Schrif­te­lijke vragen inzake elek­tri­ci­teits- en grond­ge­bruik data­centers


Indiendatum: 7 jul. 2022

In de Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022 is wederom het probleem van congestie op het Amsterdamse elektriciteitsnetwerk besproken. Ook is er recent een raadsinformatiebrief gestuurd over het (drink)waterverbruik van datacenters, waaruit blijkt dat er grote druk staat op de industrie- en drinkwatervoorziening vanwege datacenters.[1] Ondanks de bovenstaande problemen die de komst van meer datacenters in de stad met zich meebrengt, wordt de groei van bestaande en de komst van nieuwe datacenters in de stad gefaciliteerd.[2] Ook de regio zet in op clustering van datacenters in de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer.

In de MRA-brede strategie datacenters worden verminderde opbrengsten uit de verkoop van grond aan datacenters genoemd als consequentie van een eventuele beslissing om niet de volledige marktvraag van datacenters te accommoderen.[3] In antwoord op bovengenoemde schriftelijke vragen van 12 november 2020 staat:

“Tevens is meegenomen dat het wegbestemmen van de functie datacenters in bestemmingsplannen een zeer kostbare alternatieve beleidskeuze is gezien de verwachte planschade en in algemene zin het zeer onzeker is wat hiervan de economische impact zou zijn voor de gemeente en de regio Amsterdam.”[4]

Het feit dat de economische impact onzeker is en desondanks het datacenter-beleid van de gemeente dicteert schept onduidelijkheid. Daardoor is er geen volledig geïnformeerde belangenafweging mogelijk tussen de vele nadelen van datacenters enerzijds en de mogelijke financiële consequenties van een stop op datacenters anderzijds. Ondergetekende wil graag openheid van zaken over de financiële belangen en afwegingen die hier spelen.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoeveel geld is er de afgelopen tien jaar verdiend door de gemeente met grondontwikkelingen tbv datacenters?

2. Hoeveel geld verwacht de gemeente de komende tien jaar te verdienen met grondontwikkelingen tbv datacenters?

3. Wat is de planschade indien de gemeente besluit met onmiddellijke ingang geen nieuwe datacenters meer toe te staan op Amsterdams grondgebied?

4. Is de hoge grondopbrengst bij de verkoop van gronden een doorslaggevende reden geweest voor het college om datacenters toe te (blijven) staan? Zo nee, hoe zit het dan?

5. Zijn er nog andere financiële belangen die een rol spelen bij de beslissing om de groei van datacenters in Amsterdam en omstreken te blijven faciliteren? Graag een toelichting.

In antwoord op schriftelijke vragen en schriftelijke vervolgvragen van de Partij voor de Dieren schreef het college dat zij niet inzet op het “proactief aantrekken van datacenters.”[1] Er wordt in de schriftelijke vragen echter ook aangegeven dat er al vanuit de regio plannen lagen voor een regionaal cluster van datacenters in Amsterdam en de Haarlemmermeer. Dat suggereert dat er reeds een wens lag van regio en gemeente om meer datacenters te accommoderen. Maar tegelijkertijd zijn datacenters niet expliciet gevraagd om zich hier te vestigen, stelt het college.

6. Hoe verhouden deze twee zaken zich tot elkaar? Graag een toelichting.

7. Werden er plannen gemaakt voor een regionaal cluster van datacenters op basis van partijen die zich al hadden gemeld, of werd met de vaststelling van dit plan actief naar buiten gecommuniceerd dat Amsterdam de deuren opengooide voor deze grootverbruikers van energie en water?

In de beantwoording van schriftelijke vragen inzake gigantische (groene)stroom- en waterverbruik door datacenters in Amsterdam wordt gerefereerd aan een toekomstige monitor datacenters.[2] Ook zou het vestigingsbeleid datacenters 2020-2030 om het jaar worden geëvalueerd en was de eerste evaluatie eind 2021 voorzien.[3]

8. Klopt het dat zowel de monitor als de evaluatie nog niet beschikbaar zijn? Zo ja, wat is daar de planning voor en worden deze documenten met de raad gedeeld?

In het vestigingsbeleid datacenters wordt gesteld dat er een afwegingskader opgesteld zal worden per gebied voor nieuwe datacenter-ontwikkelingen en initiatieven.[1]

9. Zijn deze afwegingskaders ondertussen beschikbaar en is de wethouder bereid deze met de raad te delen?

In het vestigingsbeleid datacenters 2020-2030 staat dat er tot 2025 niet meegewerkt wordt aan nieuwe ontwikkelingen en aanvragen voor datacenters tenzij de plannen betrekking hebben op de periode na 2025.[1]

10. Is dit beleid nog steeds actueel? Is er na de invoering van het beleid alleen meegewerkt aan datacenter-plannen voor de periode na 2025?

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


[1] Vestigingsbeleid datacenters 2020-2030 p. 33.


[1] Vestigingsbeleid datacenters 2020-2030 p. 27.


[1] Beantwoording schriftelijke vervolgvragen van het lid Bloemberg-Issa inzake het faciliteren van de groei van datacenters in Amsterdam en omgeving. P.2.

[2] Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Kreuger en Boomsma inzake gigantische (groene) stroom- en waterverbruik door datacenters in Amsterdam.

[3] Vestigingsbeleid datacenters 2020-2030 p. 51.


[1] Raadsinformatiebrief van 1 juni 2022 en bijbehorende memo industriewaterlevering Westelijk Havengebied.

[2] Vestigingsbeleid datacenters 2020-2030.

[3] MRA-brede strategie datacenters, 17 januari 2020, p. 58.

[4] Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake het faciliteren van de groei van datacenters in Amsterdam en omgeving. P.6.