Motie inzake aanbe­ve­lingen methode Duisenberg onderzoek ‘bewaken ruim­te­lijke kwali­teit’ overnemen


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van het Jaarverslag 2022

Constaterende dat:

 • de methode Duisenberg is gebruikt om de Jaarrekening 2022 systematisch te analyseren op het thema Ruimtelijke Ordening.

Overwegende dat:

 • de aanbevelingen van de commissie Duisenberg de raad in de gelegenheid stellen zijn kaderstellende en controlerende rol versterkt op te pakken en Begroting (en Jaarverslag) gestructureerd te behandelen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • de volgende aanbevelingen van de commissie Duisenberg, zoals gepresenteerd in de raadscommissie RO op 14 juni 2023, over te nemen:
  • volg de in de omgevingsvisie geformuleerde cyclus van beleidsontwikkeling, doorwerking, -uitvoering en -terugkoppeling;
  • zorg dat doelen waar primair op wordt gestuurd, opgenomen worden in doelenboom;
  • zorg op korte termijn voor een evaluatie van wat wel/niet goed werkte in de Amsterdamse referentienormen 2018 ten aanzien van groen en sport en maatschappelijke voorzieningen voordat de geactualiseerde normen worden voorgesteld aan de raad en licht van daaruit de aanpassingen toe;
  • beleg verantwoordelijkheid binnen de organisatie en stel verantwoording op, ook voor wat betreft handhaving en monitoring;
  • maak de financiën minder complex en beter navolgbaar voor de raadsleden.
  • maak bij begroting en jaarrekening duidelijk onderscheid naar:
   • Apparaatslasten direct (loonlasten van ambtenaren die rechtstreeks aan programma werken)
   • Apparaatslasten indirect (loonlasten van ambtenaren overhead)
   • Inhuur
   • Overige lasten (subsidies, materiële lasten zoals drukwerk, …)
 • voor de Begroting 2024 te rapporteren op welke wijze elke aanbeveling wordt opgevolgd.

Indieners,
Bakker (PvdD)
Van Renssen (GL)
Burgers (VVD)
Minderhoud (PvdA)
Garmy (VOLT)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake een duurzame toekomst voor grondstoffen en warme woningen

Lees verder

Motie inzake uitbreiding dashboard klimaatadaptatie met activiteiten klimaatadaptatie

Lees verder

    Word actief Doneer