Motie inzake onaf­han­kelijk commis­sielid bomenkap


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Aanbieding van de tweede voortgangsbrief over juridische vernieuwing aan de gemeenteraad

Constaterende dat:

 • Er sinds 2020 in Amsterdam liefst 646 keer bezwaar is aangetekend door bewoners tegen een verleende omgevingsvergunning voor bomenkap;
 • bomen een intrinsieke waarde hebben, die losstaat van het nut voor de mens;
 • bomen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering door de lucht te reinigen van CO2;
 • bomen hittestress helpen voorkomen door water te verdampen uit de lucht en voor schaduw te zorgen.

Overwegende dat:

 • Er weinig vertrouwen is onder inwoners in de bezwaarschriften procedure;
 • Amsterdammers regelmatig bij de Partij voor de Dieren aan de bel trekken als het gaat om bomenkap;
 • een onafhankelijk commissielid bomenkap bewoners meer vertrouwen kan geven in de bezwaarschriften procedure.
 • een onafhankelijk commissielid bomenkap kan helpen meer bomen te behouden voor de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Een commissielid bomenkap in te stellen in de (pilot) onafhankelijke bezwaarschriftencommissie:
  • met veel inhoudelijke kennis over bomen;
  • dat zich bewust is van de intrinsieke waarde van bomen en het belang van bomen in de strijd tegen klimaatverandering;
 • dit lid opdracht te geven onafhankelijk advies uit te brengen op bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning voor bomenkap.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen