Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake gebruik van het Gali­leïplantsoen als bouw­plaats


Indiendatum: 9 mei 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In januari 2022 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het in gebruik nemen van het Galileïplantsoen in Watergraafsmeer als bouwterrein voor een periode van minimaal vijf jaar[1]. Dit bouwterrein wordt nodig geacht voor een grootschalige renovatie van de buurt Middenmeer Noord. Volgens het college waren er geen andere locaties voor een dergelijk bouwterrein mogelijk en werd dit bouwterrein dus midden in een belangrijk stukje groen geplaatst.

Inmiddels zijn we één jaar verder en heeft de voorzieningenrechter al tweemaal een voorlopige voorziening toegewezen. Hiermee is het gebruik van het Galileïplantsoen als bouwterrein stilgelegd totdat de rechter uitspraak doet in hoger beroep. De voorzieningenrechter beoordeelt dat bij de keuze voor het Galileïplantsoen te weinig rekening is gehouden met het effect van het langdurig gebruik van het plantsoen als werkterrein op de gezondheid van de aanwezige bomen. Langs het zuidelijke deel van de weg staat een rij zilverlindes. Deze zijn onderdeel van de Hoofdbomenstructuur en hebben daarmee een beschermde status. Uit het Groenadvies van 11 maart 2022 blijkt dat een deel van deze lindes bij ongewijzigde uitvoering van het bouwterrein ontwerp niet duurzaam gehandhaafd kunnen worden en gekapt zullen moeten worden. Verder blijkt uit aanvullend groenadvies van 28 oktober 2022 dat de grootste van deze lindes al beschadigd is door de werkzaamheden.[2]

Door het stilleggen van het gebruik van het Galileïplantsoen, wordt momenteel vanaf een alternatieve locatie op het Zeeburgereiland gewerkt. Vanaf hier worden de werkzaamheden nu volgens plan uitgevoerd. Echter kan de bouwkeet op het Zeeburgereiland volgens de gemeente niet vijf jaar blijven staan omdat deze ruimte reeds vergeven is. Gezien de ongeschiktheid van het Galileiplantsoen en het belang van het schaarse groen in de stad, moet het college wat de Partij voor de Dieren betreft op zoek naar een alternatieve locatie.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college van mening dat bomen en ander groen een eigen intrinsieke waarde hebben én van waarde zijn voor Amsterdammers?
  2. Deelt het college de mening dat het van belang is om bomen (uit de Hoofdbomenstructuur) te beschermen? Graag een toelichting.
  3. Hoe rijmt het college de keuze voor het Galileïplantsoen als bouwterrein met het principe uit de Groenvisie 2020-2050 om de stad natuur inclusief aan te leggen en te beheren? Zijn de principes gewijzigd? Zo nee, waarom is dit principe niet toegepast bij de keuze voor het Galileïplantsoen?
  4. Hoe verhoudt de keuze voor het Galileïplantsoen zich met de Strategie Klimaatadaptatie? Druist de (tijdelijke) verharding van het groen op het Galileïplantsoen niet in tegen deze strategie? Waarom wijkt het college af van deze strategie?
  5. Hoe kijkt het college aan tegen de beschadiging van de grootste van de zilverlindes aan het Galileïplantsoen door het ophogen van het gazon? Had dit voorkomen kunnen worden? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?
  6. Is het college ook van mening dat er te weinig rekening is gehouden met de impact van een minimaal vijfjarig werkterrein op de aanwezige bomen? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bij het verlenen van een WIOR- vergunning het belang van groen zwaarder moet wegen? Zo ja, hoe gaat het college hier zorg voor dragen? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college, gezien het groot aantal problemen dat is ontstaan met het gebruik van het Galileïplantsoen als bouwdepot en de procedures tegen het gebruik, voornemens om nogmaals alternatieve locaties te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://amsterdam.partijvoorde...

[2] https://uitspraken.rechtspraak...