Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake het gedwongen vertrek van volks­tuin­complex De Vrij­buiters


Indiendatum: 18 mrt. 2021

Toelichting:

Dertig tuinders hebben op maandag 15 maart hun geliefde (moes)tuintjes op volkstuincomplex De Vrijbuiters moeten verlaten. Het volkstuincomplex, dat door de provincie verkocht is aan een Amsterdamse vastgoedman nadat het in 2017 eerst aan de gemeente Amsterdam ter overdracht was aangeboden, zal binnen twee weken worden ontruimd. De nieuwe eigenaar wil woningbouw realiseren op de grond. Dit laatste is niet toegestaan vanuit het vigerende bestemmingsplan en omdat de locatie onderdeel van de Hoofdgroenstructuur uitmaakt. Toch gaat, zodra de sloopvergunning er is, de shovel er overheen[i]. Recentelijk gaf het college in beantwoording van de schriftelijke vragen van ondergetekende aan geen ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de Vrijbuiters. Ook geeft het college aan het beleidsvoornemen te hebben om geen nieuwe volkstuinparken aan te leggen, omdat de ruimte hiervoor zou ontbreken. De tuinders hebben zelf echter al een nieuwe locatie ‘gevonden’. Zij zouden graag hun tuintjes verplaatsen naar een tien meter brede lege grasstrook naast de sloot, grenzend aan het voormalige tuincomplex.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt het dat het tien meter brede terrein naast de sloot grenzend aan het voormalige volkstuincomplex de Vrijbuiters in eigendom is van de gemeente? Zo ja, welke bestemming heeft het gebied?
  2. Tuinders hebben vaak ringslangen, vogels, konijnen, egels en kikkers waargenomen in hun tuinen. De Vrijbuiters hopen hun verenigingsleven voort te kunnen zetten en de biodiversiteit te behouden op de hierboven genoemde tien meter brede strook naast het voormalige tuinpark. Is de gemeente bereid om samen met de Vrijbuiters, de mogelijkheden te verkennen voor een verhuizing en oprichting van een nieuw volkstuinpark op deze locatie, met het oog op natuurbehoud en het creëren van een diervriendelijke oever? Zo ja, hoe kan de gemeente de tuinders ondersteunen? Zo nee, waarom is het college hier niet toe bereid? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


[i] https://www.parool.nl/amsterdam/tuinders-laten-zich-niet-zomaar-wegjagen-uit-de-bijlmer-wij-zijn-de-laatsten-der-mohikanen~b6c12d03/

Indiendatum: 18 mrt. 2021
Antwoorddatum: 9 jun. 2021

1. Klopt het dat het tien meter brede terrein naast de sloot grenzend aan het voormalige volkstuincomplex de Vrijbuiters in eigendom is van de gemeente? Zo ja, welke bestemming heeft het gebied?

Antwoord: Het gebied grenzend aan de zuidzijde van het terrein van (voormalig volkstuinpark) de Vrijbuiters is in eigendom van de gemeente en heeft de bestemming ‘Groen’ met de dubbelbestemming ‘Archeologie’

2. Tuinders hebben vaak ringslangen, vogels, konijnen, egels en kikkers waargenomen in hun tuinen. De Vrijbuiters hopen hun verenigingsleven voort te kunnen zetten en de biodiversiteit te behouden op de hierboven genoemde tien meter brede strook naast het voormalige tuinpark. Is de gemeente bereid om samen met de Vrijbuiters, de mogelijkheden te verkennen voor een verhuizing en oprichting van een nieuw volkstuinpark op deze locatie, met het oog op natuurbehoud en het creëren van een diervriendelijke oever? Zo ja, hoe kan de gemeente de tuinders ondersteunen? Zo nee, waarom is het college hier niet toe bereid? Graag een toelichting.

Antwoord: In eerdere beantwoording* is reeds aangegeven dat de gemeente geen voornemens heeft om in openbaar groen nieuwe volkstuin- of nutstuinparken te vestigen, omdat dit de toegankelijkheid van het groen beperkt tot een relatief kleine groep gebruikers. De bestemming die nu op het terrein van de Vrijbuiters rust (‘Recreatie’) blijft ongewijzigd en maakt ook in de toekomst gebruik voor volkstuinen en nutstuinen mogelijk. De Vrijbuiters is gewezen op de mogelijkheid om aan te sluiten bij initiatieven voor bijvoorbeeld stadstuinieren. Daarbij kan vanuit de gemeente hulp worden aangeboden.

* Tegenover het behoud, bescherming en betere benutting van de bestaande Amsterdamse volkstuinparken staat het beleidsvoornemen om geen nieuwe volkstuinparken aan te leggen. De ruimte ontbreekt hier gewoonweg voor. Voldoende aanbod voor tuinieren in Amsterdam biedt de gemeente aanvullend wel door in buurtgroen en groene verbindingen ruimte te bieden aan kleinschalige en collectieve initiatieven, waaronder stadstuinieren. De inpassing van een volkstuinpark valt niet binnen die categorie. Wel biedt het kansen voor de leden van deze Stichting om in kleinschalige vorm hun passie voor tuinieren een vervolg te geven, als daadwerkelijk aan de zijde van de grondeigenaar tot ontruiming van het tuinpark wordt overgegaan. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die het dak van de Gaaspertunnel hiervoor kan bieden. Hoewel het initiatief hierbij primair bij de tuinders ligt, kan de gemeente desgewenst actief in deze meekijken. Als individuele tuinders voor een vergelijkbare volkstuin met huisje in aanmerking willen komen, kunnen zij zich inschrijven bij één van de overige Amsterdamse volkstuinverenigingen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het bouwrijp maken van de Lutkemeerpolder

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen inzake samenwerkingsafspraken met woningbouwcorporaties over het opwekken van zonne-energie

Lees verder

    Word actief Doneer