Motie inzake Termijn huur­con­tract Museum of Contem­porary Art naar 40 jaar (termijn huur­con­tract MCA naar 40 jaar)


6 oktober 2022

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad, Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief inzake de verhuring van het voormalige rechtbankgebouw aan de Parnassusweg 220

Constaterende dat:

  • er in het voorliggende huurcontract sprake is van “een uitzonderlijk lange verhuring (100 jaar);”1
  • er eerder nog beschreven werd dat “de inzet is om de huurperiode gelijk te laten lopen met de afschrijvingstermijn van de gemaakte kosten van de gemeente;” 2
  • die afschrijvingstermijn 40 jaar is. Overwegende dat:
  • een huurtermijn van 40 jaar al voldoende zekerheid biedt aan de stichting die gaat investeren in het pand;
  • er geen duidelijke reden is waarom er hier voor de zeer afwijkende termijn van 100 jaar gekozen zou moeten worden;
  • een huurtermijn van 40 jaar niet per se betekent dat het museum daarna moet vertrekken, maar wel dat er ruimte zal zijn voor heroverwegingen door toekomstige generaties; – er in Amsterdam veel schaarste is mbt ruimte en deze schaarste naar verwachting alleen maar meer gaat worden;
  • het belangrijk is om de toekomst voor toekomstige generaties niet dicht te timmeren, maar hen een stem te geven in hoe deze schaarse ruimte gebruikt gaat worden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • de looptijd van het huurcontract van het Museum of Contemporary Art terug te brengen naar 40 jaar;
  • bij andere huurcontracten waar meer dan 40 jaar huur wordt vastgelegd dit voortaan eerst voor akkoord aan te bieden aan de raad.

Indieners

J.M. Krom

E. Bobeldijk

D.T. Boomsma

S. Koyuncu

N. Ahmadi

J. Broersen

1 https://amsterdam.raadsinforma....
2 https://amsterdam.raadsinforma...


Status

Verworpen

Voor

JA21, CDA, DENK, SP, PvdD, Lijst Kabamba

Tegen

FvD, BIJ1, PvdA, GroenLinks, D66, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake structurele financiële bijdrage van Amstelveen aan het Amsterdamse Bos

Lees verder

Amendement inzake inzet op gezonde plantaardige schoollunches en -ontbijten

Lees verder

    Word actief Doneer