Motie parkeer­daken overkapt met groen en zonne­pa­nelen


22 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan Foodcenter, het Beeldkwaliteitsplan Marktkwartier en het gewijzigde welstandskader voor het Marktkwartier.

Constaterende dat:

- in het bestemmingsplan Food Center Amsterdam (juni 2016) is vastgelegd dat werknemersparkeren op het dak gaat plaatsvinden en er nog onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid tot bezoekersparkeren op het dak van het bedrijvendeel;
- in het Beeldkwaliteitsplan Food Center is te lezen dat daken “voor een groot deel benut voor parkeren en PV panelen” en o.a. in het belang van waterberging resterende dakdelen met groen bedekt zullen worden;
- de exacte verdeling van parkeerdaken, groene daken en de posities van PV panelen bij het opstellen van dit beeldkwaliteitsplan nog niet bekend is, maar beschreven is dat er gekozen kan worden voor een parkeerdak OF een groen dak, beide mogelijk in combinatie met zonnepanelen;
- het parkeerdak volgens het beeldkwaliteitsplan voorzien kan worden van een pergola constructie “die esthetisch functioneert als kroon en dienst doet als draagconstructie voor PV panelen boven de geparkeerde auto's”.

Overwegende dat:

- parkeerdekken verre van ideaal zijn voor wateropvang en het voorkomen van hittestress;
- het college in verband met klimaatverandering de stad van voldoende duurzame energievoorzieningen moet voorzien;
- er niet gekozen zou moeten worden voor OF parkeren OF een groen dak, maar het creëren van een groen dak altijd het uitgangspunt zou moeten zijn bij het realiseren van nieuwe gebouwen;
- onderzoek uitwijst dat zonnepanelen beter/efficiënter kunnen werken in combinatie met een groen dak;
- het overkappen van parkeerplaatsen, in plaats van een pergola constructie, de voorkeur zou moeten genieten om zoveel mogelijk groene daken met PV panelen te verwezenlijken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Indien er parkeerplaatsen gerealiseerd worden op daken, deze te overkappen met een groen dak met daarop zonnepanelen.

Het lid van de gemeenteraad

J.W.F. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, BIJ1, FvD, CDA, CU, PvdO

Tegen

VVD, JA21, D66, SP, GroenLinks, PvdA