Motie inzake het vast­stellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NH-Zuid (Houd rekening met verplichting zonne-energie bij renovatie RES 1.0.)


26 mei 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 1.0 NoordHolland Zuid (RES 1.0 NHZ) Nr. VN2021-009726.

Constaterende dat:

- Minister Ollongren een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer heeft gestuurd m.b.t. de verplichte opwekking van hernieuwbare energie bij renovatie;

- veruit de grootste bijdrage voor de RES-doelstellingen ingevuld zal moeten worden met zonne-energie (550 MegaWatt).

Overwegende dat:

- het niet kunnen verplichten van zonnepanelen op dit moment een van belangrijkste obstakels is bij het grootschalig realiseren van zonneenergieprojecten;

- de genoemde (ontwerp)besluit verplichting hernieuwbare energie het Amsterdamse speelveld voor zonnepanelen ingrijpend zal veranderen;

- er op dit moment onvoldoende zicht is op de renovatieplanningen en de kwaliteit van Amsterdamse dakconstructies om een concrete uitvoeringsagenda op te

stellen;

- het beter is om proactief te anticiperen op nieuwe wetgeving dan passief af te wachten hoe de ontwikkelingen zich gaan voltrekken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. eigenaren van alle geschikte daken op te roepen informatie over hun renovatieplanningen en dak-onderhoud te delen met de Gemeente;

2. met behulp van deze informatie een concrete uitvoeringsagenda Zon op te stellen en deze te delen met de Raad.

Indiener

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie houd rekening met positieve ontwikkelingen zonne-energie in RES 1.0

Lees verder

Motie minimaal 60 m afstand tussen natuurgebied en windturbine

Lees verder

    Word actief Doneer