Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake duide­lijkheid over wind­tur­bines in de haven


Indiendatum: 21 jun. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Het college is momenteel druk bezig met het realiseren van de Amsterdamse RES ambitie van 127 MW aan windenergie voor 2030. Hiervan is reeds 75 MW gerealiseerd. Een voor de hand liggende locatie voor de rest van het bod aan windenergie is de Amsterdamse Haven. Een industriegebied waar omwonenden, dieren en het milieu niet geschaad worden. Het college is echter van mening dat er maar 25 MW aan windenergie kan worden opgewekt in de haven en dat er nog circa 27 MW aan windenergie elders moet worden gerealiseerd waar de gezondheid van omwonenden, dieren en natuur niet gegarandeerd kan worden.

De Partij voor de Dieren merkt dat er (onder Amsterdammers) onbegrip heerst over de grootte van het RES bod windenergie dat in de haven gerealiseerd kan worden. Het gevoel leeft dat er meer gerealiseerd kan worden in de haven dan dat er nu voorgesteld wordt. Dit komt mede door tegenstrijdigheden in de verschillende onderzoeksrapporten. Het onderzoeksrapport van Bosch & van Rijn uit 2016 "Windlocaties Westpoort Milieueffectrapportage" toont bijvoorbeeld aan dat de gehele RES-ambitie in de haven voldaan kan worden (zeker nu een aantal beperkende regels zijn versoepeld), waar latere rapporten, zoals de Quick Scan Windenergie Westpoort, dit weer ontkrachten. Het is kortom nog onduidelijk wat het vermogen is dat kan worden opgewekt in de Haven.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kan het college reflecteren op de stelling dat er meer vermogen gerealiseerd kan worden in de haven dan 25 MW?
 2. Kan het college een overzicht verschaffen van het huidige bod in de Haven waarin ditmaal de bevindingen van de volgende onderzoeken integraal verwerkt zijn en tegenstrijdigheden tussen de verschillende onderzoeken weggenomen worden:
  mei-2016 – Windlocaties Westpoort Milieueffectrapportage – Bosch & van Rijn,
  okt-2019 – Windverkenning Haven van Amsterdam – Antea Group,
  dec-2019 - Quick scan windenergie Westpoort – Bosch & van Rijn,
  okt-2020 – Haalbaarheidsonderzoek windenergie Sloterdijk III – Bosch & van Rijn
 3. Ziet het college kans om het RES bod aan windenergie van 127 MW volledig te realiseren in de Amsterdamse Haven? Zo nee, kan het college een onderzoek starten naar maximalisatie van het RES-bod in de Haven om onder andere zorgen van bewoners weg te nemen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 21 jun. 2023
Antwoorddatum: 6 jul. 2023

1. Kan het college reflecteren op de stelling dat er meer vermogen gerealiseerd kan worden
in de haven dan 25 MW?

In de RES staan de windzoekgebieden voor Amsterdam aangewezen. Naast de locaties van de zoekgebieden is tevens een eerste inschatting gemaakt van het potentieel van de verschillende windzoekgebieden. Tabel 6.1 [1] laat zien dat 25 MW opgesteld vermogen inpasbaar geacht wordt (10MW in het havengebied en 15 MW in het havenbied-zuid). In de RES 1.0 wordt tevens geconstateerd dat er verder onderzoek nodig is, omdat alle locaties hun eigen uitdagingen hebben. Na afloop van de reflectiefase heeft het college vorig jaar opdracht gegeven om een plan MER uit te voeren (als onderdeel van het Programma Windenergie Amsterdam). Dit naar aanleiding van de vaststelling van de RES 1.0 zoekgebieden. Hierin worden voor alle windzoekgebieden op een objectieve manier de milieueffecten beschreven, op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Ook wordt duidelijk hoe de zoekgebieden onderling van elkaar verschillen. Daarbij wordt ook de potentie onderzocht voor windenergie die de verschillende gebieden hebben. De uitkomsten van het plan MER worden in concept in het najaar 2023 verwacht. Het college kan niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek en wacht met interesse de uitkomsten van het Programma Windenergie Amsterdam af met de bijbehorende Plan MER.

2. Kan het college een overzicht verschaffen van het huidige bod in de Haven waarin ditmaal de bevindingen van de volgende onderzoeken integraal verwerkt zijn en tegenstrijdigheden tussen de verschillende onderzoeken weggenomen worden: mei-2016 – Windlocaties Westpoort Milieueffectrapportage – Bosch & van Rijn, okt-2019 – Windverkenning Haven van Amsterdam – Antea Group, dec-2019 - Quick scan windenergie Westpoort – Bosch & van Rijn, okt-2020 – Haalbaarheidsonderzoek windenergie Sloterdijk III – Bosch & van Rijn

De vraag hoeveel potentie aan windenergie in het havengebied (en de andere windzoekgebieden) is te realiseren kan na het vaststellen van het Programma Windenergie Amsterdam en het bijbehorende Plan MER beantwoord worden. Over de stand van zaken Plan MER en Programma Windenergie Amsterdam wordt de raad periodiek geïnformeerd. De laatste RIB ”Voortgangsrapportage Windenergie Amsterdam Q1” dateert van 14 februari 2023. De voortgangsrapportage over Q2 kunt u na de zomer 2023 verwachten. In het havengebied staat momenteel dd. 2023 73 MW van de 75 MW opgesteld.2 Daarmee staat daar reeds een aanzienlijk deel van de doelstelling van 127 MW opgesteld vermogen in 2030. Er kan niet gesteld worden dat er sprake is van strijdigheden in bovengenoemde onderzoeken. Er is alleen sprake van verschillende uitkomsten die worden veroorzaakt door de verschillende uitgangspunten die worden gehanteerd in de onderzoeken zoals de referentiesituatie, de vigerende regelgeving, de onderzoeksvraag van verschillende opdrachtgevers, het detailniveau, en de referentieturbines. In het plan MER van het Programma Windenergie Amsterdam (PWA) worden effecten van windturbines in de windzoekgebieden voor een breed aantal onderwerpen onderzocht, zoals landschap, ecologie en geluid. Ook geven de uitkomsten inzicht in hoe de effecten verschillen tussen de windzoekgebieden onderling. Uiteindelijk komt in het Programma Windenergie Amsterdam te staan in welke zoekgebieden en onder welke voorwaarden gestart kan worden met de ontwikkeling van windenergie. De verwachting is dat dit PWA begin 2024 ter visie wordt gelegd.

3. Ziet het college kans om het RES bod aan windenergie van 127 MW volledig te realiseren in de Amsterdamse Haven? Zo nee, kan het college een onderzoek starten naar maximalisatie van het RES-bod in de Haven om onder andere zorgen van bewoners weg te nemen? Zo nee, waarom niet?

De vraag hoeveel potentie aan windenergie in het havengebied (en de andere windzoekgebieden) is te realiseren is reeds onderdeel van het Programma Windenergie Amsterdam en het bijbehorende Plan MER. Zoals gezegd loopt het college niet vooruit op de uitkomsten van het onderzoek.

[1] https://energieregionhz.nl/app...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake de toegankelijkheid van publieke voorzieningen in de zomermaanden

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake jarenlange olielekkage in Zijkanaal I

Lees verder

    Word actief Doneer