiske-Waterland is om meer biodiversiteit te creëren;
 • er in de afgelopen jaren minimaal één keer per jaar een grootschalig evenement heeft plaatsgevonden in het Twiske;
 • grootschalige evenementen een negatieve impact hebben de broedvogelaantallen in het Twiske3;
 • er 20% minder vogels in het gebied aanwezig waren na het festival Lentekabinet dan ervoor 4;
 • het recreatieschap Twiske-Waterland financiële reserves heeft van circa 5 miljoen euro;

Overwegende dat:

 • het niet wenselijk is dat natuurgebieden zichzelf financieren door middel van grootschalige evenementen zoals festivals die de biodiversiteit schaden;
 • het mislopen van festivalinkomsten niet een dusdanig grote impact heeft op de financiële
  reserves van het recreatieschap Twiske-Waterland;
 • een hogere participanten bijdrage het tekort op de begroting door het mislopen van festivalinkomsten kan opvullen

Besluit:

Het besluit te wijzigen in:
2 Geen zienswijzen in te dienen op de kadernota’s 2024 van de recreatieschappen Groengebied Amstelland en Spaarnwoude

3 een zienswijze in te dienen op de kadernota 2024 van Twiske-Waterland waarin het college verzoekt om de participantenbijdrage van het recreatieschap Twiske-Waterland te verhogen om zo de misgelopen festival inkomsten te compenseren

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

FvD, SP, PvdD

Tegen

VOLT, D66, VVD, JA21, CDA, PvdA, GroenLinks