Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake winter­kou­de­re­geling voor dak- en thuisloze mensen bij extreem weer


Indiendatum: 2 nov. 2023

Toelichting:

Op het moment van schrijven, donderdag 2 november, bereikt storm Ciarán Amsterdam. De ANWB adviseert mensen om thuis te werken, scholen gaan dicht en de gemeente Amsterdam adviseert om parken te vermijden[1][2]. Voor een grote groep Amsterdammers is thuiswerken niet mogelijk, zij hebben namelijk geen dak boven hun hoofd. Ook het vermijden van parken staat voor deze groep niet gelijk aan ‘even om fietsen’, zij verblijven vaak delen van de dag op openbare plekken zoals parken. Voor deze groep Amsterdammers biedt Amsterdam, als het buiten heel koud of extreem weer is en het gevaarlijk is om buiten te slapen, een tijdelijke nachtopvang aan. Deze regeling, de winterkouderegeling (WKR) is bedoeld voor dak- en thuisloze mensen die niet zelf in een alternatief kunnen voorzien. De GGD's van de 4 grote steden besluiten met elkaar wanneer de WKR ingaat en weer stopt. Gezien de huidige klimaatveranderingen en de storm die momenteel door het land woedt, zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en GroenLinks benieuwd naar de afweging om de WKR in een bepaalde situatie wel of niet in te laten gaan en de afstemming daarvan op G4-niveau.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en GroenLinks, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college het met de fracties van de PvdA, PvdD en GL eens dat niemand, dus ook een dakof thuisloze, tijdens zulke extreme weersomstandigheden als die tijdens storm Ciarán buiten zouden moeten verblijven? Kunt u dit toelichten?

2. In de Handreiking Winterkouderegeling van het VNG worden criteria genoemd die gehanteerd worden voor openstelling, waaronder extreme weersomstandigheden zoals wanneer een storm een naam krijgt[3].Kan het college uitleggen waarom bij storm Ciarán niet is gekozen om de WKR in te laten gaan?

3. Indien dit nog niet gebeurt, is het college bereid om de huidige regeling te heroverwegen, zodat de winterkouderegeling ook in kan gaan bij weerswaarschuwingen zoals codes geel en oranje? Zo nee, waarom niet?

4. Gezien de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, zijn er plannen om de huidige regeling en criteria te herzien om beter voorbereid te zijn op toekomstige situaties? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

5. In Den Haag werd in 2020 voorspeld het zwaartepunt van storm Ciara overdag zou liggen, waardoor zij de WKR niet in lieten gaan. Achteraf bleek dit een verkeerde inschatting en hadden de Haagse locaties tijdens de storm gewoon open moeten zijn[4]. Op moment van schrijven bestaat het risico dat dit ook kan gebeuren met de beoordeling van de huidige stom Ciarán, waarbij we als Amsterdam het risico lopen dat mensen vanavond buiten zijn als de storm nog wordt. Is het college het met de fracties van de PvdA, PvdD en GL eens dat bij de beslissing om de WKR in te laten gaan, de insteek zou moeten zijn ‘better safe than sorry’? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe worden dak- en thuislozen geïnformeerd over zaken als het mijden van bepaalde plekken door het extreme weer of de beschikbaarheid van de opvang tijdens extreme weersomstandigheden? Zijn er initiatieven om de communicatie hierover te verbeteren?

Indieners,

F. Abdi
J. Krom
K. van der Veen

[1] https://www.anwb.nl/verkeer/ni...
[2] https://www.amsterdam.nl/nieuw...
[3]
[4] https://denhaag.raadsinformati...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake gratis giftige tulpen uit Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Bakker inzake brandstofverspilling door de GVB veerponten

Lees verder

    Word actief Doneer