Schrif­te­lijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake de toegan­ke­lijkheid van publieke voor­zie­ningen in de zomer­maanden


Indiendatum: 30 mei 2023

Toelichting:

Openbare voorzieningen in onze stad zijn van levensbelang voor Amsterdammers.

Parken, strandjes en overige recreatieplekken die onze stad rijk is trekken ieder jaar miljoenen bezoekers. Delen van de openbare ruimte worden in toenemende mate gecommercialiseerd door private partijen; vaak in de warme zomermaanden waardoor de toegankelijkheid helaas niet altijd gegarandeerd is. Amsterdammers die vakantie in eigen stad vieren worden hier geregeld mee geconfronteerd. Te denken valt aan het buitenbad van het Sloterparkbad, dat de afgelopen jaren steeds midden in de zomer tien dagen dicht moet ten gunste van het Loveland Festival, parken die worden afgesloten voor festivals en pierenbadjes en vijvers die worden leeggepompt en afgesloten. Zeker voor gezinnen met kinderen die aan de warmte thuis willen ontsnappen is dit een onwenselijke situatie aangezien veel Amsterdammers geen balkon of tuin hebben en afhankelijk zijn van parken in de omgeving.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Onderschrijft het college het belang van toegankelijke openbare voorzieningen voor Amsterdammers? Graag een toelichting.
  2. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren en bewoners over de toegankelijkheid van openbare plekken zoals parken, pierenbadjes, strandjes en zwembaden in de zomer? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe gaat het college zorg dragen voor het zoveel mogelijk openhouden van openbare voorzieningen voor het publiek in de aankomende zomer? Graag een toelichting.
  4. Kan het college een overzicht geven van de momenten in de komende maanden dat er plekken zoals parken, strandjes, pierenbadjes, zwembaden e.d. ontoegankelijk zullen zijn voor Amsterdammers? Is het college van plan dit ook voortijdig en actief te delen met inwoners? Zo nee, waarom niet?
  5. Vorig jaar was het strandje bij Sloterplas tijdens warme dagen gesloten wegens onderhoud. Is het college van plan om onderhoud aan publieke voorzieningen zoals strandjes en pierenbadjes zoveel mogelijk buiten het zomerseizoen te laten plaatsvinden? Graag een toelichting.
  6. Is het college bereid om toe te zeggen buitenzwembaden en andere watervoorzieningen in parken niet te reserveren voor besloten festivals? Zo nee, waarom niet?

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa

1. Onderschrijft het college het belang van toegankelijke openbare voorzieningen voor Amsterdammers? Graag een toelichting.

Ja, het college onderschrijft dat belang, en vindt met de vragensteller dat het van groot belang is dat openbare voorzieningen voor Amsterdammers zoveel mogelijk toegankelijk zijn.

2. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren en bewoners over de toegankelijkheid van openbare plekken zoals parken, pierenbadjes, strandjes en zwembaden in de zomer? Zo nee, waarom niet?

Het college begrijpt dat het vraagstuk van het gebruik van de (in Amsterdam per definitie schaarse) openbare ruimte aanleiding is voor vragen. Het klopt dat in Amsterdam soms (delen van) parken en andere plekken in de openbare ruimte een paar keer per jaar worden gebruikt voor evenementen en andere activiteiten. Het gevolg daarvan is dat die de openbare voorzieningen daardoor tijdelijk minder of niet toegankelijk zijn voor bezoekers van die plekken die niet deelnemen aan de georganiseerde activiteit. Tegelijkertijd biedt een georganiseerde activiteit op een plein of in een park natuurlijk juist wel weer op een
andere manier ruimte voor recreatie en ontspanning voor de Amsterdammers die het evenement wel bezoeken. Die evenementen dragen bovendien ook bij aan andere doelstellingen die belangrijk zijn voor de gemeente, zoals (laagdrempelige) cultuurparticipatie en ontmoeting. Precies om die reden is door de gemeente beleid opgesteld waarmee een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt tussen die verschillende belangen. Voor alle plekken in de stad waar
evenementen gehouden mogen worden zijn locatieprofielen opgesteld waarin per locatie is aangegeven welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. Deze locatieprofielen zijn zorgvuldig opgesteld in samenwerking met de stadsdelen. Het is daarmee een bewuste keuze om deze plekken tijdelijk te reserveren voor evenementen. In de profielen is ook beschreven dat de betreffende locaties altijd maar een deel van de beschikbare ruimte mogen gebruiken, en dat tijdens op- en afbouw zoveel mogelijk ruimte beschikbaar moet blijven voor andere gebruikers.

3. Hoe gaat het college zorg dragen voor het zoveel mogelijk openhouden van openbare voorzieningen voor het publiek in de aankomende zomer? Graag een toelichting.

De openbare ruimte en daarmee de openbare voorzieningen zijn in beginsel toegankelijk. Alleen tijdens een evenement en de op- en afbouw daarvan kan het voorkomen dat deze voorzieningen tijdelijk deels niet toegankelijk zijn. In de locatieprofielen worden eisen gesteld aan het aantal dagen dat gereserveerd wordt voor de op- en afbouw van het evenemententerrein. Daarnaast is opgenomen dat altijd maar een deel van de beschikbare ruimte mag worden gebruikt, en moet er tussen evenementen een aantal weken zitten, zodat geen sprake is van langere aaneengesloten perioden waarop deze plekken niet toegankelijk zijn. Op die manier moeten de openbare voorzieningen zo lang mogelijk en zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor alle soorten bewoners en bezoekers.

4. Kan het college een overzicht geven van de momenten in de komende maanden dat er plekken zoals parken, strandjes, pierenbadjes, zwembaden e.d. ontoegankelijk zullen zijn voor Amsterdammers? Is het college van plan dit ook voortijdig en actief te delen met inwoners? Zo nee, waarom niet?

Alle evenementen waar meer dan 2.000 bezoekers zijn toegestaan, zijn opgenomen in de evenementenkalender. Het voert wat ver om in het kader van deze beantwoording per locatie te beschrijven welk (deel van de) terreinen gebruikt mogen worden voor evenementen en wat dit betekent voor eventuele voorzieningen op die plekken. In het document met de locatieprofielen is goed terug te vinden welke (delen van) parken en gebieden en daarmee openbare voorzieningen en zwemplekken tijdelijk niet toegankelijk zijn in verband met een evenement. Het actuele overzicht van de locatieprofielen is terug te vinden op: Locatieprofielen voor evenementen - Gemeente Amsterdam

Een organisator van een evenement is verplicht om tijdens de op- en afbouw van een evenement met borden aan te geven hoe lang het terrein niet beschikbaar is. Tevens behoort een organisator de buurt door middel van een bewonersbrief vooraf te informeren.

5. Vorig jaar was het strandje bij Sloterplas tijdens warme dagen gesloten wegens onderhoud. Is het college van plan om onderhoud aan publieke voorzieningen zoals strandjes en pierenbadjes zoveel mogelijk buiten het zomerseizoen te laten plaatsvinden? Graag een toelichting

Situatie afsluiten Sloterstrand 2022:
Het afsluiten betrof gepland onderhoud vanuit Stadswerken aan het zandstrand. Hier zat een relatie met de beschikbaarheid van hergebruikt zand, waardoor de planning gelijk viel met vroeg mooi weer. Dat was vervelend. De werkwijze is inmiddels aangepast. De werkzaamheden duren nog maar ca. 1 dag en worden eerder in het seizoen uitgevoerd en ook is afsluiten van het volledige strand niet noodzakelijk. Voor de stranden wordt geen (groot) onderhoud meer gepland in de zomermaanden waardoor de beschikbaarheid niet meer in het geding zou moeten komen. Het grote onderhoud aan strandjes en overige publieke voorziening vindt meestal plaats buiten
het zomerseizoen dat van 15 april tot 15 oktober loopt. Dagelijks onderhoud vindt doorlopend plaats en dus ook in het zomerseizoen. Bijvoorbeeld het maaien van het gras.

6. Is het college bereid om toe te zeggen buitenzwembaden en andere watervoorzieningen in parken niet te reserveren voor besloten festivals? Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven is bij het opstellen van de locatieprofielen een afweging gemaakt welke plekken voor evenementen en festivals gereserveerd zijn en welke voorwaarden daar per specifieke plek aan worden gesteld. Daarin zijn ook een aantal zwemplekken in opgenomen.

Er zijn drie locatieprofielen waarin een zwembad of pierenbad is gelegen. Het betreft het Beatrixpark, Flevopark en het Sloterpark. Voor het Beatrixpark en het Flevopark is in het locatieprofiel opgenomen dat het deel waarin het zwembad is gelegen alleen buiten het zwembadseizoen gebruikt kan worden voor evenementen. Dat betekent dat hier alleen in de periode van september tot mei evenementen plaats kunnen vinden en dus niet in de zomermaanden, wanneer de meeste vraag is naar gebruik van deze voorzieningen.

Alleen in het locatieprofiel voor het Sloterpark kunnen ook tijdens het zwembadseizoen evenementen plaatsvinden. Het deel van het Sloterpark dat voor evenementen is aangewezen, is geen openbaar toegankelijk terrein. Er zijn daar nu jaarlijks twee evenementen. Één in juni (waarbij het buitenterrein amper wordt gebruikt en het zwembad open is) en één in augustus, waarbij het gehele buitenterrein en parkeerplaats wordt gebruikt en het zwembad een aantal dagen gesloten is.

Stadsdeel Nieuw West heeft gesprekken gevoerd met Optisport (die de exploitatie van het zwembad doet en een overeenkomst met de gemeente hierover heeft) en directie Sport en Bos over een andere invulling van sluiting rondom festivals en evenementen waarbij zij het buitenbad verhuren, ook in combinatie van het plegen van groot onderhoud. Het stadsdeel ziet ook dat het sluiten van het enige zwembad in Nieuw West midden in de zomer niet wenselijk is.

De huidige locatieprofielen worden dit jaar besproken en herzien en tegelijk met het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. Dit wordt naar verwachting 2026.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake gebruik van het Galileïplantsoen als bouwplaats

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake duidelijkheid over windturbines in de haven

Lees verder

    Word actief Doneer