Motie inzake het aanpakken van de meest urgente knel­punten in de stad van extreme hitte, droogte, over­stroming en water­overlast


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Kennisnemen van de raadsinformatiebrief over het Dashboard Klimaatadaptatie

Constaterende dat:

- klimaatverandering ervoor zorgt dat er vaker langere periodes van extreme droogte en vaker kortere periodes met extreme neerslag plaatsvinden;

- door klimaatverandering de gemiddelde temperatuur zal toenemen de komende jaren;

- het Urban Heat Island effect - een indicator voor de positieve feedbackloop binnen de stad - ervoor zal zorgen dat de temperatuur op sommige plekken op kan lopen met meer dan 8 graden Celsius ten opzichte van minder stedelijke gebieden;

Overwegende dat:

- het welzijn van de Amsterdammers onder druk staat wanneer de leefomgeving niet mee beweegt met de toekomstige weersomstandigheden;

- bij extreme hitte, droogte en/of wateroverlast de productiviteit van werkzaamheden in de stad verlaagt;

- het belangrijk is dat de stad klimaat adaptief wordt ingericht om financiële, psychologische en materialistische schade te voorkomen.

- In de Uitvoeringsagenda maatregel 46 stelt: “We ontwikkelen oplossingen om klimaatadaptatie mee te nemen in het ontwerp voor de openbare ruimte.”

- Voor de uitvoering van het programma Klimaatadaptatie voldoende middelen beschikbaar zijn op grond van de Begroting 2023, maar nog niet alle maatregelen ondanks de urgentie zijn uitgevoerd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- aan de hand van het dashboard klimaatadaptatie de 10 meest urgente gebieden van extreme hitte, droogte, overstroming en wateroverlast te identificeren;
- voor het oplossen van deze knelpunten te zoeken naar koppelkansen met de beheercyclus van de openbare ruimte.

Indieners,
A.L. Bakker
N. A. van Renssen


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake uitbreiding dashboard klimaatadaptatie met activiteiten klimaatadaptatie

Lees verder

Motie inzake een raad voor kunst & klimaat

Lees verder

    Word actief Doneer