Motie inzake een Citydeal voor het isolatie-offensief met de focus op woningen met een slecht ener­gie­label in wijken die dat het hardst nodig hebben


22 december 2022

Onderwerp

Citydeal voor het isolatie-offensief met de focus op woningen met een slecht energielabel in wijken die dat het hardst nodig hebben

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Uitwerking van het isolatieoffensief (VN20022- 036940)

Constaterende dat:

 • de uitwerking offensief te langzaam gaat en (nog) niet voldoet aan hetgeen afgesproken het coalitieakkoord; “We lanceren een grootschalig isolatieoffensief, (….)met de focus op woningen met een slecht energielabel in wijken die dat het hardst nodig hebben(…)”
 • ten tijden van het vorige college een “Transitievisie Warmte” is gepresenteerd waarin het college een helder tijdspad heeft gepresenteerd en specifieke wijken heeft aangewezen om aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken
 • hierbij een formeel samenwerkingsverband is aangegaan met corporaties en energieleverancier Vattenfall (Citydeal Aardgasvrij)

Overwegende dat:

 • de gemeente zelf de regierol moet pakken bij het uitwerken van het isolatieoffensief
 • een hechte samenwerking nodig is goed aan te sluiten op de plannen en
  wensen van alle stakeholders

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • een City-deal Woning-isolatie op te zetten vergelijkbaar met de Citydeal
  Aardgas-vrij bestaande uit; de gemeente, de woningbouwcorporaties,
  bewonersorganisaties en een of meerdere bouwbedrijven;
 • proactief buurten/blokken/woningen aan te wijzen – die isolatie het hardste
  nodig hebben - en de raad te informeren wanneer deze aangepakt worden en
  tot welk isolatieniveau.

Indieners,
A.L. Bakker
M.S. Von Gerhardt
R. Alberts
K.M. Kreuger


Status

Verworpen

Voor

JA21, CDA, DENK, BIJ1, SP, VVD, PvdD

Tegen

FvD, PvdA, GroenLinks, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake visie op aandeelhouderschap Schiphol en terugdringen budgetvluchten

Lees verder

Amendement inzake gemeenteraad beslist in ‘bijzondere situaties’

Lees verder

    Word actief Doneer