Motie inzake stop subsidies aan evene­menten met dieren in het bijzonder aan Jumping Amsterdam


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Dierenwelzijn

Overwegende dat:

– Amsterdam een stad is waar dierenwelzijn hoog in het vaandel staat wat terug te zien is in de Agenda Dierenwelzijn

– Amsterdam evenementen met dieren wil ontmoedigen

– Amsterdam uit hoofde van diverse regelingen subsidies verleent aan evenementen waar dieren worden gebruikt. Jumping Amsterdam is er daar één van.

– Paarden in de sport vergeleken worden met atleten maar dat zij zelf geen stem hebben om hiervan blijk te geven.

– Er sprake is van pijn en verwondingen bij sportpaarden. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 83 procent van de onderzochte sportpaarden een of meerdere verwondingen heeft in of om de mond als gevolg van het bit. Op wedstrijden leidt dit soms zelfs tot bloedende monden. Een ruiter kan hierop gediskwalificeerd worden tijdens een wedstrijd, maar een paard heeft al pijn voordat de mond bloedt.

– De gemeente Amsterdam Jumping Amsterdam, vanuit de sportbegroting, jaarlijks subsidieert met ongeveer €100.000

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

– Te onderzoeken of en hoe subsidieverlening aan evenementen met dieren kan worden uitgesloten in de daartoe bestemde regelingen

– Daarop vooruitlopend de subsidieverlening voor Jumping Amsterdam tegen het licht te houden en aan te passen met als doel deze in volgende jaren niet meer te verlenen.

– De raad hierover te informeren.

Indieners

J.F. van Pijpen
A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

DSA, PvdD, SP, GroenLinks, BIJ1, DENK

Tegen

JA21, VVD, D66, CU, PvdO, PvdA, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake een Nieuwe kans voor een overstapaanvraag te doen onder de overstapvoorwaarden van 2019 (ook nieuwe kans voor wie wel al een aanvraag had gedaan)

Lees verder

Motie inzake bezwaarschriftprocedure afwachten

Lees verder

    Word actief Doneer