Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake geen effect op ener­gie­be­sparing door de Ener­gie­be­spaar­service 2022-2023


Indiendatum: 18 mrt. 2024

Toelichting:

Afgelopen weekend besteedden zowel Follow The Money[1] als Argos[2], een programma van radio 1 aandacht aan de Energiebespaarservice 2022-2023 in Amsterdam. Uit zowel het artikel als het radioprogramma bleek dat er amper effect is geweest voor Amsterdammers die de energiebesparende maatregelen het hardste nodig hadden. En ook de TNO[3] concludeerde na onderzoek dat het leveren van kleine maatregelen zoals o.a. radiatorfolie en tochtstrips, of deze nu wel of niet werden aangebracht door energiecoaches, geen significante invloed op de energierekening heeft gehad.

Op door FTM geverifieerde foto’s is te zien hoe er nog steeds grote kieren en gaten in de woningen zitten waar de tocht doorheen komt. Ook heeft Follow The Money foto’s met daarop slecht geplaatste radiatorfolie, stukjes deurborstel die met dubbelzijdig plakband zijn vastgemaakt, rubberen tochtstrips die niet isoleren en na een paar dagen weer loslieten.

Uit interviews met energiecoaches bleek dat ze meer geld konden verdienen wanneer ze zoveel mogelijk woningen op één dag deden. Dit resulteerde in bezoeken van korter dan een uur, daarbij de kennismaking, de werkzaamheden en het gedag zeggen inbegrepen. Voor de Partij voor de Dieren is het derhalve weinig verrassend dat uit de onderzoeken van FTM, Argos en TNO vervolgens blijkt dat de maatregelen geen effect hebben gehad. Het lijkt erop dat er in Amsterdam 10 miljoen euro gemeenschapsgeld is weggegooid, zonder dat de bewoners die het zo hard nodig hadden effectief zijn geholpen.

Wel verrassend is de reactie van de gemeente, er wordt geclaimd dat er per huishouden gemiddeld 266 euro per jaar op de energierekening is bespaard. En de gemeente geeft aan tevreden te zijn over het bereikte tempo en de geïnstalleerde maatregelen. De Partij voor de Dieren is hoogst verbaasd over het verschil tussen de uitspraken van de gemeente met betrekking tot de besparingen, en de uitkomsten van de onderzoeken van Argos, FTM en TNO.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Waarom heeft de gemeente verklaard dat er een besparing van gemiddeld 266 euro per jaar per woning is opgebracht door de werkzaamheden, terwijl uit onderzoek van Argos, FTM en TNO blijkt dat dit hoogst waarschijnlijk niet het geval is?
  2. Is de wethouder het eens met de Partij voor de Dieren dat deze uitspraken met terugwerkende kracht ongefundeerd zijn, of zelfs onwaar blijken? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?
  3. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat een besparing op de energierekening ook niet te verwachten viel wanneer energiecoaches per woning gemiddeld korter dan een uur binnen waren? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?
  4. Wat vindt de wethouder van de incentive op zoveel mogelijk huizen per dag bezoeken zodat de verdiensten van de energiecoaches hoger uitvielen? En is de wethouder van mening dat dit de kwaliteit van de werkzaamheden ten goede is gekomen? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?
  5. Gemiddeld gaven de bezochte huishoudens een klanttevredenheidscijfer dat hoog was, namelijk 8,5. De Partij voor de Dieren vermoedt dat dit cijfer niets zegt over de kwaliteit van de gedane werkzaamheden. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? En hoe beoordeeld de wethouder dit klanttevredenheidscijfer na de publicaties van Argos, TNO en FTM?
  6. Zou de wethouder met de kennis van nu andere keuzes gemaakt hebben ten aanzien van de Energiebespaarservice 2022-2023? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  7. Is de wethouder bereid om de Energiebespaarservice 2022-2023 deugdelijk te evalueren en de eigen rol van de wethouder en de gemeente hierin mee te nemen? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.ftm.nl/artikelen/e...

[2] https://www.nporadio1.nl/progr...

[3] https://www.tno.nl/nl/newsroom...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de leden Bobeldijk en Krom inzake personeelstekort op gespannen voet met groeiambities Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake schending van mensenrechten door de Nederlandse Staat ten aanzien van geluidshinder Schiphol

Lees verder

    Word actief Doneer