Motie inzake inzet SUP-middelen


24 april 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over Beschikbaar stellen van gelden van de SUP-vergoeding, vooruitlopend op de Voorjaarsnota (VN2024-005468)

Overwegende dat:
• De gemeente Amsterdam vanaf 2024 via de Single use plastics zwerfafvalvergoeding (SUP) naar verwachting circa € 12 miljoen per jaar ontvang, wat de komende jaren wordt verlaagd omdat er bijvoorbeeld minder zwerfafval is.
• De SUP-vergoeding de oude zwerfafval vergoeding (Nedvang) van jaarlijks circa €1 miljoen vervangt.
• Deze SUP-vergoeding in tegenstelling tot de oude zwerfafval vergoeding niet geoormerkt is ter preventie en aanpak zwerfafval, maar als ‘algemene middelen’

Constaterende dat
• Amsterdam nog steeds kampt met te veel zwerfafval
• Het zwerfafval probleem erger geworden is door de introductie van statiegeld op blikjes omdat vuilniszakken en vuilnisbakken geopend worden in de zoektocht naar statiegeldblikjes, wat veel zwerfafval veroorzaakt

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- De SUP-gelden nu en in de toekomst te oormerken voor extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval
- In de uitwerking van het bestedingsvoorstel voor de volledige 12 miljoen SUP in de Voorjaarsnota duidelijk meetbare doelstellingen te koppelen aan de besteding van de SUP gelden.

Indieners,

R.B. Havelaar
S.C. Nijssen
J.M. Krom
S. Koyuncu
J.A. Veldhuyzen
I. Garmy
K.M. Kreuger
C.K.E. Kabamba
A.H.J.W. van Schijndel
E. Bobeldijk


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, DENK, Lijst AV, VOLT, JA21, SP, Lijst Kabamba, CDA

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Amendement inzake kiezen voor de meest natuurvriendelijke derde optie: geen nieuwe Meervaart in of aan de oever van de Sloterplas

Lees verder

Amendement inzake huurders van ateliers in gemeentelijk vastgoed

Lees verder

    Word actief Doneer