Schrif­te­lijke vragen inzake de moge­lijkheid voor het instellen van een gemeen­telijk vuurwerk vrije zones


Indiendatum: okt. 2018

Onderwerp

Schriftelijke vragen van het lid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de mogelijkheid voor het instellen van een gemeentelijk vuurwerk vrije zones

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel ‘ Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow van formaat’[i] van de Partij voor de Dieren dat op 21 december 2017 door de gemeenteraad is aangenomen[ii] inclusief de twee amendementen die daarin verwerkt zijn[iii] en de op 26 juni 2018 door de Tweede Kamer aangenomen gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Den Boer over een gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet wettelijk mogelijk maken (t.v.v. 28684-531)[iv] zou de Partij voor de Dieren graag geïnformeerd worden door het college over de plannen omtrent een gemeentelijke vuurwerkverbod.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoeveel en welke vuurwerkvrije zones worden ingesteld met de jaarwisseling 2018 - 2019?
  2. Hoeveel meer vuurwerkvrije zones komen er in vergelijk met 2017-2018, met het oog op het aangenomen initiatiefvoorstel van PvdD om zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones in te stellen?
  3. Hoeveel % van de oppervlakte van Amsterdam wordt vuurwerkvrije zone?
  4. Wanneer worden deze gecommuniceerd?
  5. Hoe worden de vuurwerkvrije zones gehandhaafd?
  6. Is het college van plan om heel Amsterdam vuurwerkvrij te maken zodra dit vanuit landelijke wetgeving mogelijk is?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[i] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/data/files/2016/10/080faaade6424b715e855ccd0019c552.pdf

[ii] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/moties/initiatiefvoorstel-stop-op-het-afsteken-van-vuurwerk-door-particulieren-op-naar-een-professionele-vuurwerkshow-van-formaat-professionele-show-vanaf-2018-2019

[iii] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/moties/initiatiefvoorstel-stop-op-het-afsteken-van-vuurwerk-door-particulieren-op-naar-een-professionele-vuurwerkshow-van-formaat-aanhaken-aan-landelijke-wetgeving

https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/moties/initiatiefvoorstel-stop-op-het-afsteken-van-vuurwerk-door-particulieren-op-naar-een-professionele-vuurwerkshow-van-formaat-professionele-show-vanaf-2018-2019

[iv] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z12130&did=2018D35469

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 23 nov. 2018

1. Hoeveel en welke vuurwerkvrije zones worden ingesteld met de jaarwisseling
2018–2019?

Antwoord:
Het College kiest voor deze jaarwisseling voor een uitbreiding van het aantal
vuurwerkvrije zones met de gebieden rond ziekenhuizen. Tevens wil het College
Amsterdammers de mogelijkheid bieden om in goed overleg met hun buren
afspraken te maken over vuurwerkvrije zones in de buurt. Bewoners kunnen met
elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken op een afgebakende
locatie, zoals de straat, een speeltuin of een pleintje. De gemeente gaat uit van
de kracht van de onderlinge afspraak en zal geen handhavingscapaciteit
beschikbaar stellen voor het afdwingen hiervan. Wel zullen dergelijke afspraken
worden gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van borden waarop de afspraak
wordt vermeld.

2. Hoeveel meer vuurwerkvrije zones komen er in vergelijk met 2017-2018, met het
oog op het aangenomen initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren om zoveel
mogelijk vuurwerkvrije zones in te stellen?

Antwoord:
Er zijn 45 vuurwerkvrije zones rond dierinstellingen en 6 vuurwerkvrije zones rond
ziekenhuizen. De vuurwerkvrije zones rond ziekenhuizen zijn dit jaar extra ten
opzichte van vorig jaar. De publiciteit over de mogelijkheid van het buurtinitiatief
moet nog op gang komen, het is dan ook nog niet te zeggen hoeveel van
dergelijke initiatieven er zijn.

3. Hoeveel % van de oppervlakte van Amsterdam wordt vuurwerkvrije zone?

Antwoord:
Dat is (nog) niet te zeggen.

4. Wanneer worden deze gecommuniceerd?

Antwoord:
De communicatie over de jaarwisseling wordt de komende weken opgestart.
Daarin krijgen de vuurwerkvrije zones een prominente plek.

5. Hoe worden de vuurwerkvrije zones gehandhaafd?

Antwoord:
De vuurwerkvrije zones krijgen extra aandacht van handhaving en worden in de
handhavingsrondes meegenomen. Bovendien werkt de handhaving, net als
voorgaande jaren, informatie- en incidentgestuurd. Op basis van informatie
hotspots en hot times en op basis van meldingen van vuurwerkoverlast wordt
de handhavingscapaciteit zo effectief mogelijk ingezet. Ook experimenteert
handhaving dit jaar met een detectiesysteem, wat het mogelijk maakt om te
detecteren waar vuurwerk wordt afgestoken.

6. Is het college van plan om heel Amsterdam vuurwerkvrij te maken zodra dit vanuit
landelijke wetgeving mogelijk is?

Antwoord:
Vanaf volgend jaar, de jaarwisseling van 2019/2020, wil het College van B&W
naar een andere benadering van vuurwerk. Niet langer zal het overal toegestaan
zijn om vuurwerk af te steken tenzij anders aangegeven (de vuurwerkvrije zones),
maar vuurwerk zal alleen afgestoken mogen worden op specifiek daartoe
aangewezen plekken. In navolging van de gemeente Rotterdam wil het College
specifieke vuurwerkzones aanwijzen, waar het is toegestaan om vuurwerk af te
steken. In overleg met de Amsterdammer, stadsdelen, politie en hulpdiensten
zullen geschikte locaties worden gezocht.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake een vermoedelijk illegaal ingezaagde esdoorn nabij het Vondelpark met gevaar voor omvallen op de speelplaats van een kinderdagverblijf

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de inbeslagname van huisdieren als pressiemiddel door deurwaarders

Lees verder

    Word actief Doneer