Schrif­te­lijke vragen inzake het uitfa­seren van steenkool en andere fossiele brand­stoffen in de haven


Indiendatum: 13 jul. 2022

De klimaatcrisis is nu. Om onze aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties, moeten we zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen. In 2017 is besloten om in 2030 te stoppen met kolenoverslag in de Amsterdamse haven 1 In het coalitieakkoord van mei 2018 is hierover aangegeven: De Haven maakt een plan voor het vervangen van andere fossiele activiteiten in de haven. De Rekenkamer Amsterdam oordeelde in een publicatie van november 2021 dat er onvoldoende invulling is gegeven aan de ambitie om de haven aan te zetten tot het schrijven van een plan. De plannen die zijn beschreven in de diverse documenten bieden geen concrete inzichten in hoe de haven de overslag van steenkool wil vervangen door andere activiteiten.2 Simpel gezegd, het voornemen uit het voorgaande coalitie akkoord is niet nagekomen. Het feit dat de Haven dit plan moet schrijven is niet terug te vinden in het meest recente coalitieakkoord van 2022. Sterker nog, de woorden “steenkool” en “overslag” zijn in het akkoord niet vindbaar. Dit is zorgwekkend omdat de doelstelling van 2030 inmiddels zeer dichtbij is gekomen. Hetgeen ook benadrukt wordt in het genoemde rekenkamerrapport. De fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam deelt de bevindingen van de Rekenkamer en constateert dat er onvoldoende concrete stappen zijn genomen om de doelstelling richting 2030 tot realisatie te brengen. Meer duidelijkheid hierover is niet alleen van belang voor het klimaat, maar ook voor de financiële positie van de gemeente. Geen alternatieven voor steenkool overslag betekent mogelijk minder inkomsten door havenactiviteiten na 2030.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Krom op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Houdt het college zich vast aan het voornemen van het vorige college wat betreft het aanzetten de van haven tot het schrijven van een plan?

2. Zijn er sinds 2017 gesprekken gevoerd met De haven over het schrijven van het genoemde plan? Zo ja, wat is de uitkomst geweest van deze gesprekken?

3. Toenmalig Groenlinks fractievoorzitter Rutger Groot Wassink heeft aangegeven dat het einde van kolenoverslag al mogelijk zou zijn in 2025. Deelt het college dit inzicht?3 Zo nee, op basis van welke overweging acht het college deze doelstelling onrealistisch?

4. In 2014 zou door toenmalig wethouder Ollongren zijn aangegeven dat het opzeggen van contracten met de kolenbedrijven niet mogelijk is alvorens 2040. 4 Is er sinds 2014 informatie uitgewisseld over juridische (on)mogelijkheden van het halen van deze doelstelling tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de haven?

Indiener

J.M. Krom

1 https://www.parool.nl/nieuws/s...

2 https://publicaties.rekenkamer...