Motie inzake crisis­bedden in de jeugdGGZ


22 april 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de voortgangsbrieven maatregelen COVID-19 van 26 februari, 12 maart

en 26 maart.

Constaterende dat:

 • Er landelijk een toename is van crisismeldingen met 30 tot 60% in de jeugdGGZ;[1]
 • Crisiszorg zorg is die verleend wordt aan kwetsbare kinderen in een acute crisis, zoals een ernstige depressie, acuut suïcide-risico of een acute eetstoornis die dwangvoeding noodzakelijk maakt;
 • Er voor opnames in dergelijke crisiszorg in Groot Amsterdam een beperkt aantal bedden beschikbaar is. Deze bedden zijn normaal vrijwel altijd bezet;
 • Ook in Amsterdam nu een flink tekort aan bedden voor crisiszorg is;[2]
 • Door dit tekort kinderen en jongeren in crisissituatie soms niet kunnen worden opgenomen of alleen kunnen worden opgenomen ver van huis;
 • De toename van het aantal crisismeldingen in veel landen geconstateerd wordt en gerelateerd is aan de veranderde situatie voor jongeren in coronatijd;
 • Er op hele korte termijn in Groot Amsterdam een tijdelijke uitbreiding van het aantal bedden nodig is;
 • Voor het creëren van extra bedden ook extra geschoold personeel nodig is;
 • Er ook behoefte is aan tijdelijke opschaling van de ambulante crisiszorg om opnames te voorkomen en ontslag vanaf de crisisafdeling sneller te kunnen laten plaatsvinden;
 • Dit probleem een combinatie van landelijke en lokale inzet vergt om tot een snelle oplossing te komen;
 • Gezien het landelijk tekort is ook behoefte aan een centrale regie, om de beddencapaciteit en overnames te verdelen en op- en afschaling in coronatijd te coördineren.

Overwegende dat:

 • De noodklok die de afgelopen weken geluid werd door directeuren GGZ, Nieuwsuur en Pointer laat zien dat er een groot probleem is in de crisishulp en jeugdGGZ;
 • De schrijnende verhalen laten zien wat er gebeurt als er wachttijden ontstaan voor urgente zorg en er te weinig crisisplekken (in de buurt) zijn;
 • College en Raad al diverse malen hebben gewezen op de tekorten in de jeugdhulp en de urgente noodzaak van extra financiering vanuit het Rijk maar de problemen niet zijn opgelost;
 • Boven op de al bestaande problemen nu nog een extra urgente situatie is ontstaan door corona.

De Raad spreekt uit dat de urgente problemen in de jeugdGGZ en het door de gevolgen van de

coronacrisis ontstane tekort aan crisisplekken onaanvaardbaar zijn en

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Met de minister in overleg te gaan hoe met gezamenlijke inspanning, extra geld vanuit het Rijk en landelijke scholing op heel korte termijn tijdelijk extra bedden met geschoold personeel voor crisiszorg binnen de JeugdGGZ gecreëerd kunnen worden;
 • Met de minister in overleg te gaan over het instellen van een centrale coördinatie in het verdelen en zo nodig opschalen van crisisbedden;
 • Daarnaast de minister te vragen extra geld en landelijke scholing beschikbaar te stellen voor het tijdelijk opschalen van de ambulante zorg voor kinderen en jongeren die crisiszorg in de JeugdGGZ nodig hebben.

Indieners

D.T. Boomsma

L. Grooten

A. Kiliç

N.V.M. la Rose

S. Warmerdam

D.G.M. de Grave-Verkerk

T. Kuiper

J.A. Veldhuyzen

N.T. Bakker

A.L. Bakker

W. van Soest

K.M. Kreuger


[1] https://www.ggznieuws.nl/forse...

[2] https://www.ewmagazine.nl/nede...


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, VVD, PvdA, SP, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD, lid Roosma, lid Ernsting, lid Grooten, lid Nadif, lid IJmker, lid Groen, lid De Fockert, lid Blom, lid Van Pijpen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie parkeerdaken overkapt met groen en zonnepanelen

Lees verder

Motie maak een RES plan B met een kleinere rol voor windenergie

Lees verder

    Word actief Doneer