Schrif­te­lijke vragen inzake een vermoe­delijk illegaal inge­zaagde esdoorn nabij het Vondelpark met gevaar voor omvallen op de speel­plaats van een kinder­dag­ver­blijf


Indiendatum: okt. 2018

Inleiding

Naast het Vondelpark op de binnenplaats van de loft-appartementen van Klein Vondelpark bij adres Zocherstraat 23-25 staat een oude grote esdoorn (zie bijlage 1). De binnenplaats is privéterrein en grenst aan de speelplaats van kinderdagverblijf Dromelot.

Volgens een woordvoerder van het kinderdagverblijf is de esdoorn al een jaar helemaal rondom ingezaagd onderaan de stam, op sommige plekken zo diep dat er een hand in past. Foto’s hiervan (zie bijlage 2) zijn afgelopen zomer pas via een buurtbewoner in handen van het kinderdagverblijf gekomen. In de tussentijd is er door een buurtbewoner melding gemaakt vanwege het vermoeden dat het hier gaat om een illegale actie. De melding was gemaakt bij ‘Openbaar groen en water –Boom’ en werd afgedaan met: ‘Nader navraag gedaan naar zakelijk gerechtigde maar locatie is geen openbare ruimte. Melding wordt hier afgedaan.” Dit bericht met MORA-nummer is bij de PvdD-fractie bekend.

Inmiddels is het terrein zodanig opgehoogd dat de inkeping in de boom niet meer zichtbaar is. De buurt maakt zich echter nog altijd zorgen dat de boom kan sterven of omvallen en dat deze dan neerkomt op de speelplaats, op de huizen of in het park. Daarom heeft de buurt vorige week een verzoek tot handhaving gestuurd aan de gemeente. Hierop dient binnen acht weken te worden gereageerd. De wens leeft om spoedig een boomspecialist naar de boom te laten kijken om de situatie te beoordelen en bij mogelijk gevaar maatregelen te treffen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er onderzocht wordt door wie en waarom de boom is ingezaagd en dat er wordt ingezet op het veilig behoud van de boom.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met de situatie rondom de esdoorn en met de eerdere melding?
  2. Is er een vergunning aangevraagd voor het inzagen van de desbetreffende boom? Indien ja, graag een toelichting.
  3. Is het de normale gang van zaken dat een melding bij ‘openbaar groen en water –Boom’ wordt afgedaan wanneer het over een privéterrein blijkt te gaan, ook als de situatie effect heeft op de openbare ruimte? Indien ja, waarom wordt de melding niet doorgezet naar de juiste plek of wordt de melder niet ingelicht over de juiste te nemen stappen? Graag een toelichting. Indien nee, wat is hier misgegaan?
  4. Kan het college ervoor zorgen dat er spoedig opvolging wordt gegeven aan het handhavingsverzoek van de buurt en dat er grondig onderzoek gedaan wordt naar de staat van de boom en de mogelijke gevaren voor de omgeving met als inzet dat de boom veilig wordt behouden?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Bijlage 1: foto van de esdoorn

Bijlage 2: foto’s van de ingezaagde stam

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 20 dec. 2018


1. Is het college bekend met de situatie rondom de esdoorn en met de eerdere
melding?

Antwoord:
Het college is inmiddels bekend met de situatie.

2. Is er een vergunning aangevraagd voor het inzagen van de desbetreffende
boom? Indien ja, graag een toelichting.

Antwoord:
Nee, er is geen kapvergunning aangevraagd door de eigenaar van de boom op
particulier terrein. Het inzagen van een boom is illegaal. Het college overweegt
zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijke maatregelen tegen de mogelijke
daders.

3. Is het de normale gang van zaken dat een melding bij ‘openbaar groen en water–
Boom’ wordt afgedaan wanneer het over een privéterrein blijkt te gaan, ook als de
situatie effect heeft op de openbare ruimte? Indien ja, waarom wordt de melding
niet doorgezet naar de juiste plek of wordt de melder niet ingelicht over de juiste
te nemen stappen? Graag een toelichting. Indien nee, wat is hier misgegaan?

Antwoord:
Nee, dat is niet de normale gang van zaken en nee, ook de afhandeling is niet
goed gegaan.
De melding openbare ruimte Amsterdam (MORA) van juni 2017 werd helaas niet
behandeld vanwege de onjuiste afweging dat het een object betrof op particulier
terrein omsloten door bebouwing (niet in de openbare ruimte). Echter, de
bomenverordening gemeente Amsterdam geldt ook op particulier terrein. Er had
een handhavingsactie ter controle hebben moeten plaatsvinden.
De instructies zijn op dit punt aangescherpt.

4. Kan het college ervoor zorgen dat er spoedig opvolging wordt gegeven aan het
handhavingsverzoek van de buurt en dat er grondig onderzoek gedaan wordt
naar de staat van de boom en de mogelijke gevaren voor de omgeving met als
inzet dat de boom veilig wordt behouden?

Antwoord:
Er is op dit moment geen sprake van een gevaarlijke situatie. Er is inmiddels een
bestuurlijk handhavingstraject gestart op grond van naleving van de
bomenverordening. Eventuele acties, maatregelen en/of sancties zullen worden
uitgevoerd op grond van de bomenverordening. Daarnaast wordt er onderzoek
gedaan naar de technische staat van de boom met intentie tot veilig behoud van
de boom, echter ook rekening houdend met het risico voor de omgeving. Indien
de boom moet worden verwijderd zal dit gevolg krijgen in een herplantplicht.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het plan van de UvA voor een knuffelkamer met puppy’s tegen tentamenstress

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de mogelijkheid voor het instellen van een gemeentelijk vuurwerk vrije zones

Lees verder

    Word actief Doneer