Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake gebruik van het Gali­leïplantsoen als bouw­plaats


Indiendatum: 9 mei 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In januari 2022 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het in gebruik nemen van het Galileïplantsoen in Watergraafsmeer als bouwterrein voor een periode van minimaal vijf jaar[1]. Dit bouwterrein wordt nodig geacht voor een grootschalige renovatie van de buurt Middenmeer Noord. Volgens het college waren er geen andere locaties voor een dergelijk bouwterrein mogelijk en werd dit bouwterrein dus midden in een belangrijk stukje groen geplaatst.

Inmiddels zijn we één jaar verder en heeft de voorzieningenrechter al tweemaal een voorlopige voorziening toegewezen. Hiermee is het gebruik van het Galileïplantsoen als bouwterrein stilgelegd totdat de rechter uitspraak doet in hoger beroep. De voorzieningenrechter beoordeelt dat bij de keuze voor het Galileïplantsoen te weinig rekening is gehouden met het effect van het langdurig gebruik van het plantsoen als werkterrein op de gezondheid van de aanwezige bomen. Langs het zuidelijke deel van de weg staat een rij zilverlindes. Deze zijn onderdeel van de Hoofdbomenstructuur en hebben daarmee een beschermde status. Uit het Groenadvies van 11 maart 2022 blijkt dat een deel van deze lindes bij ongewijzigde uitvoering van het bouwterrein ontwerp niet duurzaam gehandhaafd kunnen worden en gekapt zullen moeten worden. Verder blijkt uit aanvullend groenadvies van 28 oktober 2022 dat de grootste van deze lindes al beschadigd is door de werkzaamheden.[2]

Door het stilleggen van het gebruik van het Galileïplantsoen, wordt momenteel vanaf een alternatieve locatie op het Zeeburgereiland gewerkt. Vanaf hier worden de werkzaamheden nu volgens plan uitgevoerd. Echter kan de bouwkeet op het Zeeburgereiland volgens de gemeente niet vijf jaar blijven staan omdat deze ruimte reeds vergeven is. Gezien de ongeschiktheid van het Galileiplantsoen en het belang van het schaarse groen in de stad, moet het college wat de Partij voor de Dieren betreft op zoek naar een alternatieve locatie.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college van mening dat bomen en ander groen een eigen intrinsieke waarde hebben én van waarde zijn voor Amsterdammers?
  2. Deelt het college de mening dat het van belang is om bomen (uit de Hoofdbomenstructuur) te beschermen? Graag een toelichting.
  3. Hoe rijmt het college de keuze voor het Galileïplantsoen als bouwterrein met het principe uit de Groenvisie 2020-2050 om de stad natuur inclusief aan te leggen en te beheren? Zijn de principes gewijzigd? Zo nee, waarom is dit principe niet toegepast bij de keuze voor het Galileïplantsoen?
  4. Hoe verhoudt de keuze voor het Galileïplantsoen zich met de Strategie Klimaatadaptatie? Druist de (tijdelijke) verharding van het groen op het Galileïplantsoen niet in tegen deze strategie? Waarom wijkt het college af van deze strategie?
  5. Hoe kijkt het college aan tegen de beschadiging van de grootste van de zilverlindes aan het Galileïplantsoen door het ophogen van het gazon? Had dit voorkomen kunnen worden? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?
  6. Is het college ook van mening dat er te weinig rekening is gehouden met de impact van een minimaal vijfjarig werkterrein op de aanwezige bomen? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bij het verlenen van een WIOR- vergunning het belang van groen zwaarder moet wegen? Zo ja, hoe gaat het college hier zorg voor dragen? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college, gezien het groot aantal problemen dat is ontstaan met het gebruik van het Galileïplantsoen als bouwdepot en de procedures tegen het gebruik, voornemens om nogmaals alternatieve locaties te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://amsterdam.partijvoorde...

[2] https://uitspraken.rechtspraak...

Indiendatum: 9 mei 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

1. Is het college van mening dat bomen en ander groen een eigen intrinsieke waarde hebben én van waarde zijn voor Amsterdammers?

Ja.

2. Deelt het college de mening dat het van belang is om bomen (uit de Hoofdbomenstructuur) te beschermen? Graag een toelichting.

Ja, net zoals alle bomen in de gemeente Amsterdam worden er eisen gesteld aan de werkzaamheden rondom bomen en ze daardoor te beschermen.

3. Hoe rijmt het college de keuze voor het Galileïplantsoen als bouwterrein met het principe uit de Groenvisie 2020-2050 om de stad natuur inclusief aan te leggen en te beheren? Zijn de principes gewijzigd? Zo nee, waarom is dit principe niet toegepast bij de keuze voor het Galileïplantsoen?

Zoals in de Groenvisie is opgenomen draagt groen bij aan een leefbare, sociale en toekomstbestendige stad. Dit principe is niet gewijzigd door de keuze voor het Galileiplantsoen. Gedurende het project blijft meer dan driekwart van het plantsoen ongemoeid. Dit deel blijft voor gebruik beschikbaar. In dit tijdelijke gedeelte worden geen bomen gekapt voor de opslag- en keetlocatie. Wel worden de groeiplaatsen geoptimaliseerd en wordt na afloop het plantsoen in oorspronkelijke staat opgeleverd.

4. Hoe verhoudt de keuze voor het Galileïplantsoen zich met de Strategie Klimaatadaptatie? Druist de (tijdelijke) verharding van het groen op het Galileïplantsoen niet in tegen deze strategie? Waarom wijkt het college af van deze strategie?

Amsterdam wil juist goed voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Goed aangelegd en onderhouden groen in de stad draagt daar in positieve zin aan bij. Voor het klimaatbestendiger maken van Middenmeer Noord, zoals de dijkversterking en de Rainproof maatregelen, is een tijdelijke opslag en keetlocatie noodzakelijk. Na de werkzaamheden wordt de tijdelijke opslag en keetlocatie verwijderd en is de buurt juist decennia lang klimaatbestendiger.

5. Hoe kijkt het college aan tegen de beschadiging van de grootste van de zilverlindes aan het Galileïplantsoen door het ophogen van het gazon? Had dit voorkomen kunnen worden? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?

Op dit moment is niet duidelijk waarom bij de grootste zilverlinde een afname van bladbezetting en verkleuring is geconstateerd. Of dit te maken heeft met de ophoging wordt nog onderzocht. De Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief Datum 6 juni 2023 Pagina 3 van 3 Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl mogelijkheid bestaat dat deze zilverlinde net zoals een aantal bomen in het Galileiplantsoen (die inmiddels zijn gekapt) ziek is. Geconstateerd is dat de grootste zilverlinde niet op een plaats staat met de meest gunstige condities.

6. Is het college ook van mening dat er te weinig rekening is gehouden met de impact van een minimaal vijfjarig werkterrein op de aanwezige bomen? Zo nee, waarom niet?

Nee, de gemeente heeft de uitvoerende partij opgedragen een zogenaamde Boom Effect Analyse te laten opstellen inclusief die maatregelen (voor een periode van 5 jaar) die nodig zijn om de conditie van de bomen te kunnen verbeteren/behouden. Deze maatregelen zijn daarnaast onderdeel van de door het college verleende vergunning.

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bij het verlenen van een WIOR vergunning het belang van groen zwaarder moet wegen? Zo ja, hoe gaat het college hier zorg voor dragen? Zo nee, waarom niet? Het werken in de openbare ruimte is altijd een afweging van meerdere belangen die er spelen in de openbare ruimte op het moment dat er werkzaamheden plaatsvinden. Zo is verkeersveiligheid in deze buurt met veel scholen daarin ook een belangrijke factor. De belangen worden altijd in samenhang met elkaar afgewogen en op elkaar afgestemd.

8. Is het college, gezien het groot aantal problemen dat is ontstaan met het gebruik van het Galileïplantsoen als bouwdepot en de procedures tegen het gebruik, voornemens om nogmaals alternatieve locaties te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Nee, al eerder is die afweging gemaakt en is gekomen tot een keuze voor deze locatie. Wij zien ondanks de officiële bezwaren van 3 bewoners tegen deze locatie geen aanleiding om alternatieve locaties te onderzoeken. We treffen op dit moment diverse maatregelen om de werkzaamheden doorgang te laten vinden. Deze maatregelen hebben een negatief effect op de verkeersveiligheid en zijn slecht voor de leefbaarheid en het milieu, mede gezien de extra vervoersbewegingen vanuit Amsterdam Noord en Brabant naar het werk toe. Deze extra maatregelen zijn daarbij kostenverhogend voor het project. De verwachte meerkosten voor de gemeente zullen naar verwachting rond de miljoen euro liggen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake het doden van duiven bij de Spaarndammerspoorbrug

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake de toegankelijkheid van publieke voorzieningen in de zomermaanden

Lees verder

    Word actief Doneer