Schrif­te­lijke vragen inzake de inbe­slagname van huis­dieren als pres­sie­middel door deur­waarders


Indiendatum: okt. 2018

Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de inbeslagname van huisdieren als pressiemiddel door deurwaarders

Aan het college van burgemeester en wethouders


Inleiding

De Partij voor de Dieren is van mening dat een dier nimmer als pressiemiddel mag worden ingezet. Onlangs nam de Partij voor de Dieren-fractie kennis van berichten[i][ii] over de inbeslagname van een hond door een deurwaarder wegens openstaande schulden van een Limburger. Het meenemen van de hond werd ingezet om de schuldenaar onder druk te zetten om de schulden te laten betalen.

Door een wet die dateert uit 1838 is er een zeer beperkte lijst van goederen waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen, de zogenaamde beslagverboden. Huisdieren staan hier niet bij, wat het mogelijk maakt dat ook zij worden meegenomen voor de veiling. De Partij voor de Dieren vindt dit zeer onwenselijk. Zomaar weggehaald worden brengt angst en stress met zich mee en dat is niet in het belang van het dier. Daarnaast is een inbeslagname van de inboedel op zichzelf al een heel ingrijpende situatie en deze wordt er alleen maar triester op voor de betrokken mensen wanneer ook nog een geliefd huisdier wordt meegenomen.

Op 21 maart jl. is een wetsvoorstel ingediend voor de herziening van het beslag- en executierecht waarin ‘gezelschapsdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken’ staan uitgezonderd van beslaglegging. De Partij voor de Dieren vindt dat Amsterdam, vooruitlopend op de mogelijke inwerkingtreding van deze nieuwe wet, huisdieren niet moet laten meenemen door deurwaarders.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. 1. Is het college bekend met de genoemde berichten en het verschijnsel dat huisdieren als pressiemiddel kunnen worden gebruikt door deurwaarders om schulden te betalen?
  2. 2. Wordt deze methode gehanteerd bij het verhalen van schulden aan de gemeente of gemeentelijk instanties?
  3. 3. Is het college bekend met de cijfers van inbeslaggenomen huisdieren door deurwaarders bij adressen in Amsterdam?
  4. a. Zo ja, hoeveel huisdieren zijn er in Amsterdam door deurwaarders meegenomen voor zover is geregistreerd terug in de tijd en wat is er met deze dieren gebeurd?
  5. b. Zo nee, waarom niet?
  1. 4. Kan het college een moratorium instellen op deze inbeslagname totdat de nieuwe wet in werking treedt?
  2. a. Zo niet, ziet het college andere mogelijkheden om het meenemen van huisdieren door deurwaarders te voorkomen?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.1limburg.nl/hond-beslag-genomen-vanwege-huurschuld

[ii] https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4461836/huur-niet-betalen-hond-inleveren-harry-moest-hond-nero-afstaan

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 12 dec. 2018

1. Is het college bekend met de genoemde berichten en het verschijnsel dat
huisdieren als pressiemiddel kunnen worden gebruikt door deurwaarders om
schulden te betalen?

Antwoord:
Ja.

2. Wordt deze methode gehanteerd bij het verhalen van schulden aan de gemeente
of gemeentelijk instanties?

Antwoord:
Nee. Het college staat voor een sociaal incassobeleid en vindt het daarom
onwenselijk dat huisdieren in beslag kunnen worden genomen. Het in beslag
nemen van een huisdier is een ingrijpende emotionele gebeurtenis die veel
spanning veroorzaakt in een situatie waarin juist gewerkt moet worden aan een
duurzame oplossing van de schuldenproblematiek.

3. Is het college bekend met de cijfers van inbeslaggenomen huisdieren door
deurwaarders bij adressen in Amsterdam?
a. Zo ja, hoeveel huisdieren zijn er in Amsterdam door deurwaarders
meegenomen voor zover is geregistreerd terug in de tijd en wat is er met deze
dieren gebeurd?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het college is niet bekend met cijfers van inbeslaggenomen huisdieren.
Zoals onder 2 aangegeven worden geen huisdieren in beslag genomen bij
het verhalen van schulden aan de gemeente of gemeentelijke instanties.
Het college heeft er geen zicht op of in Amsterdam huisdieren in beslag worden
genomen door gerechtsdeurwaarders die niet namens de gemeente maar
namens privaatrechtelijke partijen optreden. Volgens de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wordt er geen register
bijgehouden van in beslag genomen huisdieren*.

4. Kan het college een moratorium instellen op deze inbeslagname totdat de nieuwe
wet in werking treedt?
a. Zo niet, ziet het college andere mogelijkheden om het meenemen van
huisdieren door deurwaarders te voorkomen?

Antwoord:
Aangezien namens de gemeente geen huisdieren in beslag worden genomen, is
in die zin een moratorium niet aan de orde. Gezien de publiciteit zal Belastingen
deze gedragslijn nogmaals bevestigen bij de deurwaarders die namens de
gemeente optreden. Het college kan niet treden in de werkwijze van gerechtsdeurwaarders die
namens privaatrechtelijke partijen optreden.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris

* Uitspraak voorzitter van de beroepsorganisatie, RTL Nieuws 21 juni 2018.
https://www.rtInieuws.nl/geld-en-werk/artike1/4249871/deurwaarders-mogen-je-kitten-niet-meerveilen-
maar-je-pony-wel

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de mogelijkheid voor het instellen van een gemeentelijk vuurwerk vrije zones

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake bomen kappen en herplanten

Lees verder

    Word actief Doneer