Schrif­te­lijke vragen inzake ‘tafeltje dekje’ voor ratten in de Rivie­ren­buurt


Indiendatum: 1 feb. 2021

Toelichting:

In de Telegraaf en het Parool is te lezen dat er grote ergernis bestaat onder bewoners van de Rivierenbuurt in Zuid vanwege het aantal ratten dat zich de afgelopen jaren heeft gesetteld in de buurt. Deze bewoners zijn de dieren liever kwijt dan rijk en hebben daarom een brandbrief met diverse bijlagen en foto’s naar de gemeente is gestuurd. Er zouden ook ratten binnenshuis gesignaleerd zijn. Met name in de omgeving van het Victorieplein, de Rooseveltlaan en de Lekstraat zouden veel ratten voorkomen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn de ratten niet de boosdoeners die ‘bestreden’ moeten worden. Nee, het is ons eigen vieze gedrag dat het probleem is; we gooien voedsel op straat en laten afvalcontainers uitpuilen. Zo transformeert de buurt tot gedekte tafel voor deze viervoeters. Dit inzicht was ook het uitgangspunt van het beleid van het college dat in 2017 werd uitgewerkt met voorlichting en het instellen van een voerverbod. De inzet zou gericht blijven “op de structurele aanpak van de oorzaken en niet de rat zelf, behoudens ratten in huis of in het geval van excessieve situaties.” ,

Maar nu, anno 2021, wijst stadsdeelcommissielid Erik Schmit er in het Parool-artikel op dat er een structurele aanpak nodig is om niet langer ratten aan te trekken. Volgens hem is het nodig om te kijken naar de staat van de riolering; om afvalcontainers bijtijds te legen en om zwerfvuil aan te pakken, ook middels een voorlichtingscampagne. Bewoners geven ook aan een structurele oplossing te missen en wijzen er bovendien op dat er al jarenlang meldingen bij het stadsdeel en/of de GGD niet worden opgevolgd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Klopt het dat er al jarenlang meldingen worden gedaan bij de GGD en het stadsdeel van het toenemende aantal ratten in deze buurt? Zo ja: klopt het dat meldingen niet worden opgevolgd? Graag een toelichting.
 2. Wat is er tot nu toe precies gedaan om dit gebied schoner te krijgen? Welke maatregelen zijn er genomen om zwerfafval en uitpuilende prullenbakken te voorkomen?
 3. In het Telegraaf-artikel vertellen bewoners dat er periodiek een dame op een fiets haar broodkrat komt legen op straat en meldt stadsdeelbestuurder Rocco Piers dat een voerverbod momenteel wordt overwogen. Is het bij de gemeente bekend dat er in de buurt gevoerd wordt? Waarom is er niet eerder een voerverbod overwogen?
 4. Wat voor pilots lopen er ‘om het groene gebied zo min mogelijk aantrekkelijk te maken voor ratten’, zoals verwoord in het artikel door de stadsdeelbestuurder? Is het waar dat het aanpassen van bosschages hier een onderdeel van is? Zo ja, kan het college precies aangeven wat dit inhoudt?
 5. Is het college of het stadsdeel van plan met een specifieke aanpak te komen gericht op het schoonhouden van deze buurt? Zo ja, zal een voorlichtingscampagne hier onderdeel van uitmaken?
 6. Acht het college het nodig om de staat van de riolering aldaar te controleren als onderdeel van het tegengaan van het aantrekken van ratten? Graag een toelichting.
 7. Vindt het college dat er in dit geval sprake is van een excessieve situatie als het gaat om het aantal ratten? Graag een toelichting.
 8. Is het college bezig met (plannen waarbij ingezet wordt op) het doden van ratten in dit gebied? Zo ja:
  1. op welke manier zullen de ratten worden gedood / worden ze gedood en hoe wordt voorkomen dat andere (huis)dieren slachtoffer worden van de dodingsmethode?
  2. vindt het college het niet weerzinwekkend om dieren te doden terwijl hun aanwezigheid te danken valt aan het gedrag van bewoners en de nalatigheid van de gemeente?
  3. ziet het college in dat het doden van dieren geen enkel nut heeft wanneer er niet direct structureel wordt ingezet op het stoppen met deze dieren aantrekken?
  4. is het college bereid het doden van deze dieren te heroverwegen en direct over te gaan tot een voerverbod, intensievere schoonmaak en vuilnisophaal en een bewustwordingscampagne?
 9. Kan het college de raad spoedig informeren over de voortgang van het in 2017 voor het laatst beschreven stadsbrede project om het aantrekken van ratten tegen te gaan? Kan hierbij specifiek worden ingegaan op de toen aangekondigde ‘gereedschapskist’ voor de aanpak van oorzaken en op de ‘toolkit’ met campagnemogelijkheden voor stadsdelen? In hoeverre heeft het college een beeld van het succes van de aanpak?
 10. Heeft er inmiddels een actualisering plaatsgevonden van het beleidskader ‘overlastgevende dieren in de openbare ruimte GGD’ uit 2010?
 11. Is het college van plan om stadsbreed met extra preventieve maatregelen te komen gericht op het schoonhouden van de stad, zoals het uitbreiden van het voerverbod wat nu alleen geldt in Nieuw-West, Zuidoost en West? Zo ja, zal een voorlichtingscampagne over de consequenties van (overmatig) voeren, inclusief duidelijke informatiebordjes op plaatsen waar veel brood gevoerd wordt, hier onderdeel van uitmaken?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker