De raad in beeld: donkerte, huis­dieren & cultuur i.p.v. kantoor


Lees hier alles over de raad van 9 november

10 november 2023

Tijdens de raad van 9 november heeft de Partij voor de Dieren zich ingezet voor kwesties rondom stadsontwikkeling en milieu, financiële en sociale verantwoordelijkheid, en cultuur en kunst. Onze raadsleden dienden voorstellen in en werkten met andere partijen samen. Mooie successen waren onder andere het bevorderen van meer donkerte in de stad, het onderzoeken van mogelijke huisdierenopvang bij dakloosheid en/of zorgopnames, en maatschappelijk-culturele functies voor een nieuwe publieke ruimte. Hieronder lees je meer!


Stadsontwikkeling en Milieu

Meer donkerte in de stad

Er is een groeiende behoefte aan donkerte in de stad. Donkerte heeft een positieve invloed op een gezondere leefomgeving voor mensen en geeft meer ruimte aan nachtdieren zoals vleermuizen. Te veel licht zorgt voor lichtvervuiling, wat toenemende negatieve consequenties heeft in een verdichtende stad. Met een motie verzocht fractievoorzitter Anke het college om te inventariseren in welke gebieden lichtvervuiling een rol speelt. Deze motie werd aangenomen.

Tegel eruit, groen erin

In Amsterdam leeft de wens om de openbare ruimte te vergroenen. Groene initiatieven van bewoners moeten ondersteund en gestimuleerd worden. Met deze motie, waaraan fractievoorzitter Anke meetekende, stelt voor om Amsterdammers het "Recht op Vergroening" te geven, waarbij ze tegels op stoepen en parkeerplaatsen mogen verwijderen om ruimte te maken voor groen. Hierbij geldt als principe: "ja, tenzij". Deze motie werd aangenomen.

Prullenbakadoptanten voor een schone en sociale stad

Met een motie, welke raadslid Judith medeondertekende, werd voorgesteld om “prullenbakadoptanten” in te voeren in Amsterdam. Deze adoptanten zouden verantwoordelijk zijn voor een cluster van prullenbakken in een bepaald gebied. Hun taken zouden onder andere het opruimen en schoonhouden van de omgeving, het verwijderen van statiegeldflesjes en -blikjes voor eigen gebruik, en het doorgeven van signalen over vervuiling aan reinigingsdiensten zijn. Deze motie werd aangenomen.

Meer peuterbadjes in de stad

Momenteel zijn er 15 peuterbadjes in de Amsterdamse openbare ruimte. In stadsdeel Zuidoost is er geen enkel peuterbadje. Deze peuterbadjes zorgen voor noodzakelijke verkoeling bij jonge kinderen tijdens hete zomerdagen. Fractievoorzitter Anke tekende mee met een motie waarin het college werd opgeroepen om het aantal peuterbadjes in Amsterdam uit te breiden. Deze motie werd aangenomen.

Beschermen van de Hoofdgroenstructuur

De Hoofdgroenstructuur is in het leven geroepen om de groengebieden in de stad te beschermen. Nieuwe plannen zetten de deur voor meer bebouwing in het groen meer open. Dit leidde tot veel ontevredenheid: daarom komt er in juni 2024 een referendum over de nieuwe plannen. De nieuwe plannen bevatten ook een vergroting van verharde oppervlakken ten behoeve van sport- en speluitoefening. Met een motie vroeg raadslid Marc het college om geen uitzonderingen toe te staan op dit gebied, in afwachting van het referendum. Deze motie werd verworpen.

Versterk ecologische inrichting, beheer en onderhoud van openbaar groen

Fractievoorzitter Anke was medeondertekenaar van een motie die oproept om de overgang naar ecologisch beheer van groenvoorzieningen in Amsterdam te onderzoeken, inclusief kosten en aansturing, met aandacht voor langjarig perspectief en de ontwikkeling van zelfonderhoudende ecosystemen. Daarnaast wordt gevraagd om het reguliere beheer aan te sturen op mogelijkheden die de ecologie versterken en de kennis hierover te vergroten. De motie werd aangenomen.


Financiële en Sociale Verantwoordelijkheid

Huisdierenopvang bij dakloosheid en/of zorgopnames

Huisdieren van mensen worden tijdens zorgopnames of bij dak- of thuisloosheid vrijwel nooit meegenomen in de opvang. Met een motie vroeg raadslid Judith het college om in gesprek te gaan met aanbieders van maatschappelijke opvang, met als doel om te onderzoeken hoe huisdieren van mensen die dak- of thuisloos zijn tijdens hun verblijf bij de instelling het beste kunnen worden opgevangen. Deze motie werd aangenomen.

Oproep tot staakt-het-vuren in Israël en Gaza

Deze motie verzoekt het college van burgemeester en wethouders om zich aan te sluiten bij internationale oproepen voor een humanitair staakt-het-vuren in Israël en Gaza. Daarnaast roept de motie op tot de vrijlating van gijzelaars en het opstarten van een duurzaam vredesproces. Fractievoorzitter Anke tekende mee met deze motie, welke werd aangenomen. Burgemeester Halsema heeft inmiddels een brief geschreven aan de Tweede Kamer en de premier met hierin een oproep tot staakt-het-vuren.

Lerarenbeurs

Ook Amsterdam kent een structureel lerarentekort. Raadslid Marc tekende mee aan een amendement van de Begroting voor 2024, waarin werd voorgesteld om een structureel bedrag van €1.000.000,- vrij te maken voor de introductie van lerarenbeurzen. Deze beurzen zouden leraren in staat stellen zich te verdiepen in specifieke vakgebieden en zouden de motivatie vergroten, de onderwijskwaliteit verbeteren en het lerarenberoep aantrekkelijker maken. Het amendement werd aangenomen.

Armoederegelingen op maat

Steeds meer huishoudens zitten financieel klem door stijgende kosten – ook mensen met hogere inkomens. Het besteedbaar inkomen kan alsnog onder het sociaal minimum liggen. Het kan leiden tot armoede en schulden. Bestaande armoederegelingen bereiken deze groep niet. Raadslid Marc was medeondertekenaar van een motie die het college oproept om te onderzoeken hoe armoederegelingen ook toegankelijker worden voor zulke groepen. Deze motie werd aangenomen.

Voorkomen dat armoederegelingen voor kinderen niet bij kinderen terecht komen

Kinderen in Amsterdam kunnen tot 18 jaar geen zelfstandige aanspraak maken op armoedevoorzieningen, zelfs als ze kwetsbaar zijn door de financiële situatie van hun huishouden. Raadslid Marc tekende mee met een motie waarin gevraagd wordt of het college het beleid zo aan kan passen om de positie van deze kinderen te versterken en hier lokaal alvast stappen in te zetten. De motie werd aangenomen.

Gratis openbaar vervoer voor kinderen

Fractievoorzitter Anke was medeondertekenaar van een amendement op de Begroting 2024 waarin wordt voorgesteld om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar vanaf het jaar 2024 structureel gratis met het openbaar vervoer te laten reizen. Dit amendement werd aangenomen.


Cultuur en Kunst

Maatschappelijk-culturele functie voor voormalige Fordlocatie

De voormalige Fordlocatie bij het Martin Luther Kingpark wordt publieke ruimte. Het huidige ontwerp houdt rekening met 2/3 als kantoorruimte en 1/3 als horeca. De Partij voor de Dieren vindt dit geen passende invulling voor een ruimte die geschikt moet zijn voor publieke functies. Daarom diende raadslid Marc een motie in waarmee hij het college vraagt om in gesprek te gaan met de ontwikkelaar van de voormalige Fordlocatie, om te onderzoeken hoe cultureel-maatschappelijke functies, zoals een educatief bezoekerscentrum, opgenomen kunnen worden in deze nieuwe publieke ruimte. Deze motie werd aangenomen.

Perspectief van groei voor de Amsterdamse kunst en cultuur

De kunstsector kent een lange geschiedenis van gemiddeld lage en ongelijke inkomens, met als gevolg dat kunstenaars steeds minder vaak kunnen voorzien in het levensonderhoud. Het kan leiden tot onmogelijke dilemma’s: de huur betalen of programma maken? Raadslid Marc medeondertekende een motie waarin het college werd gevraagd om de verschillende groeiperspectieven voor de Amsterdamse kunst- en cultuursector in kaart te brengen. De focus ligt op voorstellen die kunnen leiden tot meer financiële middelen voor de sector. De motie werd aangenomen.