Motie inzake de Groen­visie 2020-2050 (Inzicht in verdich­tings­sce­na­rio’s voor­leggen aan de raad)


16 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Groenvisie 2020-2050.

Constaterende dat:

  • er onvoldoende groene ruimte is voor alle toekomstige Amsterdammers in 2025 als we vasthouden aan de bouwambitie van 50.000 nieuwe woningen;
  • er met de Groenvisie daarom wordt ingezet op het meer ‘openstellen’ van het huidige groen door middel van het anders inrichten van onder andere de scheggen, parken en volkstuinen zodat ze intensiever gebruikt kunnen worden en meer voorzieningen bieden;
  • er een continue strijd gaande is om de ruimte in de stad, bijvoorbeeld voor sportvoorzieningen, culturele broedplaatsen, experimentele woonwerkgemeenschappen en een nieuw theater in Nieuw-West.

Overwegende dat:

  • er grenzen aan de stedelijke groei zitten en dat deze zijn bereikt wanneer de leefkwaliteit achteruit gaat doordat er geen plek meer is voor nodige voorzieningen en wanneer de groene rust de stad uit wordt gejaagd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De raad zo spoedig mogelijk te informeren over mogelijke verdichtingsscenario’s waarbij als uitgangspunten wordt gehanteerd dat:

  • de bestaande groengebieden niet heringericht hoeven te worden ten behoeve van intensiever gebruik en meer voorzieningen;
  • nieuwe woon- en transformatiegebieden kunnen worden ingericht volgens de referentienormen voor maatschappelijke voorziening, groen en spelen.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD, lid Köhler

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, D66, lid Kreuger

Lees onze andere moties

Motie inzake de zienswijze op het concept uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, 2020-2024 (Natuur geen verdienmodel voor evenementen)

Lees verder

Amendement inzake de Begroting 2021 (versnelling van vergroening schoolpleinen)

Lees verder

    Word actief Doneer