Motie inzake struc­turele finan­ciële bijdrage van Amstelveen aan het Amster­damse Bos


6 oktober 2022

Onderwerp: Structurele financiële bijdrage van Amstelveen aan het Amsterdamse Bos

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad, Gehoord de discussie over de brief over de resultaten bestuursopdracht Amsterdamse Bos duurzaam op orde (VN2022-028847).

Overwegende dat:

  • Amstelveen en Amsterdam gezamenlijk het Bosplan in 2020 hebben opgesteld en daarin het voornemen hebben uitgesproken een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor het Bos en samen mogelijke formele constructies van zeggenschap en financiering te verkennen;
  • Amsterdam gelden beschikbaar heeft gesteld om het achterstallig onderhoud weg te werken;
  • de volgende stap een structurele bijdrage van Amstelveen zou moeten behelzen voor het groot onderhoud en vervangingsonderhoud van het Bos, zeker de delen waar veel Amstelveners gebruik van maken;
  • naast een financiële bijdrage het ook moet gaan om medewerking aan het vergroten van de verdiencapaciteit: bijvoorbeeld een parkeervergoeding.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Amstelveen te verzoeken een structurele bijdrage te gaan leveren aan de kosten voor het veilig en toegankelijk houden van het Amsterdamse Bos.

Indieners

A.L. Bakker

N.A. van Renssen

E.D.M. Moeskops

G. Noordzij

E. Bobeldijk

D.P.B. Wijnants

N. Ahmadi

C.K.E. Kabamba

D.T. Boomsma

S. Koyuncu

I. Garmy

A. Nanninga


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake aanbevelingen Dierenbescherming uit 2015 opvolgen

Lees verder

Motie inzake Termijn huurcontract Museum of Contemporary Art naar 40 jaar (termijn huurcontract MCA naar 40 jaar)

Lees verder

    Word actief Doneer