Initi­a­tief­voorstel “Stop op het afsteken van vuurwerk door parti­cu­lieren: op naar een profes­si­onele vuur­werkshow van formaat” (aanhaken aan lande­lijke wetgeving)


20 december 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het initiatiefvoorstel “Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow van formaat” van het lid Van Lammeren en kennisnemen van de bestuurlijke reactie (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1613);

Overwegende dat:

de gemeente Amsterdam met haar bevoegdheden zich meer kan inzetten om het gebruik van consumentenvuurwerk en de vuurwerkoverlast verder terug te dringen.

Besluit:

de volgende tekstpassages:

op pagina 1: “3. bij overleg over vuurwerk met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Veiligheid en Justitie, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te dringen op aanpassing van regelgeving met de mogelijkheid een gemeente vuurwerkvrij te verklaren.”;

te wijzigen in:

“3. bij overleg over vuurwerk met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Veiligheid en Justitie, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties specifiek te vragen naar gemeentelijke bevoegdheden en aan te haken op de landelijke wetgeving.”;

op pagina 2: “Daarnaast stelt de Partij voor de Dieren voor om bij het ministerie aan te dringen op aanpassing van de regelgeving zodat het mogelijk wordt een gemeente geheel vuurwerkvrij te verklaren.”;

te wijzigen in:
“Daarnaast stelt de Partij voor de Dieren voor om bij het ministerie aandacht te vragen voor bevoegdheden die de gemeente heeft op het gebied van vuurwerk.”

op pagina 4: “3. Bij overleg over vuurwerk met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Veiligheid en Justitie, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te dringen op aanpassing van regelgeving met de mogelijkheid een gemeente volledig vuurwerkvrij te verklaren. Wanneer dit mogelijk is, zal het niet langer nodig zijn om zoveel mogelijk plekken als vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Er kan dan een geheel verbod in Amsterdam worden aangekondigd.”;

te wijzigen in:

“3. bij overleg over vuurwerk met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Veiligheid en Justitie, en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties specifiek te vragen naar gemeentelijke bevoegdheden en aan te haken op de landelijke wetgeving.”;

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, GroenLinks, CDA, PvdO, PvdA

Tegen

VVD