Motie inzake trans­pa­rantie bijdrage deel­nemers aan doel­stel­lingen Board


5 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de beantwoording van het raadsadres Géén fossiel in de Amsterdam Economic Board.

Constaterende dat:

  • De Board bestaat uit 24 deelnemers die vertegenwoordiger zijn van bedrijven, kennisinstellingen, (maatschappelijke) organisaties en overheden;
  • De Board in gezamenlijkheid doelstellingen opstelt voor een slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen, en daartoe programma’s en andere initiatieven opzet;
  • Boardleden zich committeren aan de uitvoering daarvan en middelen, kennis en netwerken inzetten om deze ambities te realiseren;
  • Het niet zichtbaar is op welke wijze de Boardleden dit doen.

Overwegende dat:

  • Het niet alleen belangrijk is dat Boardleden zich in woord committeren, maar ook in daad, door een wezenlijke bijdrage te doen aan het behalen van de doelen;
  • Transparantie daarover belangrijk is voor het draagvlak voor de verschillende deelnemers in de Board.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Aan te dringen op jaarlijkse rapportage van de bijdrage van de Boardleden aan de verschillende doelstellingen en programma’s.

Indieners,

F.A. Namane (PvdA)
E. Schmit (D66)
J. Broersen (VOLT)
J. Krom (PvdD)


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

FvD