Motie inzake het vast­stellen bestem­mingsplan Onder­station Nieuwe Meer II (geen onder­sta­tions in het groen)


19 december 2022

Onderwerp

Geen onderstations in het groen

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Onderstation Nieuwe Meer II,

Constaterende dat:

  • de wethouder met de portefeuille Ruimtelijke Ordening tijdens de commissievergadering op 7 december heeft uitgesproken dat hij niet kan garanderen dat er in de toekomst geen onderstations in het groen gaan komen.

Overwegende dat:

  • het schaarse en waardevolle Amsterdamse groen beschermd dient te worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Onderstations als niet inpasbaar aan te merken binnen elk ‘groentype’.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangehouden

Voor

Tegen