Schrif­te­lijke vragen inzake de kap van 39 bomen voor bredere Zaan­straat met parkeer­plekken


Indiendatum: 28 jan. 2021

Toelichting:

Stadsdeel West heeft een kapvergunning aangevraagd voor maar liefst 91 bomen op de Brediuslocatie in de Spaandammerbuurt . Portefeuillehouder Melanie van der Horst heeft in een memo aan de stadsdeelcommissie West gemeld dat een bomenrij langs de Zaanstraat in de Spaarndammerbuurt zal worden gekapt om de straat breder te maken. De herinrichting van de Zaanstraat houdt verband met de bouw van 100 tot 120 woningen naast het Brediusbad. Volgens van der Horst moet de rij van 39 bomen worden gekapt omdat omwonenden hebben aangegeven een bredere Zaanstraat te willen van 18 meter met parkeerruimte aan beide kanten . Ondergetekende heeft vernomen dat lichtbeneming van de woningen aan de Zaanstraat ook een rol zou hebben gespeeld in het besluit. Na de herinrichting zouden naar verluid nieuwe bomen worden geplant, buurtbewoners mogen kenbaar maken welke boomsoorten zij graag terugzien. Aangezien op andere plekken in het stadsdeel meermaals grote bomen zijn vervangen door iele sprietjes maakt vragenstelster zich grote zorgen over de kwaliteit van het groen in de straat.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Waarom kan de bomenrij niet behouden blijven bij de herinrichting van de Zaanstraat? Is er een scenario onderzocht waarbij de bomen behouden blijven? Zo ja, waarom is hier de keuze niet op gevallen? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?

2. Hoe rijmt het kappen van bomen voor een bredere straat en parkeerruimte met de ambitie van het college om Amsterdam groener, klimaatbestendig en autoluw te maken?

3. Overweegt het stadsdeel West om het behoud van bomen voortaan als uitgangspunt te nemen bij herinrichting in verband met opgaven zoals klimaatadaptatie en de huidige biodiversiteitscrisis?

4. Heeft lichtbeneming een rol gespeeld in het besluit om de bomen te kappen? Zo ja, waarom heeft het stadsdeel dit als grond aanvaard en hoe rijmt dit met toetsing aan de regels, zoals de bomenverordening, waarin staat dat uitzicht of verstoorde lichtinval meestal niet leidt tot een kapvergunning?

5. Bewoners zouden kenbaar mogen maken welke boomsoorten zij graag terugzien. In hoeverre hebben buurtbewoners kenbaar kunnen maken of zij het al dan niet eens zijn met de kap van de huidige bomenrij?

6. Hoe wordt gewaarborgd dat de bomen die herplant worden dezelfde kwaliteit hebben als de bomen die gekapt worden?


Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[1] Informatiekrant Brediuslocatie januari 2021

[1] https://www.dewestkrant.nl/bom...

Indiendatum: 28 jan. 2021
Antwoorddatum: 18 mrt. 2021

1. Waarom kan de bomenrij niet behouden blijven bij de herinrichting van de Zaanstraat? Is er een scenario onderzocht waarbij de bomen behouden blijven? Zo ja, waarom is hier de keuze niet op gevallen? Zo nee, waarom is dit niet onderzocht?

Antwoord: De verbreding van de Zaanstraat van 15 naar 18 meter met behoud van tweezijdig langsparkeren, werd tijdens participatiebijeenkomsten uit meerdere voorgelegde scenario’s door de meerderheid van de bewoners gekozen. Het stadsdeel gaat nog herhaald toetsen bij omwonenden of dit definitief de parkeeroplossing is die zij willen. Vanuit het gekozen scenario is onderzoek gedaan om met passende maatregelen zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden. Aan de noordzijde van de Zaanstraat kunnen de meeste bomen blijven staan. Voor de rest van de bomen is behoud binnen deze herinrichting niet mogelijk, waarbij nog wordt onderzocht welke bomen herplant kunnen worden.

2. Hoe rijmt het kappen van bomen voor een bredere straat en parkeerruimte met de ambitie van het college om Amsterdam groener, klimaatbestendig en autoluw te maken?

Antwoord: De herinrichting van de Zaanstraat hangt samen met de ontwikkeling van de Brediuslocatie. Dit terrein dat sinds de brand van de sporthal in 2004 braak ligt, wordt ontwikkeld om aan de grote behoefte aan woningen te voorzien. Hierbij is een aansluitende en passende infrastructuur noodzakelijk. Vanzelfsprekend zal voor de optimale leefbaarheid van het nieuwe woonblok de groenvoorziening alle aandacht krijgen, met inrichting van rainproof, duurzaam groen. Met bewoners is afgestemd dat een rij van nieuwe bomen in de Zaanstraat terugkeert.

3. Overweegt het stadsdeel West om het behoud van bomen voortaan als uitgangspunt te nemen bij herinrichting in verband met opgaven zoals klimaatadaptatie en de huidige biodiversiteitscrisis?

Antwoord: Stadsdeel West volgt hierbij de Amsterdamse bomenverordening met 1 op 1 herplant als uitgangspunt.

4. Heeft lichtbeneming een rol gespeeld in het besluit om de bomen te kappen? Zo ja, waarom heeft het stadsdeel dit als grond aanvaard en hoe rijmt dit met toetsing aan de regels, zoals de bomenverordening, waarin staat dat uitzicht of verstoorde lichtinval meestal niet leidt tot een kapvergunning?

Antwoord Nee, lichtbeneming is geen reden geweest in het besluit de bomen te kappen.

5. Bewoners zouden kenbaar mogen maken welke boomsoorten zij graag terugzien. In hoeverre hebben buurtbewoners kenbaar kunnen maken of zij het al dan niet eens zijn met de kap van de huidige bomenrij?

Antwoord: Buurtbewoners hebben geparticipeerd in het vaststellen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van woningbouw en de openbare ruimte. De herinrichting van de Zaanstraat was hier onderdeel van. De buurt is van voorgenomen bomenkap expliciet op de hoogte gebracht door middel van een informatiekrant en een digitale informatieavond voor bewoners. De aanvraag voor de omgevingsvergunning kap is half januari ingediend. Op 4 februari is de vergunning verleend. Tegen dit besluit is het mogelijk om bezwaar in te dienen. Met omwonenden zal participatie plaats vinden over de nieuwe aanplant.

6. Hoe wordt gewaarborgd dat de bomen die herplant worden dezelfde kwaliteit hebben als de bomen die gekapt worden?

Antwoord: De bomen zijn door bomendeskundigen vooraf geselecteerd vanuit de kennis van de omstandigheden van het gebied, zoals grondwaterstand en bodemsoort. Bij de aanplant worden maatregelen getroffen om optimale groeiomstandigheden te creëren conform de richtlijnen van de “standaard voor Amsterdams straatbeeld”.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de bomenkap en herplant van sprietjes in de Frederik Hendrikstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake ‘tafeltje dekje’ voor ratten in de Rivierenbuurt

Lees verder

    Word actief Doneer