Schrif­te­lijke vragen van de leden Bakker en Krom inzake turf


Indiendatum: 3 mei 2024

Toelichting:

In potgrond, tuinaarde en compost zit vaak turf, wat gedroogd veen is. Op de website van Natuurmonumenten is te lezen de winning van dit materiaal zeer milieuonvriendelijk is. Er worden namelijk hoogveengebieden voor afgegraven in allerlei Europese landen, zoals Estland en Ierland en: “Dat vernietigt de natuur, inclusief alle bijzondere dieren en planten die er leven.”[1]

De gemeente Amsterdam koopt ook compost in waar turf in verwerkt zit. In de Uitvoeringsagenda Circulair[2] staat in het voorwoord: “We bieden meer voorzieningen om gft te scheiden, zodat minder turf uit kwetsbare gebieden nodig is voor de productie van compost.” Ondergetekenden zien liever dat er gezocht wordt naar alternatieven en dat de gemeente direct helemaal niet meer bijdraagt aan de vernieling van natuurgebieden. Onlangs besloot de gemeente Dordrecht om te stoppen met het inkopen van potgrond met turf[3]. Het is dus mogelijk.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college in beeld in hoeverre de gemeente Amsterdam via de inkoop van turfhoudende potgrond, tuinaarde en compost bijdraagt aan natuurvernietiging in de gebieden waar hoogveen wordt afgegraven? Wat is de omvang van de Amsterdamse gemeentelijke inkoop?
  2. Is het college in staat en bereid om zo snel mogelijk alleen nog turfvrije potgrond, tuinaarde en compost in te kopen? Graag een toelichting.

[1] https://www.natuurmonumenten.n...

[2] https://www.amsterdam.nl/wonen...

[3] www.google.com%2F?cb=ad4b5be9-..." class="redactor-autoparser-object">https://www.pzc.nl/dordrecht/p...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake een vuurwerkshow tijdens het broedseizoen: feest of fiasco?

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake de rol van de Amsterdamse haven bij klimaatontwrichting en mensenrechtenschendingen voor steenkool

Lees verder

    Word actief Doneer