Schrif­te­lijke vragen inzake de kap van 39 bomen voor bredere Zaan­straat met parkeer­plekken


Indiendatum: 28 jan. 2021

Toelichting:

Stadsdeel West heeft een kapvergunning aangevraagd voor maar liefst 91 bomen op de Brediuslocatie in de Spaandammerbuurt . Portefeuillehouder Melanie van der Horst heeft in een memo aan de stadsdeelcommissie West gemeld dat een bomenrij langs de Zaanstraat in de Spaarndammerbuurt zal worden gekapt om de straat breder te maken. De herinrichting van de Zaanstraat houdt verband met de bouw van 100 tot 120 woningen naast het Brediusbad. Volgens van der Horst moet de rij van 39 bomen worden gekapt omdat omwonenden hebben aangegeven een bredere Zaanstraat te willen van 18 meter met parkeerruimte aan beide kanten . Ondergetekende heeft vernomen dat lichtbeneming van de woningen aan de Zaanstraat ook een rol zou hebben gespeeld in het besluit. Na de herinrichting zouden naar verluid nieuwe bomen worden geplant, buurtbewoners mogen kenbaar maken welke boomsoorten zij graag terugzien. Aangezien op andere plekken in het stadsdeel meermaals grote bomen zijn vervangen door iele sprietjes maakt vragenstelster zich grote zorgen over de kwaliteit van het groen in de straat.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Waarom kan de bomenrij niet behouden blijven bij de herinrichting van de Zaanstraat? Is er een scenario onderzocht waarbij de bomen behouden blijven? Zo ja, waarom is hier de keuze niet op gevallen? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?

2. Hoe rijmt het kappen van bomen voor een bredere straat en parkeerruimte met de ambitie van het college om Amsterdam groener, klimaatbestendig en autoluw te maken?

3. Overweegt het stadsdeel West om het behoud van bomen voortaan als uitgangspunt te nemen bij herinrichting in verband met opgaven zoals klimaatadaptatie en de huidige biodiversiteitscrisis?

4. Heeft lichtbeneming een rol gespeeld in het besluit om de bomen te kappen? Zo ja, waarom heeft het stadsdeel dit als grond aanvaard en hoe rijmt dit met toetsing aan de regels, zoals de bomenverordening, waarin staat dat uitzicht of verstoorde lichtinval meestal niet leidt tot een kapvergunning?

5. Bewoners zouden kenbaar mogen maken welke boomsoorten zij graag terugzien. In hoeverre hebben buurtbewoners kenbaar kunnen maken of zij het al dan niet eens zijn met de kap van de huidige bomenrij?

6. Hoe wordt gewaarborgd dat de bomen die herplant worden dezelfde kwaliteit hebben als de bomen die gekapt worden?


Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[1] Informatiekrant Brediuslocatie januari 2021

[1] https://www.dewestkrant.nl/bom...