Successen voor dieren­welzijn


Aange­nomen moties bij de evaluatie van de Agenda Dieren

1 februari 2022

Succes in de gemeenteraad! Er komt meer aandacht voor het onderhoud van kinderboerderijen en een onderzoek naar een verbod op paardenkoetsen in het centrum. Ook krijgt de nieuwe gemeenteraad inzicht in het beter borgen van dierenwelzijn bij andere gemeentelijke domeinen, zoals veiligheid en zorg.

Raadslid Anke Bakker blikte met haar bijdrage in de raad terug op de afgelopen jaren waarin de gemeente gewerkt heeft aan maatregelen op de Agenda Dieren. Dit Amsterdamse beleid richt zich op het beschermen van dieren tegen leed en welzijnsproblemen. De evaluatie gaf veel aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraad waar nieuw budget voor nodig zal zijn. Toch is het gelukt om nu al verder aan de slag te gaan met het verbeteren van het beleid door het aannemen van de drie moties. Bakker: “Een mooi signaal dat de meerderheid van deze raad heeft gegeven over het voortzetten van het dierenwelzijnsbeleid. Hopelijk wordt Amsterdam de komende periode een écht diervriendelijke stad.”

Paardenkoetsen uit centrum
Amsterdam heeft eerder dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren een verbod ingesteld op het maken van reclame met paarden in het verkeer en ook de standplaatsen van koetspaarden op de Dam opgeheven. Paardenkoetsen kunnen echter nog altijd voor toeristisch vervoer door de hele stad worden ingezet als ze klanten onderweg oppikken. Het welzijn van koetspaarden staat al jaren ter discussie staat vanwege werktijden en -omstandigheden bij extreem weer, stressvolle verkeerssituaties in Amsterdam en de risico’s op verkeersongevallen. De Partij voor de Dieren vindt dat dierenwelzijn zwaarder moet wegen dan toeristisch plezier. De gemeenteraad heeft nu ingestemd met een onderzoek of het mogelijk is om, naar voorbeeld van de bierfiets, een gebiedsverbod in te stellen voor paardenkoetsen in het centrum.

Onderhoud van kinderboerderijen

Het beheer en onderhoud van kinderboerderijen is volgens de Evaluatie Agenda Dieren 2015-2021 niet in alle gevallen duidelijk geborgd bij gemeentelijk Vastgoed. Goed behoud en beheer van de kinderboerderijen is in het belang van de dieren en in het belang van de gemeente. De gemeente gaat nu onderzoeken wat er nodig is om het beheer en onderhoud van kinderboerderijen goed te borgen bij de gemeente.

Dierenwelzijn versterken in beleid

Uit de Evaluatie Agenda Dieren 2015-2021 blijkt een duidelijke wens om de verbinding met het Sociaal Domein, Veiligheid, Welzijn en Handhaving te versterken. Zo is dierenwelzijn een voorspellende waarde bij huiselijk geweld en kan een indicator zijn van schulden, zorgen of stress in een huishouden. Dierenwelzijn is geen thema op zichzelf, maar is ook verweven met bijvoorbeeld biodiversiteit, de voedselstrategie, groenvisie en klimaatadaptatie. De onderzoekers stellen voor dat de algemene zorgplicht op dierenwelzijn bijvoorbeeld zou kunnen worden geborgd in gemeentelijke bezoeken zoals sociaal-maatschappelijk werk, gezinsondersteuning, integrale veiligheidscontroles of door het borgen van dierenwelzijn binnen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook liggen er kansen op het voorkomen van zwerfdieren, het terugdringen van onverantwoord houderschap van gezelschapsdieren, de vroegtijdige uitstroom van opgevangen dieren en het stimuleren tot vroegtijdig signaleren (van dieren in nood, stressvolle situaties of met kans op medische- en gedragsproblematiek). Op verzoek van de gemeenteraad gaat het stadsbestuur nu verkennen op welke manier dierenwelzijn ook goed belegd kan worden bij andere gemeentelijke domeinen.

Inzet op dierenwelzijn verhogen
De Partij voor de Dieren ziet nog veel ontbrekende ambities in het dierenwelzijnbeleid, zoals het terugdringen van het gebruik van proefdieren in Amsterdam, het verbeteren van dierenwelzijn op maneges, actief toewerken naar minder dieren in Artis en een einde maken aan het vissen voor de lol. Ook vindt de fractie het treurig dat het verbod op de verkoop van bont en levende kreeften en krabben op markten tot op de dag van vandaag niet is geregeld en dat de gemeente het zeer dieronvriendelijke paardenevenement ‘Jumping Amsterdam’ blijft subsidiëren met 100.000 euro per jaar. De toekomst van Wildopvang de Toevlucht is ook een punt van aandacht vanwege de financiële zorgen. De Partij voor de Dieren zal zich voor al deze onderwerpen en het continue verbeteren van dierenwelzijn blijven inzetten!

Lees hier de moties:
Motie inzake goed borgen van beheer en onderhoud van kinder­boer­de­rijen
Motie inzake paar­den­koetsen als toeris­tisch vervoer verder terug­dringen
Motie inzake verkenning van een plek voor dieren­welzijn binnen andere gemeen­te­lijke domeinen

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Ridiculiseren helpt niet tegen dierenleed

Elk jaar subsidieert de gemeente Amsterdam het exclusieve evenement Jumping Amsterdam met 100.000 euro subsidie. De paardensp...

Lees verder

Doe mee aan de Groene Revolutie Amsterdam

Groen, parken, stadsnatuur en natuurlandschap worden in Amsterdam bedreigd. Het stadsbestuur pronkt met rigoureuze vergroenin...

Lees verder