Schrif­te­lijke vragen inzake gebruik van het Gali­leïplantsoen als bouw­plaats


Indiendatum: 24 jan. 2022

In een nieuwsbericht in Het Parool van 20 januari 20221 wordt beschreven dat het Galileïplantsoen in de Watergraafsmeer voor ten minste vijf jaar gebruikt zal worden als bouwterrein. Het plantsoen gaat gebruikt worden als opslagterrein en overslagpunt van bouwmaterialen voor werkzaamheden in de buurt. In het bericht laten meerdere buurtbewoners zich uit over de slechte en late berichtgeving hierover door de gemeente.

Bovendien blijkt uit het bericht dat het stadsdeel toegegeven heeft dat de communicatie richting de bewoners beter had gemoeten, maar dat het stadsdeel niet bereid was om de werkzaamheden te stoppen.

De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich, naar aanleiding van de berichtgeving en berichten van bewoners, zorgen over deze gang van zaken. Volgens de fractie van de Partij voor de Dieren zou schaars groen in de stad niet gebruikt moeten worden als jarenlange bouwplaats. Bovendien vraagt indiener zich af of er rekening is gehouden met de gevolgen van dit gebruik van de ruimte op (de kwaliteit van) het groen en de leefomgeving van mogelijk aanwezige dieren. Ook is de fractie van de Partij voor de Dieren van mening dat er serieus gekeken moet worden naar de bezwaren van de bewoners.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de bezwaren van buurtbewoners?

2. Op welke manier is het besluit om het Galileïplantsoen als opslag en overslag voor bouwwerkzaamheden te gebruiken gecommuniceerd met de bewoners?

3. Is er daarbij aan de bewoners duidelijk gemaakt op welke manier en hoe lang het plantsoen op deze manier gebruikt zou gaan worden? En is er ook gecommuniceerd hoe de bewoners hiertegen in bezwaar konden gaan?

4. Hoe evalueert het college de berichtgeving over dit onderwerp richting bewoners en ziet zij mogelijkheden tot verbetering? Graag een toelichting.

5. Kan het college toelichten op welke manier de keuze voor deze locatie als opslag en overslag voor bouwwerkzaamheden tot stand is gekomen?

6. Is er bij de totstandkoming van dit besluit ook in kaart gebracht welke schadelijke effecten voor (de kwaliteit van) het groen dit gebruik van het plantsoen zou hebben?

7. Indien het antwoord op vraag 5 ‘ja’ is; graag een toelichting welke mogelijke schadelijke effecten zijn voorzien. Indien het antwoord op vraag 5 ‘nee’ is; graag een toelichting waarom deze effecten niet in kaart zijn gebracht.

8. Is er bij de totstandkoming van dit besluit ook in kaart gebracht welke schadelijke effecten voor de leefomgeving van de aanwezige dieren dit gebruik van het plantsoen zou hebben?

9. Indien het antwoord op vraag 7 ‘ja’ is; graag een toelichting welke mogelijke schadelijke effecten zijn voorzien. Indien het antwoord op vraag 7 ‘nee’ is; graag een toelichting waarom deze effecten niet in kaart zijn gebracht.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa

1 Galileïplantsoen in Watergraafsmeer is de komende jaren een bouwplaats: ‘De buurt wist hier helemaal niets van, we zijn in shock’ | Het Parool

Indiendatum: 24 jan. 2022
Antwoorddatum: 14 mrt. 2022

1. Is het college op de hoogte van de bezwaren van buurtbewoners?

Ja, het college is op de hoogte van de bezwaren van de buurtbewoners.

2. Op welke manier is het besluit om het Galileïplantsoen als opslag en overslag voor bouwwerkzaamheden te gebruiken gecommuniceerd met de bewoners?

De opslag en overslag op het Galileïplantsoen is bedoeld voor het project Middenmeer Noord, waar de gemeente, samen met partners Waternet en Liander, groot onderhoud pleegt aan de openbare ruimte, de riolering, het drinkwaternet, gasleidingen en elektrakabels. Tegelijk leggen we een warmtedistributienet aan en wordt op de Linnaeuskade de waterkering versterkt en wordt de straat heringericht. Op maandag 17 januari is de gemeente gestart met uitvoering van de werkzaamheden bij het Galileïplantsoen. Voorafgaand is op de volgende momenten gecommuniceerd over de werkzaamheden en het keet- en opslagterrein:

  • 30 november: bewonersbrief over start werkzaamheden Middenmeer Noord in verspreidgebied noord 2, overkant Galileiplantsoen en Wethouder Frankeweg zitten erbij. Zie kaart voor verspreidingsgebied.*
  • 8 december: bericht op de projectpagina op internet.
  • 3 januari: bewonersbrief over start werkzaamheden Linnaeuskade, Galileïplantsoen, Mr P.N. Arntzeniusweg en informatieavond 13 januari, verspreiding conform eerdere brief, maar in groter gebied. Nu ook Linnaeushof en Oostpoort. Enkele bewoners gaven aan deze brief niet ontvangen te hebben. Zie kaart voor verspreidingsgebied.
  • 5 januari: het bericht over start werkzaamheden Linnaeuskade, Galileïplantsoen, Mr P.N. Arntzeniusweg en de informatieavond op 13 januari geplaatst op de projectpagina op intranet.
  • 13 januari: de informatiebijeenkomst voor start werkzaamheden Linnaeuskade, Galileïplantsoen, Mr P.N. Arntzeniusweg van het project Middenmeer Noord.
  • 17 januari: naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 13 januari heeft de gemeenten nog een brief aan bewoners van het Galileiplantsoen gestuurd over het keet en opslagterrein. Deze is handmatig verspreid.
  • 18 januari: naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 13 januari is er een apart overleg geweest met direct omwonenden over het op- en overslagterrein op het Galileiplantsoen en over de veiligheidsmaatregelen rondom het terrein.
  • 20 januari: er heeft een gesprek plaatsgevonden met de bewonersvertegenwoordigers, aannemer en de gemeente.
  • 24 januari: er is een gesprek gevoerd tussen scholen, aannemer en de gemeente.
  • 31 januari en 2 februari: veiligheidsschouw door de buurt met een aantal mensen uit de buurt.

3. Is er daarbij aan de bewoners duidelijk gemaakt op welke manier en hoe lang het plantsoen op deze manier gebruikt zou gaan worden? En is er ook gecommuniceerd hoe de bewoners hiertegen in bezwaar konden gaan?

Ja, de gemeente heeft in bewonersbrieven en in nieuwsberichten op de website geprobeerd zo duidelijk mogelijk aan te geven op welke manier deze locatie gebruikt zou gaan worden. Onder andere met een impressie van de locatie. Bij de bewonersbijeenkomsten is hier een uitgebreide toelichting op gegeven. Nee, bezwaarmogelijkheden zijn niet in de bewonersbrieven of nieuwsbericht op de projectpagina genoemd. Dat is ook niet gebruikelijk in bewonersbrieven over start uitvoering werkzaamheden.

4. Hoe evalueert het college de berichtgeving over dit onderwerp richting bewoners en ziet zij mogelijkheden tot verbetering? Graag een toelichting.

Over het project Middenmeer Noord is veel en voldoende gecommuniceerd met de bewoners. Met betrekking tot de opslag en overslag op het Galileiplantsoen heeft de gemeente ook met bewoners gecommuniceerd, maar daarin hadden een aantal zaken wel beter gekund:

· betere motivering van de locatiekeuze, met name op het punt van verkeersveiligheid;

· betere communicatie over de al ingezette maatregelen op gebied van veiligheid zoals gebruik van verkeersregelaars, afstemming activiteiten op haal- en brengtijden scholen, aparte bebording voor de jeugd, veiligheidslessen aan scholieren;

· het begrip leefbaarheid duidelijker met de omgeving afstemmen.

· beter relatie leggen met lopende overleg van het stadsdeel met omwonenden over de verkeersveiligheid van de weg langs het Galileiplantsoen (nu nog 50 km/uur).

Om hier verbetering in aan te brengen organiseren we een 2-maandelijks evaluatiegesprek met een afvaardiging van de buurt over verloop project.

5. Kan het college toelichten op welke manier de keuze voor deze locatie als opslag en overslag voor bouwwerkzaamheden tot stand is gekomen?

De gemeente heeft mogelijke locaties geïnventariseerd en de volgende criteria gehanteerd om tot een keuze te komen: de omvang in m2, beschikbare periode, ecologie, verkeersveiligheid, bouwlogistiek, toekomstige bestemming of een combinatie hiervan. In samenwerking met de gebiedsbeheerders van Middenmeer Noord en Middenmeer Zuid en Sciencepark Amsterdam zijn deze locaties aan de hand van de genoemde criteria op geschiktheid beoordeeld. Hieruit komt het Galileïplantsoen tussen de Jaap Kruizingabrug en de Linnaeusparkweg als beste locatie naar voren voor opslagterrein en werklocatie. Deze locatie is niet voldoende voor de totale benodigde opslag. De gemeente heeft in de aanbesteding de aannemer uitgedaagd om te komen met een oplossing voor de beperkte opslagruimte voor deze opgave. Hierop heeft de aannemer een bouwhub ontworpen waarbij de materialen met groot materieel in beperkte hoeveelheden kan overslaan op klein transport de wijk in.

Hieronder een toelichting op de reden van afwijzing van andere locaties:

- De Radioweg: Deze locatie is gesitueerd in de wijk Middenmeer Zuid. Deze locatie is slechter met groot materieel te bereiken, wat voor meer verkeersonveilige situaties zorgt en meer verkeersbewegingen. Deze locatie is ook in beeld als keet- en opslaglocatie voor de realisatie van Middenmeer Zuid en zou daarmee dan 11 jaar in stand worden gehouden. Over deze locatie is ook negatief geadviseerd door het gebiedsteam, omdat de locatie ook gebruikt wordt als evenemententerrein voor scholen en door het minicircus.

- Sciencepark en MacGillavrylaan: De beschikbaar gestelde ruimte in het Sciencepark was niet toereikend voor de opgaven. Daarnaast is de afstand van het Sciencepark naar het werk verder weg, waardoor er meer vervoersbewegingen ontstaan en daarmee negatief effect op verkeersveiligheid en doorstroming, uitstoot en financiën.

Het projectteam Middenmeer Noord heeft in het contract drie mogelijke locaties opgenomen: één Linnaeuskade en twee aan het Galileiplantsoen. De aannemer is met de bindende kaders van het door de Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU) geaccordeerde BLVC-kader en de voorwaarde dat er een BLVC-plan wordt opgesteld, dat door de WWU moet worden geaccordeerd, gekomen tot de keuze voor het Galileïplantsoen. BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Aan de hand van de BLVC-systematiek komen opdrachtgevers van projecten en hun bouwers tot goede afspraken met de omgeving van het project. De Linnaeuskade viel af als geschikte locatie omdat deze te beperkt is in omvang en minder eenvoudig met groot materieel bereikbaar.

6. Is er bij de totstandkoming van dit besluit ook in kaart gebracht welke schadelijke effecten voor (de kwaliteit van) het groen dit gebruik van het plantsoen zou hebben?

Ja.

7. Indien het antwoord op vraag 6 ‘ja’ is; graag een toelichting welke mogelijke schadelijke effecten zijn voorzien. Indien het antwoord op vraag 6 ‘nee’ is; graag een toelichting waarom deze effecten niet in kaart zijn gebracht.

Conform de wet Natuurbescherming is er een QuickScan uitgevoerd hieruit zijn geen schadelijke effecten voorzien. Daarnaast is er een boom effectanalyse uitgevoerd en voor het effect van de werkzaamheden op de bomen worden de bijbehorende beschermingsmiddelen uitgevoerd.

8. Is er bij de totstandkoming van dit besluit ook in kaart gebracht welke schadelijke effecten voor de leefomgeving van de aanwezige dieren dit gebruik van het plantsoen zou hebben?

Zie antwoord vraag 7.

9. Indien het antwoord op vraag 8 ‘ja’ is; graag een toelichting welke mogelijke schadelijke effecten zijn voorzien. Indien het antwoord op vraag 7 ‘nee’ is; graag een toelichting waarom deze effecten niet in kaart zijn gebracht.

Zie antwoord vraag 7.

*Zie hier voor de PDF met beantwoording inclusief afbeeldingen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake inzet van dataverzameling en andere technologische toepassingen in de stad

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake experimenten op dieren in het Medical Business Park

Lees verder

    Word actief Doneer