Motie Onderzoek de negatieve effecten van wind­molens op vogels in Amsterdam en omstreken


22 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kennisnemen van de gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0. (Nr. VN2021-009092).

Constaterende dat:

- in de raad van 26 mei de gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 worden vastgelegd;
- in de RES NH-Zuid 1.0 staat dat: 'De Nederlandse kustzones van essentieel belang worden geacht als internationale migratieroute van trekvogels en vleermuizen' (p.37);
- bijna alle 'groene zoekgebieden' in de hoofdgroenstructuur zitten, óf vlakbij vogelrijke gebieden, zoals Waterland en het Markermeer;
- recent onderzoek van Universiteit Wageningen concludeert dat de gevolgen van aanvaringen met windmolens voor sommige vogelpopulaties desastreus kunnen zijn;
- vooral voor de spreeuw, de bruine kiekendief en de visdief de effecten van windmolensterfte volgens de geldende ‘1-procentmortaliteitsnorm’ groter zijn dan gedacht;
- volgens recent onderzoek van het Noorse Institute for Nature Research het verven van de wieken meer zichtbaar contrast opleveren, waardoor de vogels eerder kunnen uitwijken, dit borduurt voort uit Amerikaanse onderzoek waaruit blijkt dat de Amerikaanse torenvalk het best reageert op contrast met zwart.

Overwegende dat:

- we in een klimaatcrisis én een biodiversiteitscrisis leven;
- uit beantwoording op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat het college geen cijfers heeft over de vogelsterfte door windmolens in Amsterdam in algemene zin;
- de meest doeltreffende maatregel afhangen van welke soorten in een gebied voorkomen én hoe de migratieroutes in dat gebied lopen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. de verscheidene vogelpopulaties in en rondom Amsterdam in kaart te brengen;
2. te onderzoeken welke vogelvriendelijke maatregelen het college het beste kan nemen om de vogelpopulatie in Amsterdam en omstreken te beschermen; waaronder maar niet uitsluitend de zwarte wiek methode;
3. de uitkomsten van het onderzoek naar de raad te sturen alvorens een definitief besluit te hebben genomen over het plaatsen windmolen(s).

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, JA21, CU, VVD, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

SP, D66, PvdA, GroenLinks

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie De effecten van windmolens op de ecologie eerst onderzoeken en bespreken alvorens de gewijzigde zoekgebieden vast te leggen

Lees verder

Motie de uitkomsten van raadsadressen en onderzoek naar geluidseffecten af te wachten, alvorens de (eventuele) zoekgebieden aan te wijzen

Lees verder

    Word actief Doneer