Motie inzake maak burger­be­raden toegan­kelijk en repre­sen­tatief


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Burgerberaden

Constaterende dat:

  • Het burgerberaad een van de meest vergaande participatie-instrumenten in Amsterdam is, waarbij gelote inwoners opdracht krijgen zich te verdiepen in een onderwerp dat sterk leeft in de lokale samenleving en op basis van dialoog aanbevelingen te formuleren voor de lokale overheid.
  • Het beleidskader zegt “Het streven is dat deelnemers zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving.”
  • In de evaluatie van het miniburgerberaad wordt gesteld dat deelnemers wat betreft opleidingsniveau geen goede afspiegeling vormden van de stad.
  • Belangrijk is dat burgerberaden toegankelijk en inclusief worden opgezet en uitgevoerd om zo tot een representatieve afspiegeling te komen?

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • In de startnotitie voorafgaand aan een burgerberaad op te nemen op welke wijze er ook werkvormen worden ingezet waarbij taal geen essentiele rol speelt en aan te sluiten bij de onderzoeken die de UvA uitvoert op dit thema.
  • Bij de organisatie van een burgerberaad ervoor te zorgen dat (doven) tolken beschikbaar zijn als dat nodig is en dat elke locatie rolstoeltoegankelijk is.
  • Buurtorganisaties/buurtplatformrechten als hulpmiddel in te zetten om bewoners te betrekken bij het burgerberaad en deze organisaties ook in te zetten wanneer er bewoners al zijn geselecteerd (middels gestratificeerde loting), zodat geselecteerde bewoners terecht kunnen bij deze organisaties voor vragen en advies.

Indiener(s),

E.C. IJmker
J. Krom
M. Belkasmi
E.W. Schmit
C. Kabamba
J. Broersen


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Pgb Begeleid Thuis.

Lees verder

Amendement inzake financiële middelen niet halen uit het desbetreffende begrotingsprogramma.

Lees verder

    Word actief Doneer