Schrif­te­lijke vragen van de leden Bobeldijk en Krom inzake perso­neels­tekort op gespannen voet met groei­am­bities Amsterdam


Indiendatum: 23 feb. 2024

Toelichting:

In de raadscommissie FKD van 18 februari is er gesproken over het personeelstekort binnen de gemeente Amsterdam.[1] Momenteel is er in veel sectoren in Amsterdam en Nederland een gebrek aan mensen. Sinds de jaren zeventig hebben werkgevers niet meer te maken gehad met zulke tekorten aan personeel. Dit zien we onder meer terug bij de gemeentelijke handhaving, bij veel onderwijsinstellingen in de stad, in de zorgsector en in het openbaar vervoer.

Desondanks is de gemeente van plan om meer ruimte te bieden aan nieuwe bedrijven. Dit is terug te lezen in de Bedrijvenstrategie 2020-2030, het kader Een nieuw Amsterdams Economisch Peil en de Strategie Innovatiedistricten. Al deze beleidsstukken zullen een aanvullende vraag of behoefte aan extra personeel creëren.[2][3]. Zo is alleen al in de Strategie Innovatiedistricten te lezen is dat Amsterdam ruimte gaat bieden aan 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De fracties van de SP en de PvdD vragen zich af hoe het beleid rondom nieuwe bedrijven en innovatiegebieden zich verhoudt tot het tekort aan personeel dat nu al in veel sectoren bestaat zowel binnen als buiten de eigen gemeenlijke organisatie. Daarnaast brengt het creëren van zoveel extra arbeidsplaatsen ook extra problemen met zich mee op de woningmarkt. Nu al is er een groot tekort aan woningen, is de wachttijd voor een sociale huurwoning meer dan 13 jaar, voldoen we niet aan onze verplichting voor het huisvesten van statushouders en zijn koopwoningen in Amsterdam nagenoeg onbetaalbaar voor de gemiddelde Amsterdammer.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan het college aangeven hoeveel extra arbeidsplaatsen er in totaal extra gecreëerd worden door het economisch beleid? En zo ja; om hoeveel extra arbeidsplaatsen gaat dit?
  2. Kan het college uitleggen waar alle extra arbeidskrachten vandaan komen? Komen deze personen uit andere beroepsgroepen? Stromen zij in vanuit universiteiten? Stromen er mensen in van buiten de regio? Stromen er mensen in vanuit het buitenland? Graag een uitgebreide toelichting
  3. Heeft het college beleid om meer regie te krijgen over de vraag en het aanbod naar personeel in de regio in relatie tot de tekorten binnen de diverse beroepsgroepen? Graag een toelichting.
  4. Is het college het met de fracties van de SP en Partij voor de Dieren eens dat de ambities van het college op het terugdringen van arbeidstekorten lastig te verenigen is met de ambitie om tot 2050 minimaal 200.000 extra arbeidsplaatsen te creëren? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke indicatie heeft het college dat het creëren van minimaal 200.000 extra arbeidsplaatsen tot 2050 niet tot extreme concurrentie zal leiden tussen private en publieke werkgevers en het publieke personeelstekort op termijn daarmee niet zal groeien? Graag een toelichting.
  6. Hoe kijkt het college naar het spanningsveld tussen de leefbaarheid van Amsterdam, een groei van 200.000 arbeidsplaatsen en de bouw van 150.000 extra woningen? Erkent het college dat de leefbaarheid, voorzieningen, groen en ruimte voor sport in de stad nog verder onder druk zal komen? Graag een uitgebreide toelichting.

Toelichting:

Specifiek ten aanzien van de tekorten in het onderwijs; Het komt geregeld voor dat leraren door commerciële recruitmentbureaus worden benaderd. Deze organisaties proberen met mooie beloftes leraren over te halen een nieuwe uitdaging aan te gaan. Terwijl Amsterdam te maken heeft met een schrijnend tekort aan docenten zorgen deze organisaties er o.a. voor dat scholen met een tekort aan docenten komen te zitten of zich genoodzaakt voelen “ZZP’ers als” docenten aan te trekken zodat ze het tekort op kunnen vangen.

7. Heeft het college inzicht of private initiatieven ook op andere gebieden zoals de zorg, openbaar vervoer en andere sectoren, personeel wegtrekken bij publieke of semipublieke aanbieders met als gevolg een groter arbeidstekort? Zo ja, welke mogelijkheden heeft de gemeente om dit tegen te gaan?

8. Is het college bereid om in de aanpak personeelstekorten uit te werken hoe de gemeente hier weerstand tegen kan bieden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://amsterdam.raadsinforma...

[2] https://amsterdam.raadsinforma...

[3] https://amsterdam.raadsinforma...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Emmerik inzake stop op vestiging van nieuwe datacenters en beperking uitbreiding bestaande datacenters

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake geen effect op energiebesparing door de Energiebespaarservice 2022-2023

Lees verder

    Word actief Doneer