Motie de uitkomsten van raads­adressen en onderzoek naar geluids­ef­fecten af te wachten, alvorens de (eventuele) zoek­ge­bieden aan te wijzen


22 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kennisnemen van de gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0. (Nr. VN2021-009092).

Constaterende dat:

- in de raad van 26 mei de gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 worden vastgelegd;
- er vele raadsadressen zijn opgestuurd door Amsterdammers, die zich zorgen maken over de ecologische en/of gezondheidseffecten van windmolens in hun leefomgeving;
- een literatuuronderzoek van professor klinisch fysicus Jan De Laat, van het Leids Universitair Medisch Centrum, wordt verwacht naar de (geluids)effecten van windmolens;
- het zogeheten voorzorgsbeginsel, waarbij beschermende maatregelen genomen dienen te worden ook als mogelijke schadelijke gezondheidseffecten nog niet (geheel) zijn bewezen, in acht genomen moeten worden bij de eventuele plaatsing van windturbines.

Overwegende dat:

- Omwonenden en ook medici van mening zijn dat wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windmolens, dat op dit moment is verricht, onvoldoende toereikend is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0. vast te leggen nadat:

1. de ingediende raadsadressen van 31 maart (en daarvoor) zijn beantwoord en behandeld in de raad;
2. de resultaten van het literatuuronderzoek van de heer De Laat openbaar zijn en behandeld in de raad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, JA21, CU, PvdO, DENK, CDA, FvD

Tegen

D66, GroenLinks, SP, PvdA, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek de negatieve effecten van windmolens op vogels in Amsterdam en omstreken

Lees verder

Motie maak verhouding tussen isolatie en warmtenetten bij labelstappen inzichtelijk

Lees verder

    Word actief Doneer