Groen­visie: toene­mende drukte in het Amster­damse groen


17 december 2020

Wat is de toekomst van het Amsterdamse groen? Vandaag bespreekt de gemeenteraad de Groenvisie. Deze visie is onlosmakelijk verbonden aan de woningbouwplannen in de stad. Raadslid Anke Bakker: "De Partij voor de Dieren hecht een groot belang aan groen. De Groenvisie geeft het beeld van een verdichtende stad met steeds meer drukte in het groen. Dat gaat ten koste van een leefbare stad voor mens en dier."

Onze parken, volkstuinen, groene schoolpleinen, geveltuinen en groene scheggen zorgen voor natuur en biodiversiteit, voor de leefwereld voor dieren, verkoeling en waterberging voor de stad en voor de broodnodige ontspanning voor Amsterdammers in deze hectische stad. Maar het Amsterdamse groen staat helaas onder druk.

Tekort aan openbare ruimte

De corona-pandemie maakte het tekort aan groen nog eens extra zichtbaar. De parken puilden deze zomer uit en het water lag vol. De burgemeester vergeleek dit voorjaar onze stad met Rotterdam en zei: “Rotterdam heeft bijna 200 duizend minder inwoners, maar wel 100 vierkante kilometer meer oppervlakte, terwijl ons oppervlakte voor een kwart uit water bestaat. Bovendien hebben zij 3000 horecabedrijven, en wij 8000. Wij hebben een onwaarschijnlijk tekort aan openbare ruimte.”

Rekentruc om aan voldoende groen te komen
En Amsterdam zal steeds minder openbare ruimte krijgen. In de race naar 1 miljoen inwoners is een paar jaar geleden de ambitie opgeschreven om 100.000 extra woningen te realiseren. Anke Bakker: "Om aan het benodigde groen voor de huidige en toekomstige Amsterdammers te komen heeft het college een rekenkundige goocheltruc op papier bedacht. Bestaand groen, denk aan de scheggen, begraafplaatsen of volkstuinen, worden ‘beschikbaar' gemaakt voor ‘meer Amsterdammers’ wat simpelweg neerkomt op meer drukte in het bestaande groen. Dat Amsterdammers dat niet pikken, bleek vorige week wel tijdens de massale inspraakavond met meer dan honderd volkstuinders. Bovendien gaan de beheerkosten omhoog door intensiever gebruik."

Sombere vergezichten van het Amsterdamse groen
De voorgestelde Groenvisie biedt in hele mooie woorden sombere vergezichten. De stadsparken worden geïntensiveerd met sporttoestellen en een miljoenen kostende inrichting die de belasting van massale evenementen kan dragen. Is het niet vreemd dat het college met een tekort aan groene ruimte onze stadsparken verpatst aan grootschalige evenementen voor bezoekers die van heinde en verre komen? En dat het college de parken daarmee letterlijk afsluit voor Amsterdammers die in de buurt wonen en de zomer moeten doorbrengen op hun balkonnetje (als ze dat al hebben)?

De Groenvisie zwijgt hierover, maar in de lijst met mogelijke investeringsprojecten worden weer de ‘kwaliteitsimpulsen’ voor de parken genoemd zoals de inrichting van evenemententerreinen, kluisjes, horecavoorzieningen.

Stadsparken gedegradeerd tot groene pleinen
In het Stedelijk Huisvestingsplan Bovenwijks Groen staat als een historisch feit over de tijd waarin we ons nu bevinden, de zin: Parken […] ontwikkelen zich als een soort groene pleinen in de stad en de druk van evenementen neemt toe. Het hernieuwde Westerpark is hiervan een goed voorbeeld.” Parken als groene pleinen? En het Westerpark als goed voorbeeld, terwijl buurtbewoners al jaren protesteren?

Afbraak van de groene scheggen
Naast de stadsparken ontkomen ook de waardevolle groene scheggen vol biodiversiteit die verkoeling de stad in brengen niet aan de veranderdrang vanwege de groeiobsessie van het college. De koppen van de scheggen moeten stadsparken worden, waarbij sportvelden, met bijbehorende parkeerplekken en kleedkamers aangelegd worden.

In een plan voor de Bretten kwam al “fun vervoer” in het groen voorbij. Malle karretjes om door de scheggen te sjezen. De Partij voor de Dieren roept de wethouder op de kwaliteiten van de scheggen te bewaken en van de scheggen geen pretparken te maken. Ook over windmolens maken wij ons zorgen. Amstelland en landelijk Noord zijn genoemd als zoeklocaties. Hoe verhouden windmolens in de scheggen zich tot de groenvisie? De Partij voor de Dieren wil niet dat we vogels de dupe laten worden van het energieprobleem dat de mens veroorzaakt heeft.

Begraafplaatsen als recreatieplek
Ook de begraafplaatsen worden in de Groenvisie niet met rust gelaten. Begraafplaatsen moeten plekken worden voor fietsers, wandelaars en rondleiders. Het college wil dat de drempel wordt verlaagd om daarheen te gaan. Kerkhoven zijn geen alternatief voor stadsparken en zullen dat met wandelroutes erbij ook nooit worden. Het is smokkelen met groencijfers om de begraafplaatsen mee te tellen als nuttig recreatief groen om de toename van het aantal Amsterdammers op te vangen. De Partij voor de Dieren dient een amendement in om de begraafplaatsen met rust te laten en om de toegankelijkheid alleen te verbeteren voor mensen met een beperking. Ook is er een voorstel om de volkstuinen uit de Groenvisie te amenderen.

Pas de woningbouwplannen aan, Amsterdam
De Groenvisie is onlosmakelijk verbonden met de woningbouwplannen voor de stad. Het volbouwen van de stad met huizen zal de problemen met onze woningmarkt niet oplossen. Sterker nog: het creëert extra problemen omdat het ten koste gaat van een ‘leefbare stad voor mens en dier’. In Amsterdam zijn overduidelijk de grenzen aan de groei binnen handbereik en moeten we de bouwaantallen heroverwegen. De Partij voor de Dieren spoort het college aan om haar bouwambitie te herzien en te kiezen voor een toekomstscenario waarbij we de leefbaarheid voor mens en dier niet langer op het spel zetten.

De Partij voor de Dieren dient een motie in waarin het college wordt verzocht om inzicht in verdichtingsscenario’s voor te leggen aan de raad, waarbij als uitgangspunten wordt gehanteerd dat bestaande groengebieden niet heringericht hoeven te worden ten behoeve van intensiever gebruik en meer voorzieningen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bezuinigingen op de buurtbibliotheken

De afgelopen weken heeft het college de Amsterdammers goed de stuipen op het lijf gejaagd. De fractie van de Partij voor de D...

Lees verder

Straatje opknappen, alle bomen kappen?

De Bos en Lommerweg krijgt een herinrichting. Voor dit project worden maar liefst 31 bomen gekapt. Volgens de stadsdeelbrief ...

Lees verder