Motie inzake visie op aandeel­hou­der­schap Schiphol en terug­dringen budget­vluchten


21 december 2022

Onderwerp

Visie op aandeelhouderschap Schiphol en terugdringen budgetvluchten

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over Visie Bezoekerseconomie 2035

Constaterende dat:

  • er in de Visie Bezoekerseconomie 2035 beschreven staat dat het belangrijk is dat er meer sturing komt op het type vluchten dat Schiphol binnenkomt.[1]

Overwegende dat:

  • de sturingsmogelijkheid van actief aandeelhouderschap daarbij niet expliciet wordt benoemd of uitgewerkt, maar dit aandeelhouderschap de gemeente Amsterdam wel een extra pallet aan mogelijkheden biedt om invloed uit te oefenen op Schiphol;
  • het duidelijk blijkt uit de Visie en Nota Overlast en Overtoerisme dat budgetvluchten en de daarmee gepaard gaande soorten toerisme ongewenst zijn in de stad;
  • er sprake is van een wereldwijde klimaatcrisis waar ook Amsterdam de desastreuze gevolgen van ondervindt en dit een extra reden is om budgetvluchten terug te dringen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

een visie te ontwikkelen op het aandeelhouderschap van de gemeente t.a.v. Schiphol en hoe de gemeente dit aandeelhouderschap kan aanwenden om budgetvluchten van en naar Schiphol terug te dringen en deze voor te leggen aan de raad.

Indiener,

J.M. Krom


[1] Nota overlast en overtoerisme p. 17.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake het vaststellen bestemmingsplan Onderstation Nieuwe Meer II (geen onderstations in het groen)

Lees verder

Motie inzake een Citydeal voor het isolatie-offensief met de focus op woningen met een slecht energielabel in wijken die dat het hardst nodig hebben

Lees verder

    Word actief Doneer