Motie inzake verkenning van een plek voor dieren­welzijn binnen andere gemeen­te­lijke domeinen


2 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Evaluatie Agenda Dieren 2015-2021

Constaterende dat:

  • uit de Evaluatie Agenda Dieren 2015-2021 een duidelijke wens blijkt om de verbinding met het Sociaal Domein, Veiligheid, Welzijn en Handhaving te versterken;[1]
  • dierenwelzijn een voorspellende waarde heeft bij huiselijk geweld en een indicator kan zijn van schulden, zorgen of stress in een huishouden.[2]

Overwegende dat:

  • dierenwelzijn geen thema is dat op zichzelf staat, maar verweven is met bijvoorbeeld biodiversiteit, voedselstrategie, groenvisie en klimaatadaptatie;[3]
  • door de kennis over dierensignalen sterker in de gemeentelijke structuren te borgen ook risico’s op mensenwelzijn eerder in beeld worden gebracht;[4]
  • de onderzoekers voorstellen dat de algemene zorgplicht op dierenwelzijn bijvoorbeeld zou kunnen worden geborgd in gemeentelijke bezoeken zoals sociaal-maatschappelijk werk, gezinsondersteuning, integrale veiligheidscontroles of door het borgen van dierenwelzijn binnen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;[5]
  • het rapport in het algemeen pleit voor meer interne samenwerking en stelt dat er kansen liggen op het samenwerkingsterreinen zoals het voorkomen van zwerfdieren, het terugdringen van onverantwoord houderschap van gezelschapsdieren, de vroegtijdige uitstroom van opgevangen dieren en het stimuleren tot vroegtijdig signaleren (van dieren in nood, stressvolle situaties of met kans op medische- en gedragsproblematiek);[6]
  • de Evaluatie bovendien signaleert dat er een structurele onderbesteding zichtbaar is op posten die om interne samenwerking vragen, zoals communicatie en inzet op hondenlosloopgebieden;[7]
  • de Evaluatie Agenda Dieren 2015-2021 aanbeveelt een goede plek voor dierenwelzijn in domeinen zoals veiligheid, sociaal domein, wonen en handhaving te verkennen;[8]

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • te verkennen op welke manier dierenwelzijn ook goed belegd kan worden bij andere gemeentelijke domeinen.

Indieners

A.L. Bakker

J.F. van Pijpen

C. Martens

E.A. Flentge


[1] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 12.

[2] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 43.

[3] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 32.

[4] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 43.

[5] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 32.

[6] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 31-32.

[7] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 35.

[8] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 43.


Status

Aangenomen

Voor

DSA, PvdD, VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD

Tegen

JA21, PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Participatie Investeringsnota Reigersbos

Lees verder

Motie inzake paardenkoetsen als toeristisch vervoer verder terugdringen

Lees verder

    Word actief Doneer