Schrif­te­lijke vragen inzake de haas en het konijn op de nieuwe Rode Lijst van bedreigde dier­soorten


Indiendatum: 4 feb. 2021

Toelichting:

Eind 2020 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe Rode Lijst van bedreigde diersoorten gepubliceerd. Het gaat in Nederland niet goed met de haas en het konijn. Volgens de Zoogdiervereniging zijn de populaties hazen en konijnen sinds de jaren 50 met meer dan 60 procent afgenomen. De diersoorten zijn daarom toegevoegd aan de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren[i].

De Partij voor de Dieren-fractie krijgt signalen uit de stad dat er gebouwd wordt op plekken waar konijnen leven, zoals bijvoorbeeld in stadsdeel Zuidoost. Ondergetekenden willen graag weten wat het toevoegen van de haas en het konijn aan de Rode Lijst betekent voor bouwplannen in Amsterdam.

Daarnaast zijn vragenstellers benieuwd hoe deze wijziging het Amsterdamse beleid met betrekking tot parken en groene gebieden beïnvloedt. Zo valt in het Bosplan 2020-2030 en daaraan gerelateerde nota van beantwoording te lezen dat ‘de konijnenheuvel’ in het Amsterdamse bos eerst een begrip was, maar nu rondom de heuvel geen konijn meer te vinden is. Dit zou komen omdat delen in het Amsterdamse bos rond de eeuwwisseling zijn aangegeven als losloopgebied voor honden[ii].

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het toevoegen van de haas en het konijn aan de Rode Lijst effect op vergunningverlening en bouwplannen in Amsterdam? Zo ja, wat is er veranderd? Zo nee, waarom niet?
  2. Wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van de nieuwe Rode Lijstsoorten op locaties waar momenteel gebouwd wordt of binnenkort gebouwd gaat worden? Op welke manier worden al reeds toegestane en lopende ontwikkelingen hierop getoetst?
  3. Heeft de gemeente in kaart hoe het is gesteld met hazen en konijnen populaties in Amsterdam? Graag een toelichting.
  4. Stelt het college zich tot doel om hazen en konijnen populaties binnen de gemeente te bevorderen? Zo ja, wat betekent dit in de praktijk?
  5. Wat voor gevolgen heeft het toevoegen van de haas en het konijn aan de Rode Lijst voor gemeentelijk beleid omtrent parken en natuur, en in het bijzonder het Amsterdamse Bos, waar het konijn eerder nog in groten getale voor kwam?
  6. In het Kader Hondenlosloopgebieden[iii], dat momenteel ter inspraak ligt, komen hazen en konijnen niet ter sprake. Heeft het college in beeld wat het effect is van loslopende honden op hazen en konijnen? Is het college bereid rekening te houden met de beschermde status van de haas en het konijn in haar nieuwe beleid inzake losloopgebieden? Zo ja, hoe denkt zij dit te bewerkstelligen?

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

A.L. Bakker


[i] https://nos.nl/artikel/2355054-konijn-en-haas-op-rode-lijst-met-bedreigde-zoogdieren-otter-en-zeehond-eraf.html

[ii] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9666913/1/09012f97832e6f64 & https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9666914/1/09012f97832e9c29

[iii] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/publish/pages/161627/20201202_kader_hondenlosloopgebieden.pdf