Motie inzake visstand­be­heer­plannen tweemaal aanle­veren gedurende loop­termijn pacht­over­een­komst


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de conceptovereenkomst voor verhuur van het visrecht 2024-2030

Constaterende dat:

- In de pachtovereenkomst niet is opgenomen hoe vaak de AHV een visstandbeheerplan dient op te leveren gedurende de looptijd van de pachtovereenkomst;
- Bij navragen blijkt dat slechts aan het einde van de pachtovereenkomst, eenmalig beheerplannen dienen te worden aangeleverd;
- Dit betekent dat de AHV na de gehele looptijd van het pachtcontract, pas in 2030 plannen hoeft aan het leveren;
- De wethouder, en ook de raad gedurende de gehele pachtperiode geen enkel inzicht hebben in hoe het ecologisch beheer en de zorg voor het onderwaterleven plaatsvindt;

Overwegende dat:

- De raad in staat moet worden gesteld om haar controlerende taak goed uit te voeren;
- Een stand van zaken eens per zes jaar niet afdoende is om te controleren of de AHV haar taken wat betreft ecologisch waterbeheer en visstandbeheer naar behoren uitvoert;
- De waterkwaliteit van de Amsterdamse wateren op meerdere plekken niet in orde is en het waterbeheer en de zorg voor het onderwaterleven derhalve meer monitoring en controle vraagt dan eens in de 6 jaar.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Met de AHV af te spreken dat er gedurende het pachtcontract tweemaal visstandbeheerplannen worden opgeleverd, namelijk halverwege de pachtovereenkomst (2027) en aan het einde van het contract (2030);
- Deze wijziging op te nemen in het definitieve pachtcontract;
- De aangeleverde visstandbeheerplannen TKN aan te bieden aan de commissie waar de portefeuille Dierenwelzijn is belegd.

Indieners,
A.L. Bakker
J.A. Veldhuyzen


Status

Verworpen

Voor

Lijst AV, Lijst Kabamba, DENK, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen