Motie inzake een perspectief van groei voor de Amster­damse kunst en cultuur


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Kunstenplan:

Constaterende dat:
- De kunst en cultuursector te maken heeft met stijgende energiekosten, hoge inflatie, huisvestingsproblemen, personeelstekorten en een verander(en)d publiek wat leidt tot onmogelijke dilemma’s als: huur betalen of programma maken?
- De sector een lange geschiedenis kent van gemiddeld lage en ongelijke inkomens met als gevolg dat kunstenaars steeds minder vaak kunnen voorzien in levensonderhoud en er voor hen letterlijk en figuurlijk steeds minder plek is in Amsterdam;
- De financiële kwetsbaarheid van de sector de afgelopen periode in meerdere steden binnen en buiten Nederland een discussie is[i];
- Ongeveer 80% van de instellingen aangeeft ambities te (hebben) moeten bijstellen: het merendeel geeft aan dat ze sommige noodzakelijke kosten niet kunnen dekken[ii];
- Dit het hardst voelbaar is in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost waar het voorzieningenniveau achterloopt op de rest van de stad[iii];
- Het aantal inwoners in het kader van de woningbouwopgave in met name deze stadsdelen de komende jaren sterk gaat toenemen: tussen 2023 en 2050 wordt de sterkste groei verwacht in de stadsdelen Noord (+49.000), Oost (+41.000), Zuidoost (+36.000) en Nieuw-West (+34.000)[iv];
- Ondanks de groei van de stad, er in het gemeentefonds geen rekening wordt gehouden met deze groei en de gevolgen daarvan op het voorzieningenniveau;

Overwegende dat:
- De culture sector aanzienlijk bijdraagt aan de Amsterdamse economie in de vorm van toegevoegde waarde en werkgelegenheid met ruim 62.000 banen[v]: 1 op de 10 Amsterdammers is werkzaam in de sector;
- De sector met ongeveer 335 attracties een bepalend element is voor mensen om onze stad te bezoeken[vi]: voor vier op de vijf bezoekers aan onze stad is kunst en cultuur één van de belangrijkste redenen om voor Amsterdam te kiezen[vii];
- Het programma Innovatielabs van het ministerie van OCW met verschillende initiatieven en middelen een impuls wil geven aan ‘nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector[viii];
- De grenzen tussen publiek en privaat in de kunstwereld in beweging zijn waarbij steeds meer verzamelaars en filantropen investeren in stenen, bouwen musea of het kopen van podia die voorheen publiek bezit waren[ix];
- Voor digitalisering in de cultuursector dit jaar 6,8 miljoen euro ter beschikking komt via een publiek-private samenwerking[x];
- Kunst en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven, zoals veiligheid, klimaat, zorg, welzijn, jeugd, werk en participatie;
- De grootste kans voor vergroting van het verdienvermogen volgens Berenschot daarom ook ligt in het aanboren van bronnen uit andere sectoren die wél profiteren van de bijdragen die de culturele sector levert[xi];

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Verschillende perspectieven van groei in kaart te brengen: voorstellen die kunnen leiden tot meer geld voor de Amsterdamse kunst en cultuur waarbij men bijvoorbeeld kan denken aan meer publiek-private samenwerking en een lobby voor de groei van het gemeentefonds naar rato van het aantal nieuwe inwoners;
- Daarbij gebruik te maken van recente ontwikkelingen, onderzoeken en successen uit onder meer andere steden binnen en buiten Nederland;
- De raad hierover in 2024 te informeren.

Indiener(s)
K.S.N. van der Veen (GroenLinks)
B.M.H. Minderhoud (PvdA)
E.D.M. Moeskops (D66)
J.A. Veldhuyzen (Lijst AV)
I. Garmy (Volt)
E. Bobeldijk (SP)
M.J. Emmerik (PvdD)
S.Y. Khan (Denk)

i https://www.nrc.nl/nieuws/2023...
ii https://www.kunstraad.nl/user-...
iii Vele verhalen maken de stad, Kunstenplan 2025-2028, Gemeente Amsterdam (2023), p. 26
iv Bevolkingsprognose 2023-2050, O&S, Gemeente Amsterdam (april 2023)
v De culturele en creatieve sector in Amsterdam bestond in 2021 uit 39.450 bedrijven en 62.975 banen (fte’s). Uit: Culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam, Onderzoek & Statistiek, mei 2022.
vi In totaal zijn er in de MRA 802 attracties die voldoen aan de definitie ‘publiekstrekkers op het gebied van kunst, cultuur, entertainment en (natuur)recreatie’. Van alle attracties in de MRA ligt 42 procent in Amsterdam: hier bevindt zich de grootste concentratie van musea en theaters. Uit: Monitor Attracties MRA: stand van zaken eind 2021, Onderzoek, Informatie en Statistiek, februari 2022.
vii Toerisme in de stad: onderzoek naar bezoekredenen toeristen, ervaringen Amsterdammers en de rol van
coffeeshopbezoek hierbij, I&O Research, december 2021.
viii https://innovatielabs.org/over...
ix https://www.platformbk.nl/ww26...
x https://www.agconnect.nl/maats...
xi https://www.berenschot.nl/nieu...


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD

Lees onze andere moties

Motie begroting 2024 - Oproep tot staakt het vuren

Lees verder

Motie inzake voorkomen dat armoederegelingen voor kinderen niet bij kinderen terecht komen

Lees verder

    Word actief Doneer