Motie inzake ruimte voor kunst boven kantoren


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over agendapunt ‘kennisnemen van de voortgang Aanpak Binnenstad’.

Overwegende dat:

 • Creatieve ondernemers en kunstenaars steeds moelijker kunnen rondkomen in Amsterdam, waarbij ook de Amsterdamse kunstraad in zijn verkenning 2022 waarschuwt dat het leven in Amsterdam voor kunstenaars en artiesten in rap tempo onbetaalbaar wordt en dit tot een uitstroom leidt [1].
 • Het Instituut Midden- en Kleinbedrijf erop wijst dat hoge huren, gebrek aan ruimtes en exorbitante energieprijzen belangrijke factoren zijn die deze ongewenste ontwikkelingen aanjagen;
 • Creatieve ondernemers en kunstenaars onlosmakelijk met de ziel van de stad zijn verbonden en de binnenstad gebaat is bij hun aanwezigheid;

De ruimte in de binnenstad nu met name wordt ingenomen door platte commercie in plaats van door creatieve ondernemers en kunstenaars uit de stad;

 • Veel delen van kantoren in de binnenstad, met name zolderruimtes, in de praktijk geen kantoorfunctie hebben en daardoor structureel leegstaan;
 • De gemeente met het programma ‘wonen boven winkels en bedrijven’ al beleid voert om woningen boven winkels aan de voorraad toe te voegen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • te onderzoeken of er in kantoorpanden in de binnenstad leegstaande ruimte is, bijvoorbeeld leegstaande zolderruimtes, die vervolgens ingezet kan worden om ruimte te bieden aan creatieve ondernemers en kunstenaars die op dit moment geen plek hebben;
 • daarbij aansluiting te zoeken bij het bestaande beleid inzake het realiseren van woningen boven winkels en bedrijven;
 • daarbij tevens nadrukkelijk te kijken hoe creatieve ondernemers en kunstenaars uit andere stadsdelen dan het centrum kunnen worden bereikt.

Indieners,

L.E. Heinhuis (PvdA)
A. Bakker (PvdD)
M. Lust (D66)
Y. Bentoumya (GL)


   Status

   Aangenomen

   Voor

   Alleanderepartijen

   Tegen

   JA21, CDA, FvD, VVD

   Lees onze andere moties

   Motie inzake jongerenwerk en Straathoekwerk op het mbo

   Lees verder

   Motie inzake ervaringsdeskundigheid binnen de groeps- en persoonsgerichte aanpakken

   Lees verder

       Word actief Doneer