Schrif­te­lijke vragen van het lid Bakker inzake schending van mensen­rechten door de Neder­landse Staat ten aanzien van geluids­hinder Schiphol


Indiendatum: 20 mrt. 2024

Toelichting:

Op dinsdag 30 januari j.l. vond een rechtszaak plaats van stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) tegen de Nederlandse Staat. Vandaag, 20 maart 2024, gaf de rechtbank de omwonenden gelijk. De conclusie van de rechtbank is dat de Nederlandse Staat omwonenden van Schiphol jarenlang onvoldoende heeft beschermd tegen geluidhinder, wat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Onderzoek toont namelijk aan dat vliegtuiggeluid niet alleen hinderlijk is, maar ook dat langdurige blootstelling aan (vliegtuig)geluid serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit kan leiden tot vermoeidheid, slaapgebrek, stress en een hogere bloeddruk wat de kans vergroot op (chronische) ziektes[1][2].

De uitspraak betekent dat het demissionaire kabinet (of een toekomstige nieuwe regering) ervoor moet zorgen dat de geluidsgrenzen binnen 12 maanden niet langer worden overschreden en dat er wordt ingegrepen (door het aantal vluchten direct terug te brengen) als dat wel gebeurt. Volgens de RBV zou de uitspraak er bovendien toe leiden dat er moet worden teruggevallen op geluidsregels uit 2008, regels die maximaal 400.000 vluchten per jaar zouden toestaan.

De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de reactie van het college ten aanzien van de gewonnen rechtszaak en vraagt zich af hoe Amsterdam zich, gezien de uitkomst van de rechtszaak, als activistisch aandeelhouder gaat inzetten om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken en schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te voorkomen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat gewonnen door stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder?[3]
  2. Hoe beoordeelt het college de schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door de Nederlandse staat? Hoe beoordeelt het college haar eigen aandeel in deze schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de economische schade, zoals gesteld door de landsadvocaat, in het niet staat bij de schending van mensenrechten door de Nederlandse staat? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de WHO-normen voor geluidsbelasting gevolgd zouden moeten worden ten aanzien van Schiphol? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe kijkt het college naar de eis van stichting RBV om terug te vallen op geluidsregels uit 2008 waarmee het aantal vliegbewegingen binnen een jaar terug moet worden gebracht naar 400.000 vluchten? Is dit een lijn die het college kan steunen? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid om het activistische aandeelhouderschap in te zetten om met Schiphol het gesprek aan te gaan over het binnen een jaar terugbrengen van het aantal vliegbewegingen naar maximaal 400.000 vluchten? Zo nee, waarom niet?
  7. Wordt een dergelijk standpunt ook onderdeel van de Position Paper ten aanzien van Schiphol? Zo nee, waarom niet?

In 2017 is het Luchthavenindelingbesluit Schiphol gewijzigd. Met die wijziging zijn de mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren in het ‘afwegingsgebied geluid’ rondom Schiphol wettelijk geregeld. Omdat het gaat om locaties waar ernstige hinder en/of slaapverstoring door luchtvaartlawaai kan optreden, is het belangrijk om die gezondheidsaspecten zorgvuldig te beoordelen bij de ontwikkeling van (vervangende) nieuwbouw, zo schrijft het college in het Actieplan Geluid[4]. Gezien het bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren een aantal vragen.

  1. Hoeveel woningen zijn er in de gemeente Amsterdam gebouwd in LIB 4 en LIB 5 sinds 2017? In welke wijken en buurten? Hoeveel en welke woningen in LIB 4 en LIB 5 staan er nog op de planning?
  2. Welke signalen heeft het college ontvangen die erop wijzen dat bouwen binnen LIB 4 en LIB 5 geen schending van mensenrechten betreft in reeds gerealiseerde en nog te bouwen woningen? Hoe kijkt het college nu naar het uitgangspunt uit het Actieplan Geluid, zoals hierboven genoemd? Is dit volgens het college nog actueel?
  3. Hoeveel Amsterdamse woningbouwplannen komen nu in gevaar door de uitspraak van de rechtbank? Indien de verwachte overschrijding van geluidsnormen bij aankomende woningbouwplannen worden beoordeeld als een schending van mensenrechten, is het college dan bereid om deze plannen te heroverwegen ten behoeve van de gezondheid van toekomstige inwoners? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.rivm.nl/geluid/ove...

[2] https://eerlijkovervliegen.nl/...

[3] https://www.parool.nl/amsterda...

[4] https://assets.amsterdam.nl/pu...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake geen effect op energiebesparing door de Energiebespaarservice 2022-2023

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake vliegen op varkensvet

Lees verder

    Word actief Doneer