Schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake samen­wer­kings­af­spraken met woning­bouw­cor­po­raties over het opwekken van zonne-energie


Indiendatum: 18 mrt. 2021

Toelichting:
De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het realiseren van zonne-panelen op corporatiewoningen in Amsterdam. In de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen[i] van ondergetekende over dit onderwerp bleek dat het college niet beschikt over technische en onderhoudsgegevens van de gebouwen. Ook de voortgangrapportages bieden volgens de Partij voor de Dieren onvoldoende inzage in het optimale proces en de inzet die nodig is om te zorgen dat deze ambitie ook echt wordt gehaald.

In 2018 was er in de raad ook verontwaardiging dat de gemeente onvoldoende heeft gedaan om het dak potentieel effectief in kaart te brengen.[ii] Toen werd door Wethouder Choho verbetering beloofd. Hier lijken nog altijd geen stappen in te zijn gezet.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is er een verklaring waarom de gemeente anno 2020 nog steeds geen overzicht heeft van welke daken geschikt/ongeschikt zijn voor zonnepanelen? Is er bij de gemeente in eerste instantie een helder beeld van welke parameters relevant zijn? Zo ja, kan de gemeente deze meenemen in de beantwoording?
  2. Het college gaf in de eerdere beantwoording aan dat het plaatsen van zonnepanelen bij sommige woningen een uitdaging kan zijn. Heeft de gemeente ook in beeld bij welke blokken deze uitdagingen juist niet spelen? Zo nee: waarom niet? En zo ja: wordt het dan mogelijk om eerst dit zogenaamde ‘laaghangend fruit’ aan te pakken?
  3. Ook blijkt uit de eerdere antwoorden van het college dat er geen evaluaties hebben plaatsgevonden over het behalen van de afspraken op zon. Het wordt uit de beantwoording echter niet duidelijk waarom dit niet is gebeurd. Kan de gemeente een verklaring geven hieromtrent?
  4. De ambitie is om in deze collegeperiode 250 megawatt (MW) zonne-energie te realiseren. [iii] De ambitie opgenomen in de samenwerkingsafspraken 2020-2023 is 15 MW zonne-energie. Betekent dit dat de corporaties 6% van deze ambitie voor hun rekening nemen?
  5. Hoeveel procent van het dakoppervlak (geschikt voor zonnepanelen) is in het bezit van woningbouwcorporaties die aangesloten zijn bij de samenwerkingsafspraken?

Toelichting over financiering

In de beantwoording van de vorige schriftelijke vragen lijkt te worden gesuggereerd dat slechts voor enkele corporaties financieringsconstructies voor een zon ESCO (Energy Service Company) zijn uitgewerkt om knelpunten weg te nemen. Financieringsconstructies middels een ESCO bestaan al flink wat jaren. Ook ten tijde van de uitwerking van de samenwerkingsafspraken 2015. ESCO’s maken het mogelijk om zonder voorinvestering (van zowel huurders als verhuurder) zonnepanelen te laten plaatsen.

6. Kan de gemeente een verklaring geven waarom niet alle corporaties gebruik maken van de optie(s) om zonder voorinvestering zonnepanelen te laten plaatsen?

7. Als de gemeente ook nog eens faciliteert met een duurzaamheidsfonds, waar ligt dan nog de twijfel bij sommige corporaties? Met ander woorden: welke knelpunten moeten nog worden opgelost voor corporaties die nu nog achter blijven?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L Bakker


[i] https://amsterdam.raadsinforma...

[ii] https://amsterdam.raadsinforma...

[iii] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/marieke-doorninck/persberichten/70-eigenaren-100-grootste-daken/