Schrif­te­lijke vragen inzake gebruik van het Gali­leïplantsoen als bouw­plaats


Indiendatum: 24 jan. 2022

In een nieuwsbericht in Het Parool van 20 januari 20221 wordt beschreven dat het Galileïplantsoen in de Watergraafsmeer voor ten minste vijf jaar gebruikt zal worden als bouwterrein. Het plantsoen gaat gebruikt worden als opslagterrein en overslagpunt van bouwmaterialen voor werkzaamheden in de buurt. In het bericht laten meerdere buurtbewoners zich uit over de slechte en late berichtgeving hierover door de gemeente.

Bovendien blijkt uit het bericht dat het stadsdeel toegegeven heeft dat de communicatie richting de bewoners beter had gemoeten, maar dat het stadsdeel niet bereid was om de werkzaamheden te stoppen.

De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich, naar aanleiding van de berichtgeving en berichten van bewoners, zorgen over deze gang van zaken. Volgens de fractie van de Partij voor de Dieren zou schaars groen in de stad niet gebruikt moeten worden als jarenlange bouwplaats. Bovendien vraagt indiener zich af of er rekening is gehouden met de gevolgen van dit gebruik van de ruimte op (de kwaliteit van) het groen en de leefomgeving van mogelijk aanwezige dieren. Ook is de fractie van de Partij voor de Dieren van mening dat er serieus gekeken moet worden naar de bezwaren van de bewoners.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de bezwaren van buurtbewoners?

2. Op welke manier is het besluit om het Galileïplantsoen als opslag en overslag voor bouwwerkzaamheden te gebruiken gecommuniceerd met de bewoners?

3. Is er daarbij aan de bewoners duidelijk gemaakt op welke manier en hoe lang het plantsoen op deze manier gebruikt zou gaan worden? En is er ook gecommuniceerd hoe de bewoners hiertegen in bezwaar konden gaan?

4. Hoe evalueert het college de berichtgeving over dit onderwerp richting bewoners en ziet zij mogelijkheden tot verbetering? Graag een toelichting.

5. Kan het college toelichten op welke manier de keuze voor deze locatie als opslag en overslag voor bouwwerkzaamheden tot stand is gekomen?

6. Is er bij de totstandkoming van dit besluit ook in kaart gebracht welke schadelijke effecten voor (de kwaliteit van) het groen dit gebruik van het plantsoen zou hebben?

7. Indien het antwoord op vraag 5 ‘ja’ is; graag een toelichting welke mogelijke schadelijke effecten zijn voorzien. Indien het antwoord op vraag 5 ‘nee’ is; graag een toelichting waarom deze effecten niet in kaart zijn gebracht.

8. Is er bij de totstandkoming van dit besluit ook in kaart gebracht welke schadelijke effecten voor de leefomgeving van de aanwezige dieren dit gebruik van het plantsoen zou hebben?

9. Indien het antwoord op vraag 7 ‘ja’ is; graag een toelichting welke mogelijke schadelijke effecten zijn voorzien. Indien het antwoord op vraag 7 ‘nee’ is; graag een toelichting waarom deze effecten niet in kaart zijn gebracht.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa

1 Galileïplantsoen in Watergraafsmeer is de komende jaren een bouwplaats: ‘De buurt wist hier helemaal niets van, we zijn in shock’ | Het Parool