Schrif­te­lijke vragen van het lid Emmerik inzake stop op vestiging van nieuwe data­centers en beperking uitbreiding bestaande data­centers


Indiendatum: 23 jan. 2024

Toelichting:

Op 20 december jl. berichtte de gemeente Amsterdam dat het datacenterbeleid wordt aangescherpt[1]. De in 2020 beoogde groei van 670 MW datacentercapaciteit tot 2030 wordt beperkt tot 350 MW, het totaal aan aanvragen dat nu al bij de gemeente ligt[2]. Amsterdam zal na vaststelling van het bestemmingsplan Datacenters een ‘nee, tenzij’ beleid hanteren: nieuwe datacenters kunnen alleen nog in Amsterdam geplaatst worden als ze direct een Amsterdams belang dienen en aan nieuwe duurzaamheidseisen voldoen.

De Partij voor de Dieren Amsterdam verzoekt al jaren om een stop op de vestiging van nieuwe datacenters. Datacenters waren al in 2018 verantwoordelijk voor circa 4% van de totale CO2 uitstoot van Amsterdam en liggen volgens ramingen van CE Delft op koers om in 2025 zo'n 11,5% van de Amsterdamse CO2-uitstoot voor hun rekening te nemen[3]. Daarmee is de datacentersector één van de sectoren met de allergrootste directe emissies in Amsterdam. Dit baart onze fractie zorgen, zeker gezien Amsterdam momenteel niet op koers ligt om het gestelde doel van 60% CO2 reductie in 2030 te halen[4]. De Partij voor de Dieren is verbaasd over de timing van het besluit en een aantal van de gemaakte keuzes.

Al in 2019 waarschuwde Liander dat nieuwe datacenters een enorme impact zouden hebben op het elektriciteitsnet en dat sommige onderstations helemaal vol zouden komen te zitten. Daarom komt deze datacenter ‘stop’ wat onze fractie betreft te laat. In principe houdt dit beleid ook de deur open voor uitbreiding van elk van de al bestaande datacenters in Amsterdam met 5 MW, wat bij elkaar opgeteld een flinke extra bijdrage vraagt van het stroomnet.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. De bestaande datacenters trekken nu al een enorme wissel op het stroomnet. Welke indicatie heeft de gemeente dat 350MW wel past op het stroomnet, in tegenstelling tot 670MW? Graag een uitgebreide toelichting.
 2. Het geplande datacenter van SilverFalcon in de haven is alleen al goed voor 100 MW[5]. Volgens het FD staat dat gelijk aan het stroomverbruik van een middelgrote gemeente. Is die 100 MW onderdeel van de genoemde 350MW of komt dit er nog bij?
 3. Als in 2030 de maximale vergunningsruimte is bereikt, en er komt 350 MW boven op de bestaande capaciteit, voor hoeveel procent van het totale stroomverbruik zijn datacenters dan verantwoordelijk? Voor hoeveel CO2 uitstoot, in relatieve en absolute zin zijn datacenters verantwoordelijk in 2025 en 2030? Graag een toelichting.
 4. Voordat het datacenterbeleid uit 2020 was vastgesteld was er een stop op datacenters. Hoeveel van de genoemde 350MvA zijn vergunningsaanvragen binnengekomen na het vaststellen van dit beleid? Hoeveel MW is toe te rekenen aan vergunningsaanvragen alvorens de tijdelijke stop op datacenters in 2019?
 5. Waarom is er niet gekozen om de tijdelijke stop op datacenters in 2019 door te zetten? Graag een toelichting.
 6. Waarom is er pas in 2023 gekozen voor een stop op het behandelen van nieuwe aanvragen terwijl in 2021 al congestie is afgekondigd door Liander? Graag een toelichting.
 7. Klopt het dat de concept herziening van het vestigingsbeleid een uitbreiding van 5 MW per datacenter toestaat? Hoeveel MW kan er bovenop de aangekondigde 350 MW door deze regel worden toegevoegd? Welke indicatie heeft de gemeente dat dit wel past op het stroomnet? Graag een toelichting.
 8. Is de gemeente bereid om te onderzoeken of er juridische grond is waarop de huidige aanvragen (of een deel) van 350 MW kunnen worden geweigerd? Zo nee, kan het college aangeven hoeveel financiële schade er ontstaat op het moment dat de gemeente zich eenzijdig terugtrekt uit (een deel van) de voorgenomen ontwikkelingen? Is het college bereid om verschillende terugtrek scenario's uit te werken?

Indiener,

M. Emmerik


[1] https://www.amsterdam.nl/bestu...

[2] https://assets.amsterdam.nl/pu...

[3] https://cedelft.eu/wp-content/...

[4] https://cedelft.eu/wp-content/...

[5] https://fd.nl/economie/1439131...


Aanvullende technische vragen:

In het ‘concept vestigingsbeleid datacenters Amsterdam 2020-2030, eerste herziening’ staat op pg. 7 het volgende: “Amsterdam wil kunnen sturen op de vestiging en uitbreiding van datacenters. Amsterdam kent meer dan 450 bestemmingsplannen, waarbij het niet is uitgesloten dat er nog gebruiksruimte beschikbaar is om datacenters te vestigen of uit te breiden. Zolang die rechten blijven bestaan, kan Amsterdam niet borgen dat tot 2030 ook daadwerkelijk niet meer datacenters zich vestigen of uitbreiden en daarmee het maximaal aansluitvermogen van 350 MVA kan worden gehandhaafd. De gemeenteraad heeft daarom een paraplubestemmingsplan in voorbereiding, waarmee in een juridisch instrumentarium wordt voorzien waarmee het vestigingsbeleid ook afdwingbaar wordt.”

 • Klopt onze lezing dat er sinds 2020 tot op heden geen middel bestaat waarmee het doel uit het vestigingsbeleid datacenters 2020-2030 (oorspronkelijk 670 MW) van 350 MW gehandhaafd kan worden? Geldt dit ook voor de periode van voor de tijdelijke datacenterstop in 2019?

In de herziening wordt gesproken over een ‘binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor de “Nee, tenzij-categorie” aanvragen die een aantoonbaar en direct Amsterdams belang dienen’.

 • Kan het aantoonbare en directe Amsterdamse belang nader gespecificeerd worden?

Indiener,

M. Emmerik

Antwoorden technische vragen:

 • Klopt onze lezing dat er sinds 2020 tot op heden geen middel bestaat waarmee het doel uit het vestigingsbeleid datacenters 2020-2030 (oorspronkelijk 670 MW) van 350 MW gehandhaafd kan worden? Geldt dit ook voor de periode van voor de tijdelijke datacenterstop in 2019?

Nee, dit klopt niet. Dit verhaal ligt genuanceerd en is afhankelijk van omschrijvingen in het bestemmingsplan, bestemmingen en omvang van ontwikkelingen. Datacenters konden voorheen alleen op de bestemming bedrijf en daar was ook nog eens sprake van interpretatie wanneer iets een bedrijf is zoals omschreven in de individuele bestemmingsplannen zelf. Afhankelijk daarvan past een datacenter wel of niet. Voorts hangt het ook af van rooilijnen en omvang van datacenters en of daarbij medewerking tot wijziging van bestemmingsplannen nodig is. Voorts was er tot en met 2020 sprake van dat datacenters gecategoriseerd werden als grote lawaaimakers. In de praktijk kwam het erop neer dat datacenters een wijziging van bestemmingsplanning nodig hebben omdat de geluidsruimte in de bestemmingsplannen beperkt is. Met een herziening van de interpretatie van de relevante regeling in het Besluit omgevingsrecht, op aangeven van de betreffende Rijksdienst, is dat niet meer het geval waardoor die uitsluitingsgrond kwam te vervallen.

 • Kan het aantoonbare en directe Amsterdamse belang nader gespecificeerd worden?

Het gaat hierbij om belangen op wetenschappelijk, maatschappelijk en duurzaam vlak in de breedste zin van het woord met directe link naar en voor Amsterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake in de verduur­za­mings­plannen van woning­cor­po­raties

Lees verder

Schriftelijke vragen van de leden Bobeldijk en Krom inzake personeelstekort op gespannen voet met groeiambities Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer