Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake het doden van duiven bij de Spaarn­dam­mer­spoorbrug


Indiendatum: 24 apr. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Afgelopen zondag kreeg de fractie van de Partij voor de Dieren te horen dat de gemeente opdracht zou hebben verleend om in de tunnel van de Spaarndammerspoorbrug duivennesten te verwijderen en nestplekken te blokkeren. Een bezorgde bewoner trof een ongediertebestrijder die wachtte op de reinigingsdienst. Deze dienst zou met een hogedrukspuit de tunnel komen schoonspuiten. Dit terwijl er tientallen duiven een nestje hebben in de tunnel met zowel eieren als pasgeboren duifjes. Zoals nu bekend bij de fractie zouden de nesten dus met dieren en al uit de tunnel worden gespoten, of zou de ongediertebestrijder ze doodmaken. In beide gevallen daarmee ernstig dierenleed veroorzakend. Daarnaast is het in Nederland verboden om actieve nesten van vogels weg te halen dan wel te beschadigen.[1]

Het is aan de bezorgde Amsterdammer te danken dat dierenleed werd voorkomen. Zij heeft de diertjes snel weggehaald voordat de nesten werden verwijderd. De fractie alsmede de bezorgde bewoner zijn geschokt dat er geen plan leek te zijn om de duiven te verplaatsen. Graag zou de fractie een aantal vragen stellen over wat is er voorgevallen in de betreffende nacht.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan de wethouder aangeven wie de opdracht heeft gegeven om nesten te verwijderen en de nestplekken te blokkeren onder de Spaarndammerspoorbrug? Is dit in opdracht van de gemeente geweest of van Prorail? Graag een toelichting.
  2. Kan de wethouder bevestigen dat er inderdaad geen plan was om de pasgeboren duiven en eieren in veiligheid te brengen voordat de nesten werden verwijderd en de dieren dus gedood zouden worden? Graag een toelichting.
  3. Zijn er nog andere plekken in de stad waar ook plannen zijn voor het verwijderen van nesten zonder eerst de eieren en de duifjes in veiligheid te brengen? Zo ja, is de wethouder van plan om hier, eventueel samen met Prorail, een diervriendelijk beleid voor te ontwikkelen waarbij de dieren in veiligheid worden gebracht? Zo nee waarom niet?
  4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het verwijderen van actieve nesten onrechtmatig is? Zo nee waarom niet?
  5. Klopt het dat de gemeente, nadat een vrijwilliger melding maakte over het lot van de babyduifjes, akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van de duifjes in een doos in een nabijgelegen berm? Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat ook dit ernstig dierenleed kan veroorzaken en dat de dieren ook dan hadden kunnen overlijden?
  6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het werken met ongediertebestrijders onwenselijk is gezien zij niet het beste voor hebben met dieren? Graag een toelichting.
  7. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat duiventillen een oplossing kunnen zijn voor het nestelen van duiven op plekken zoals onder de Spaarndammerspoorbrug, zodat duiven op een veilige plek en in een gecontroleerde omgeving kunnen broeden? Zo nee waarom niet?


[1] https://wetten.overheid.nl/BWB...

Indiendatum: 24 apr. 2023
Antwoorddatum: 18 okt. 2023

1. Kan de wethouder aangeven wie de opdracht heeft gegeven om nesten te verwijderen en de nestplekken te blokkeren onder de Spaarndammerspoorbrug? Is dit in opdracht van de gemeente geweest of van Prorail? Graag een toelichting.

De werkzaamheden aan de onderdoorgang van de Spaarndammerspoorbrug is in opdracht van de gemeente. Stadsdeel West heeft opdracht gegeven om de onderdoorgang schoon te maken, duivenwering aan te brengen en de verlichting te verLEDden. Bewoners en ondernemers klagen al jarenlang over de duivenoverlast en dat de onderdoorgang vies en onveilig (door slechte verlichting) is.

2. Kan de wethouder bevestigen dat er inderdaad geen plan was om de pasgeboren duiven en eieren in veiligheid te brengen voordat de nesten werden verwijderd en de dieren dus gedood zouden worden? Graag een toelichting.

De insteek van de gemeente is diervriendelijk te werken. Na afstemming met de GGD is een deskundige ingehuurd die werkt volgens de richtlijnen van de GGD en vooraf de plekken na heeft gelopen op broedende vogels. Mochten er nesten zijn, dan zouden deze door de ingehuurde deskundige met zorg voor het dier verplaatst worden naar een plek in de directe omgeving, zodat de duiven hun nesten makkelijk terug kunnen vinden. Bij aanvang van de werkzaamheden is onderzocht of er nesten of jonge duiven aanwezig waren. Deze waren er niet. Er is een kort contact geweest tussen de uitvoerder en een persoon bij aanvang van de werkzaamheden. Daaruit kwam naar voren dat de nesten door de persoon en anderen zijn weggehaald.

3. Zijn er nog andere plekken in de stad waar ook plannen zijn voor het verwijderen van nesten zonder eerst de eieren en de duifjes in veiligheid te brengen? Zo ja, is de wethouder van plan om hier, eventueel samen met Prorail, een diervriendelijk beleid voor te ontwikkelen waarbij de dieren in veiligheid worden gebracht? Zo nee waarom niet?

Nee, deze plannen zijn er niet, we werken altijd op een diervriendelijke manier volgens de richtlijn van de GGD. De richtlijn die GGD altijd hanteert is om in wild levende dieren ongeacht hun ”status” zoveel mogelijk ongemoeid te laten tenzij de publieke gezondheid in het geding komt. De Flora- en faunawet en het daaruit voortvloeiende besluit ‘Beheer en schadebestrijding dieren’ vormt de wettelijke basis voor dierplaagbeheersing door de GGD.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het verwijderen van actieve nesten onrechtmatig is? Zo nee waarom niet?

In de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat het verboden is om opzettelijk nesten van vogels te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen. Dit verbod geldt voor van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit verbod is geldig ongeacht locatie of moment van het jaar waarop het nest aanwezig is. De stadsduif is een exoot (Nederlands Soortenregister). Dit betekent dat de soort niet van nature in Nederland voorkomt. Het verbod geldt daarom niet voor nesten van stadsduiven. In de Wet Natuurbescherming is echter ook de verplichting opgenomen om voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende dieren.

5. Klopt het dat de gemeente, nadat een vrijwilliger melding maakte over het lot van de babyduifjes, akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van de duifjes in een doos in een nabijgelegen berm? Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat ook dit ernstig dierenleed kan veroorzaken en dat de dieren ook dan hadden kunnen overlijden?

Nee, het klopt niet dat de gemeente of de deskundige ter plaatse toestemming heeft gegeven aan een vrijwilliger voor het plaatsen van de duifjes in een doos in een nabijgelegen berm.

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het werken met ongediertebestrijders onwenselijk is gezien zij niet het beste voor hebben met dieren?

De gemeente werkt alleen samen met bedrijven die volgens dezelfde richtlijn als de gemeente/GGD werken. De inzet is daarbij altijd te werken vanuit preventie dus een structurele aanpak van oorzaken en daarbij is bestrijding soms een noodzakelijk instrument.

7. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat duiventillen een oplossing kunnen zijn voor het nestelen van duiven op plekken zoals onder de Spaarndammerspoorbrug, zodat duiven op een veilige plek en in een gecontroleerde omgeving kunnen broeden? Zo nee waarom niet?

Amsterdam heeft in 2006 een duiventil-pilot gehad, bedoeld om duivenoverlast tegen te gaan. Uit deze pilot bleek dat de duiven alsnog de nabijgelegen balkons opzochten en op afvalplaatsen naar voedsel zochten. In relatie tot de aanpak duivenoverlast, bleek de til vooral (ecologisch) succesvol als broedplaats en niet zozeer als voervervanger. In relatie tot werkzaamheden is een til in theorie alleen mogelijk als er nog geen actieve nesten zijn. Eenmaal goed genesteld, gaan de dieren hun nest niet meer verhuizen. Ook niet bij het aanbod van een til. Het plaatsen van een til zou voor een aantal broedparen een broedplaats kunnen bieden, maar het biedt geen garantie dat alle potentiële broedparen alleen maar die tillen gaan gebruiken. De verwachting is dus dat wanneer duiventillen worden ingezet, de populatie duiven in het gebied toeneemt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake het vossenraster in de Kinsel

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake gebruik van het Galileïplantsoen als bouwplaats

Lees verder

    Word actief Doneer